Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

ODPO­WIE­DZIAL­NOŚĆ KAR­NA INTERNAUTY

Coraz wię­cej cza­su spę­dza­my w Inter­ne­cie. Powszech­ne sta­ło się oglą­da­nie fil­mów, słu­cha­nie muzy­ki, dys­ku­to­wa­nie czy zaku­py przez Inter­net. Czę­sto jed­nak czyn­no­ści te pro­wa­dzą do wie­lu nad­użyć, któ­re są karal­ne. Za co moż­na pocią­gnąć inter­nau­tę do odpo­wie­dzial­no­ści karnej?

      Tek­sty umiesz­czo­ne w sie­ci przez ich auto­rów mogą być prze­glą­da­ne, tym­cza­so­wo kopio­wa­ne i prze­cho­wy­wa­ne na dys­ku przez każ­de­go ich odbior­cę. Nad­uży­cia mogą mieć miej­sce w przy­pad­ku wyko­rzy­sty­wa­nia tek­stu lub jego czę­ści. W przy­pad­ku, gdy inter­nau­ta chce wyko­rzy­stać czyjś tekst i umie­ścić go na swo­jej stro­nie lub wyko­rzy­stać w celach mar­ke­tin­go­wych – powi­nien uzy­skać na to zgo­dę auto­ra, nie­rzad­ko rów­nież za to zapłacić.

Nale­ży wspo­mnieć tutaj o pra­wie cyta­tu. Gło­si ono, że wol­no bez zgo­dy auto­ra przy­ta­czać w utwo­rach sta­no­wią­cych samo­ist­na całość uryw­ki roz­po­wszech­nio­nych utwo­rów lub drob­ne utwo­ry w cało­ści, w zakre­sie uza­sad­nio­nym wyja­śnie­niem, ana­li­zą kry­tycz­ną, naucza­niem lub pra­wem gatun­ku twór­czo­ści, a tak­że w celach dydak­tycz­nych i nauko­wych. Nale­ży pamię­tać, że każ­dy cyto­wa­ny utwór nale­ży odpo­wied­nio ozna­czyć – trze­ba wymie­nić imię i nazwi­sko twór­cy oraz źró­dło.
      Pli­ki pobie­ra­ne na wła­sny kom­pu­ter jest moż­li­we o ile umoż­li­wia to posia­dacz praw autor­skich do dane­go pli­ku. Nale­ży roz­róż­nić sytu­ację wyłącz­nie pobie­ra­nia pli­ków od sytu­acji dal­sze­go ich udo­stęp­nia­nia. Oso­ba, któ­ra udo­stęp­nia pli­ki ze swo­je­go kom­pu­te­ra pod­le­ga odpo­wie­dzial­no­ści kar­nej za roz­po­wszech­nia­nie i zwie­lo­krot­nia­nie pli­ków w sie­ci.
W przy­pad­ku ścią­ga­nia gier i pro­gra­mów kom­pu­te­ro­wych karal­ne jest zarów­no roz­po­wszech­nia­nie takich pli­ków jak rów­nież ich pobranie.