Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

WYBRA­NO DOL­NO­ŚLĄ­SKICH i OPOL­SKICH LODOŁAMACZY

4 wrze­śnia br. odby­ła się regio­nal­na gala VIII edy­cji kon­kur­su Lodo­ła­ma­cze 2013. W auli Papie­skie­go Wydzia­łu Teo­lo­gicz­ne­go we Wro­cła­wiu nagra­dza­no przed­się­bior­stwa i orga­ni­za­cje poza­rzą­do­we z woje­wództw dol­no­ślą­skie­go i opolskiego.

Ideą przed­się­wzię­cia, reali­zo­wa­ne­go przez Pol­ską Orga­ni­za­cję Pra­co­daw­ców Osób Nie­peł­no­spraw­nych, jest nagra­dza­nie firm i insty­tu­cji zatrud­nia­ją­cych oso­by z nie­peł­no­spraw­no­ścią. Lodo­ła­macz Spe­cjal­ny tra­fia z kolei do oso­by wybit­nie zaan­ga­żo­wa­nej w prze­ła­my­wa­nie barier. Zda­niem Kapi­tu­ły Kon­kur­su, dzia­łal­ność Bar­tło­mie­ja Skrzyń­skie­go, rzecz­ni­ka mia­sta Wro­cła­wia, nagro­dzo­ne­go sta­tu­et­ką, „na polu reha­bi­li­ta­cji zawo­do­wej i spo­łecz­nej osób nie­peł­no­spraw­nych, sta­no­wi wzór god­ny naśla­do­wa­nia”. Lau­re­ato­wi pro­ble­my zwią­za­ne z nie­peł­no­spraw­no­ści zna­ne są z wła­sne­go doświad­cze­nia; Skrzyń­ski z powo­du cho­ro­by – postę­pu­ją­ce­go zani­ku mię­śni – poru­sza się na wóz­ku. Nie­za­leż­nie jed­nak od trud­no­ści podej­mu­je sze­reg dzia­łań na rzecz osób nie­peł­no­spraw­nych, ponad­to jest wykła­dow­cą aka­de­mic­kim w Insty­tu­cie Dzien­ni­kar­stwa i Komu­ni­ka­cji Spo­łecz­nej Uni­wer­sy­te­tu Wro­cław­skie­go, zało­żył i pro­wa­dzi Fun­da­cję W‑skersi, jest auto­rem nazwy i pro­gra­mu „W‑skersi”, któ­ry emi­to­wa­no w TVP1, był tak­że współ­pro­du­cen­tem i auto­rem maga­zy­nu „Bez barier” w TVP Wro­cław. Uwiel­bia podró­że i spor­ty ekstremalne.

W tym roku w kate­go­rii „Lodo­ła­macz – Insty­tu­cja” pierw­sze miej­sce zaję­ło Milic­kie Sto­wa­rzy­sze­nie Przy­ja­ciół Dzie­ci i Osób Nie­peł­no­spraw­nych. Dru­gą nagro­dę otrzy­ma­ło Cen­trum Inte­gra­cji Spo­łecz­nej, któ­re w codzien­nych dzia­ła­niach wspie­ra zapo­bie­ga­nie wyklu­cze­niu, trze­cią zaś – wro­cław­skie Sto­wa­rzy­sze­nie „Two­je Nowe Możliwości”.

Kapi­tu­ła przy­zna­ła tak­że tytu­ły hono­ro­we. Nagro­dę Super­lo­do­ła­ma­cza 2013 dla insty­tu­cji przy­zna­no Pol­skie­mu Sto­wa­rzy­sze­niu Dia­be­ty­ków – Oddzia­ło­wi Miej­skie­mu w Opo­lu; wyróż­nie­nie otrzy­ma­ła Fun­da­cja „Wro­cław­skie Hospi­cjum dla Dzieci”.

Tade­usz Siwek