Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Szyb­ciej do leka­rza spe­cja­li­sty i na bada­nia z ser­wi­sem MedBiz.pl

Przy­wy­kli­śmy już do tego, że Inter­net przez to, że daje nam eks­pre­so­wy dostęp do infor­ma­cji, real­nie popra­wia nasze codzien­ne życie. Czy jed­nak może też wpły­nąć na stan nasze­go zdro­wia? Z nowym medycz­nym por­ta­lem infor­ma­cyj­nym www.MedBiz.pl jest to moż­li­we. I to zupeł­nie za darmo.

      Inno­wa­cyj­nym pomy­słem auto­rów ser­wi­su było umiesz­cze­nie przy każ­dym zakła­dzie opie­ki zdro­wot­nej danych na temat dłu­go­ści kole­jek do leka­rzy w kon­kret­nym miej­scu. Do tych infor­ma­cji moż­na dotrzeć naj­szyb­ciej za pomo­cą pro­stej wyszu­ki­war­ki pla­có­wek medycz­nych, wybie­ra­jąc inte­re­su­ją­cy nas region oraz spe­cjal­ność lekarza.

      Moż­li­wość spraw­dze­nia dłu­go­ści kolej­ki do spe­cja­li­stów lub cza­su ocze­ki­wa­nia na wybra­ne bada­nie dia­gno­stycz­ne, bez wycho­dze­nia z domu, to z pew­no­ścią ogrom­ne udo­god­nie­nie, zwłasz­cza dla star­szych osób. Takie infor­ma­cje dają tak­że użyt­kow­ni­kom moż­li­wość spraw­dze­nia, gdzie jest naj­krót­szy czas ocze­ki­wa­nia na dane świad­cze­nia medycz­ne. Czę­sto prze­cież się zda­rza, że w jed­nej pla­ców­ce cze­ka się sześć mie­się­cy, a w gabi­ne­cie w sąsied­nim mie­ście trzy albo w ogó­le. Z MedBiz.pl możesz łatwiej obró­cić taką sytu­ację na wła­sną korzyść.

Sprawdź dłu­gość kolej­ki do specjalisty.

      W sie­ci jest wie­le stron poświę­co­nych zdro­wot­nym pora­dom, tyle że nie zawsze oka­zu­ją się one sku­tecz­ne czy bez­piecz­ne, i nie moż­na dokład­nie spraw­dzić, kto ich nam wła­ści­wie udzie­la. Dla tych, któ­rzy chcą korzy­stać tyl­ko z porad spraw­dzo­nych spe­cja­li­stów, a dłu­gie kolej­ki do leka­rzy im to unie­moż­li­wia­ją, prze­zna­czo­ny jest wła­śnie nowy serwis.

      MedBiz.pl to wszech­stron­na baza danych na temat wszyst­kich publicz­nych i pry­wat­nych pla­có­wek zdro­wot­nych, leczą­cych pacjen­tów w ramach NFZ. Moż­na tu zdo­być infor­ma­cje na temat szpi­ta­li, gabi­ne­tów i porad­ni spe­cja­li­stycz­nych znaj­du­ją­cych się na tere­nie całej Pol­ski. Jest to naj­więk­szy tego typu por­tal infor­ma­cyj­ny w kra­ju, a korzy­sta­nie z nie­go jest cał­ko­wi­cie bezpłatne.

      Por­tal daje tak­że moż­li­wość bar­dzo łatwe­go i szyb­kie­go spraw­dze­nia wyso­ko­ści limi­tu świad­czeń na wybra­ne bada­nie, dzię­ki cze­mu nie będziesz już musiał wędro­wać ze szpi­ta­la do szpi­ta­la w poszu­ki­wa­niu opie­ki medycznej.

      Przy każ­dym zakła­dzie opie­ki zdro­wot­nej opi­sa­nym na por­ta­lu znaj­du­ją się jego dane adre­so­we, nume­ry tele­fo­nów oraz wykaz wszyst­kich świad­czo­nych w nim usług. Korzy­sta­jąc z takie­go źró­dła danych unik­niesz nie­po­trzeb­nych podró­ży i tele­fo­nów, któ­re odby­wa­łeś do tej pory jedy­nie w celu zdo­by­cia tych pro­stych infor­ma­cji. Na stro­nach ser­wi­su poda­wa­ne są też godzi­ny przy­jęć i doko­ny­wa­nia reje­stra­cji pacjen­tów oraz wyka­zy nie­zbęd­nych przy bada­niu dokumentów.

      By z usług por­ta­lu korzy­sta­ło się jesz­cze łatwiej, każ­da pla­ców­ka zosta­ła dokład­nie poka­za­na na przej­rzy­stych mapach dojaz­du, uła­twia­ją­cym zna­le­zie­nie odpo­wied­nie­go miej­sca przy­jezd­nym. Użyt­kow­ni­cy z pew­no­ścią doce­nią tak­że prak­tycz­ne wykre­sy dłu­go­ści kole­jek oraz poręcz­ną wyszu­ki­war­kę świad­czeń medycz­nych w wybra­nej specjalności.

      Swo­ją funk­cję infor­ma­cyj­ną ser­wis MedBiz.pl reali­zu­je tak­że poprzez udo­stęp­nia­nie wie­dzy na temat bie­żą­cych zmian w sys­te­mie legi­sla­cyj­nym kon­tro­lu­ją­cym pra­cę pol­skiej służ­by zdrowia.