Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Kwa­sy omega‑3 w wal­ce z rakiem?

Dopie­ro od kil­ku lat pol­skie spo­łe­czeń­stwo jest uświa­da­mia­ne o tym jak waż­ną rolę peł­nią te kwa­sy w pra­wi­dło­wym funk­cjo­no­wa­niu orga­ni­zmu– świad­czą o tym licz­ne akcje pro­mu­ją­ce spo­ży­wa­nie ryb oraz rekla­my pro­duk­tów zawie­ra­ją­cych Omega‑3. Lecz czy aby na pew­no Pola­cy wie­dzą wszyst­ko o roli tych kwa­sów? Przyj­rzyj­my się temu bliżej.

Jedz ryby na zdrowie!

      Powy­żej wspo­mnia­ne akcje odnio­sły pewien suk­ces – Pola­cy wie­dzą już, że Omega‑3 poma­ga­ją w wal­ce z wyso­kim pozio­mem cho­le­ste­ro­lu oraz cho­ro­ba­mi ser­ca. Jed­nak­że kwa­sy pod­da­wa­ne są cią­głym bada­niom i eks­pe­ry­men­tom, dla­te­go w tym arty­ku­le chcie­li­by­śmy sku­pić się na dopie­ro pozna­wa­nych wła­ści­wo­ściach Omega‑3, mia­no­wi­cie ich udzia­le w zwal­cza­niu nowotworów.

Rezul­ta­ty badań

      Naukow­cy prze­pro­wa­dzi­li sze­reg cie­ka­wych eks­pe­ry­men­tów wyko­rzy­stu­ją­cych kwa­sy Omega‑3. W jed­nym z nich, prze­pro­wa­dzo­nym w Nor­we­gii, bra­ła udział gru­pa ludzi w róż­nym wie­ku, u któ­rych zdia­gno­zo­wa­no nowo­two­ry. Cho­rzy codzien­nie przez rok spo­ży­wa­li olej z wątro­by dor­sza zawie­ra­ją­cy duże ilo­ści łatwo przy­swa­jal­nych Omega‑3. Po roku eks­pe­ry­men­tu stwier­dzo­no, że u aż 44% pro­cent bada­nych nie­któ­re obja­wy cho­ro­by cof­nę­ły się.

      Cho­rzy zauwa­ży­li tak­że popra­wę samo­po­czu­cia. Udo­wod­nio­no tym samym, że kwa­sy Omega‑3 mogą nie tyl­ko ura­to­wać nas przed zacho­ro­wa­niem na raka, lecz tak­że czę­ścio­wo leczyć jego nie­któ­re obja­wy. Są zatem zarów­no ele­men­tem pro­fi­lak­ty­ki, jak i środ­kiem poma­ga­ją­cym zwal­czyć chorobę.

      Do podob­nych wnio­sków doszedł w swo­jej książ­ce Natu­ral­ne stra­te­gie w wal­ce z rakiem dr Rus­sell L. Blay­lock, wie­lo­let­ni badacz wpły­wu die­ty na roz­wój i prze­bieg cho­ro­by nowo­two­ro­wej. Bray­lock od oko­ło 30 lat zaj­mu­je się bada­niem natu­ral­nych spo­so­bów wal­ki z rakiem, czy­li die­ty, spo­so­bu odży­wia­nia i spo­ży­wa­nych pro­duk­tów. Dok­tor zauwa­żył, że sto­so­wa­nie okre­ślo­nych pro­duk­tów przez cho­rych, łago­dzi prze­bieg cho­ro­by oraz eli­mi­nu­je jej nie­któ­re objawy.

      Do pomoc­nych skład­ni­ków pokar­mu Bray­lock zali­cza mię­dzy inny­mi: błon­nik, gli­ko­li­pi­dy i gli­ko­pro­te­idy, poli­sa­cha­ry­dy wzmac­nia­ją­ce układ immu­no­lo­gicz­ny, magnez, selen, ste­ro­le i ste­ro­li­ny oraz cynk. Wśród nich wymie­nia tak­że kwa­sy Omega‑3, jako jed­ne z naj­waż­niej­szych skład­ni­ków die­ty osób cho­rych na raka.
Powyż­sze przy­kła­dy to tyl­ko nie­wiel­ki wyci­nek badań, któ­re obec­nie prze­pro­wa­dza się prak­tycz­nie na całym świecie.

Uzu­peł­nij swo­ją die­tę w kwa­sy Omega‑3

      Ame­ry­kań­ski Insty­tut Onko­lo­gicz­ny poda­je, że oko­ło 1/3 przy­pad­ków raka spo­wo­do­wa­na jest nie­od­po­wied­nio zbi­lan­so­wa­ną die­tą – naj­czę­ściej jako bra­ku­ją­cy skład­nik wymie­nia się wła­śnie kwa­sy Omega‑3. Z tego powo­du, leka­rze na całym świe­cie coraz czę­ściej zale­ca­ją sto­so­wa­nie die­ty boga­tej w pro­duk­ty zawie­ra­ją­ce Omega‑3 – ryby (głów­nie łosoś, tuń­czyk, sar­dyn­ki), tran, ole­je i oli­wa z oli­wek, sie­mię lnia­ne, a tak­że orze­chy. Oprócz tego pro­po­nu­ją uzu­peł­nie­nie die­ty w posta­ci suple­men­tów lub pre­pa­ra­tów z łatwo przy­swa­jal­ny­mi kwa­sa­mi Omega‑3. Na ryn­ku ist­nie­je wie­le taki pro­duk­tów w posta­ci ole­jów, syro­pów, table­tek, a tak­że kap­su­łek do ssa­nia lub żucia – jak np. MorE­PA Che­wy, szcze­gól­nie lubia­ny przez dzie­ci. Dzię­ki temu może­my zadbać o zdro­wie naszych pociech!

      Zasto­so­wa­nie takiej die­ty, to nie tyl­ko dba­nie o ser­ce i ochro­na przed nowo­two­ra­mi – to tak­że dosko­na­ły spo­sób na utrzy­ma­nie szczu­płej syl­wet­ki lub zrzu­ce­nie nad­pro­gra­mo­wych kilo­gra­mów. Dowo­dem na to mogą być kra­je i obsza­ry, w któ­rych spo­ży­wa się duże ilo­ści ryb – np. Nor­we­gia lub Oki­na­wa – tam notu­je się bar­dzo nie­wie­le przy­pad­ków zacho­ro­wa­nia na raka czy zawa­łów ser­ca, a ludzie cie­szą się dłu­gim i zdro­wym życiem.

Sto­su­jąc die­tę boga­tą w Omega‑3 może­my spraw­dzić przy­sło­wie zdrów jak ryba na wła­snej skórze!