Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

KON­FE­REN­CJA

30 paź­dzier­ni­ka br. sali kon­fe­ren­cyj­nej Jele­nio­gór­skie­go Oddzia­łu Archi­wum Pań­stwo­we­go we Wro­cła­wiu odby­ło się spo­tka­nie poświę­co­ne zago­spo­da­ro­wa­niu tury­stycz­ne­mu Boro­we­go Jaru. Kon­fe­ren­cja poprze­dzo­na zosta­ła spo­tka­nia­mi robo­czy­mi, w cza­sie któ­rych opra­co­wy­wa­no kon­cep­cje moż­li­we do zre­ali­zo­wa­nia w tej czę­ści Kotli­ny Jele­nio­gór­skiej. Spo­tka­nie zor­ga­ni­zo­wa­ne zosta­ło przez Dol­no­ślą­ski Zespół Par­ków Kra­jo­bra­zo­wych przy współ­pra­cy z insty­tu­cja­mi, orga­ni­za­cja­mi i sto­wa­rzy­sze­nia­mi zain­te­re­so­wa­ny­mi roz­wo­jem tury­stycz­nym tere­nów wokół rze­ki Bóbr. Obec­ni byli rów­nież przed­sta­wi­cie­le sto­wa­rzy­szeń zrze­szo­nych w Kar­ko­no­skim Sej­mi­ku Osób Niepełnosprawnych.

Tekst i foto: Marek Dębski