Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Pasz­por­ty Empa­tii i Krysz­ta­ło­we Dzwon­ki wręczone

Jerzy Owsiak, Bar­tosz Kamu­da oraz Kazi­mierz Kli­mek zosta­li wyróż­nie­ni za dzia­łal­ność cha­ry­ta­tyw­ną, pod­czas wczo­raj­szej III Inte­gra­cyj­nej Bie­sia­dy Teatral­nej „Spo­tkaj­my się mimo wszyst­ko”, zor­ga­ni­zo­wa­nej przez Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych w Jele­niej Górze. Impre­za zosta­ła zor­ga­ni­zo­wa­na z oka­zji Świa­to­we­go Dnia Nie­peł­no­spraw­nych i Wolontariuszy.

- Od 12. lat spo­ty­ka­my się na począt­ku grud­nia. Doświad­cze­nie i poświę­ce­nie naszych współ­pra­cow­ni­ków oraz chęć otwar­cia się i podzie­le­nia swo­imi pro­ble­ma­mi osób, któ­re zgła­sza­ją się do nas, spra­wi­ły, że uda­ło nam się prze­ła­mać wie­le barier unie­moż­li­wia­ją­cych funk­cjo­no­wa­nie nie­peł­no­spraw­nym. W tym roku reali­zo­wa­ne przez nas pro­jek­ty się­ga­ją pra­wie 1 mln zł. Z pomo­cą docie­ra­my nie tyl­ko do miesz­kań­ców regio­nu jele­nio­gór­skie­go, ale rów­nież kamien­no­gór­skie­go. Pro­wa­dzi­my nowa­tor­ską meto­dę świad­cze­nia usług infor­ma­cyj­nych, cze­mu słu­żą zarów­no dorad­cy, jak i bez­płat­na info­li­nia. Prze­ciw­dzia­ła­my wyklu­cze­niu spo­łecz­ne­mu m.in. poprzez akty­wi­za­cję zawo­do­wą – mówił Sta­ni­sław Schu­bert, pre­zes KSON.

- Rów­nież nasza sie­dzi­ba zmie­nia się na lep­sze. Zosta­ła otwar­ta nowo­cze­sna pra­cow­nia kom­pu­te­ro­wa, dzię­ki któ­rej ponad 150 osób nauczy­ło się poru­sza­nia w Inter­ne­cie. Koń­czy się budo­wa pod­jaz­du do nasze­go budyn­ku — dodał.

KSON współ­pra­cu­je rów­nież ze Sto­wa­rzy­sze­niem Jele­nio­gór­skiej Mło­dzie­ży „all-ter­na­ty­wa”, któ­re­mu w ubie­głym roku uży­czył miej­sca do orga­ni­za­cji szta­bu Wiel­kiej Orkie­stry Świą­tecz­nej Pomo­cy. Jerzy Owsiak zbie­rał pie­nią­dze na sprzęt dla oddzia­łów geria­trycz­ny, na któ­rych leczy się oso­by star­sze. Część z zaku­pio­ne­go sprzę­tu tra­fi­ła do szpi­ta­la w Jele­niej Górze, dla­te­go też Pasz­port Empa­tii z Tytu­łem Amba­sa­do­ra Ludzi Otwar­tych Serc oraz krysz­ta­ło­wy dzwo­nek KSON został przy­zna­ny Jerze­mu Owsia­ko­wi. Dzwo­nek ode­bra­li przed­sta­wi­cie­le „all-ter­na­ty­wy” i prze­ka­żą go wkrót­ce Jerze­mu Owsiakowi. 

Kolej­ny Pasz­port został przy­zna­ny Bar­to­szo­wi Kamu­dzie, bok­se­ro­wi, któ­ry zor­ga­ni­zo­wał nie­daw­no II Tur­niej o Puchar Pre­zy­den­ta Mia­sta „Dopó­ki wal­czysz jesteś zwy­cięz­cą” w bok­sie. Dochód z tej cha­ry­ta­tyw­nej impre­zy został prze­zna­czo­ny dla rodzi­ny Wit­kow­skich na prze­szczep komó­rek macierzystych. 

- Trze­ba wspie­rać oso­by potrze­bu­ją­ce, a jest jesz­cze wie­le do zro­bie­nia, więc pla­nu­je­my kolej­ne tur­nie­je, a miesz­kań­ców Jele­niej Góry pro­si­my o hoj­ność – zazna­czył Bar­tosz Kamuda.

Trze­ci tytuł Amba­sa­do­ra Ludzi Otwar­tych Serc tra­fił do Kazie­mie­rza Klim­ka, dzię­ki któ­re­mu zre­ali­zo­wa­no wraz z wolon­ta­riu­sza­mi remont pra­cow­ni kom­pu­te­ro­wej. Obec­nie poma­ga dosto­so­wać pomiesz­cze­nia zagrzy­bio­ne do dobrych warun­ków oraz remon­tu­je toalety.

Przy­zna­no rów­nież dyplo­my człon­ków Sto­wa­rzy­sze­nia Osób Nie­peł­no­spraw­nych Inte­lek­tu­al­nie i Rucho­wo „Przy­ja­cie­le”, za pręż­ną współ­pra­cę z KSON-em. – Dzia­ła­my już od 15 lat i mamy ok. 30 człon­ków. Orga­ni­zu­je­my spo­tka­nia inte­gra­cyj­ne dla osób nie­peł­no­spraw­nych, wyciecz­ki w róż­ne cie­ka­we miej­sca, spo­tka­nia z psy­cho­lo­giem, czy też warsz­ta­ty. Dzie­li­my się pro­ble­ma­mi, na któ­re szu­ka­my roz­wią­zań. Nasi człon­ko­wie bra­li udział m.in. w warsz­ta­tach akty­wi­za­cji zawo­do­wej w KSON- ie – mówi­ła Bar­ba­ra Zagro­bel­na, pre­zes SONIiR „Przy­ja­cie­le”.

Z pro­gra­mów KSON‑u korzy­sta­ją rów­nież senio­rzy. – W ubie­głym roku wzią­łem udział w warsz­ta­tach kom­pu­te­ro­wych, dzię­ki któ­rym nauczy­łem się pisać na kla­wia­tu­rze, korzy­stać z Inter­ne­tu, co uła­twi­ło mi życie. Dzia­łal­ność KSON‑u oce­niam bar­dzo dobrze – pod­kre­ślał Euge­niusz Markiewicz.

Pod­czas spo­tka­nia Maciej Lis, peł­no­moc­nik tere­no­we­go Rzecz­ni­ka Praw Oby­wa­tel­skich mówił o raty­fi­ko­wa­nej nie­daw­no kon­wen­cji ONZ do spraw osób nie­peł­no­spraw­nych. Nie zabra­kło wystę­pów arty­stycz­nych. Zagrał m.in. zespół Foni­ke fare, wystą­pił też Perfectum.

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds