Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

ORZE­CZE­NIA O POTRZE­BIE KSZTAŁ­CE­NIA SPE­CJAL­NE­GO — Wol­ność w dobo­rze szkoły

Pod­czas kon­gre­su nauko­we­go poświę­co­ne­go pro­ble­ma­ty­ce mózgo­we­go pora­że­nia dzie­cię­ce­go jeden z czo­ło­wych ame­ry­kań­skich orto­pe­dów zbul­wer­so­wał całe gro­no naukow­ców wypo­wie­dzią: “Dziec­ku cho­re­mu naj­bar­dziej są potrzeb­ni: mądrzy rodzi­ce, licz­ne rodzeń­stwo, by mia­ło dobre wzor­ce, no, może cza­sem ortopeda”.

Roz­wi­nę­ła­bym tę myśl w odnie­sie­niu do całej popu­la­cji dzie­ci nie­peł­no­spraw­nych, iż na pro­gu edu­ka­cji naj­bar­dziej potrze­bu­ją: mądrych rodzi­ców, zdro­wych rówie­śni­ków oraz odpo­wie­dzial­nych i mądrych nauczycieli.

Decy­zja doty­czą­ca dro­gi edu­ka­cyj­nej dziec­ka powin­na być wspar­ta przez zespół orze­ka­ją­cy, dzia­ła­ją­cy przy porad­niach psy­cho­lo­gicz­no-peda­go­gicz­nych lub przy porad­niach spe­cja­li­stycz­nych, wła­ści­wych dla miej­sca zamiesz­ka­nia dziecka.

Rodzi­ce lub praw­ni opie­ku­no­wie dziec­ka skła­da­ją wnio­sek do porad­ni psy­cho­lo­gicz­no-peda­go­gicz­nej, w któ­rym okre­śla­ją cel, dla któ­re­go ubie­ga­ją się o wyda­nie takie­go orze­cze­nia oraz uza­sad­nia­ją jego potrzebę.

Dołą­cza­ją też do wnio­sku doku­men­ta­cję; wyni­ki badań lekar­skich, psychologicznych.

Na pod­sta­wie wyni­ków bada­nia dziec­ka i zło­żo­nej doku­men­ta­cji zespo­ły wyda­ją orze­cze­nie o potrze­bie kształ­ce­nia spe­cjal­ne­go lub indy­wi­du­al­ne­go nauczania.

Orze­cze­nie o potrze­bie kształ­ce­nia spe­cjal­ne­go wyda­ne przez porad­nię psy­cho­lo­gicz­no-peda­go­gicz­ną jest dla dziec­ka nie­peł­no­spraw­ne­go roz­po­czy­na­ją­ce­go dro­gę edu­ka­cyj­ną waż­nym doku­men­tem zawie­ra­ją­cym wska­za­nia doty­czą­ce dosto­so­wa­nia pro­gra­mu naucza­nia do potrzeb dziec­ka, okre­śla­ją­cym warun­ki reali­za­cji oraz wska­zu­ją­cym na potrze­bę dodat­ko­wych zajęć w zależ­no­ści od defi­cy­tów, np.: logo­pe­dycz­nych, rewa­li­da­cyj­nych, rehabilitacyjnych.

Zawie­ra też suge­stie co do for­my kształ­ce­nia: w szko­le ogól­no­do­stęp­nej, inte­gra­cyj­nej, spe­cjal­nej lub do naucza­nia indywidualnego.

W zależ­no­ści od dia­gno­zy orze­cze­nie o potrze­bie kształ­ce­nia spe­cjal­ne­go wyda­je się: na dany etap edu­ka­cyj­ny w szko­le lub na czas nie­okre­ślo­ny. Jed­nak osta­tecz­ną decy­zję do jakiej szko­ły pój­dzie dziec­ko podej­mu­ją rodzice.

Żró­dło: “Inte­gra­cja”, nr 2/2002, str. 35.

Autor: Jadwi­ga Bogucka

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds