Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

O nas…

Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych od lip­ca br. reali­zu­je dru­gą edy­cję pro­jek­tu pn. „Senior na cza­sie”. Trzy­dzie­stu uczest­ni­ków zakoń­czy­ło pierw­szy etap – warsz­ta­ty psy­cho­lo­gicz­ne wyjaz­do­we. W sierp­niu roz­po­czę­ły się zaję­cia z zakre­su obsłu­gi kom­pu­te­ra.. Zaję­cia reali­zo­wa­ne są w sie­dzi­bie KSON, w trzech dzie­się­cio­oso­bo­wych gru­pach. Nie­jed­no­krot­nie to pierw­sze spo­tka­nie uczest­ni­ków z kom­pu­te­rem, któ­re­mu czę­sto towa­rzy­szy lęk przed nowym, nie­zna­nym, ale tak­że ogrom­na cie­ka­wość, któ­ra jest bodź­cem dopin­gu­ją­cym do podej­mo­wa­nia sta­wia­nych im wyzwań.

Ele­men­tem uzu­peł­nia­ją­cym zaję­cia kom­pu­te­ro­we są „Wyj­ścia edu­ka­cyj­ne”. W tym mie­sią­cu Senio­rzy zwie­dza­li „od kuch­ni” Książ­ni­cę Kar­ko­no­ską. Wyko­rzy­sty­wa­ne tam nowo­cze­sne tech­no­lo­gie w peł­ni reali­zu­ją potrze­by infor­ma­cyj­ne i kul­tu­ral­ne miesz­kań­ców Jele­niej Góry. Ponad­to w sierp­niu roz­po­czy­na­ją się comie­sięcz­ne spo­tka­nia z psy­cho­lo­ga­mi, współ­pra­cu­ją­cy­mi z uczest­ni­ka­mi pro­jek­tu pod­czas warsz­ta­tów wyjaz­do­wych. Mają one ogrom­ne zna­cze­nie w reali­za­cji pro­jek­tu, gdyż sta­no­wią ele­ment moty­wu­ją­cy, inte­gru­ją­cy czy akty­wi­zu­ją­cy do pra­cy nad samym sobą oraz do reali­za­cji dal­szych etapów.