Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

O nas c.d.3.

Z oka­zji Dnia Senio­ra Kar­ko­no­skie Cen­trum Medycz­ne i Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych w Jele­niej Górze w dniach 4.10. — 31.10.2013 r. prze­pro­wa­dzi­li kolej­ną akcję zwią­za­ną II Kar­ko­no­skim Mie­sią­cem Pro­fi­lak­ty­ki Nowo­two­ro­wej. O pod­ję­ciu takiej ini­cja­ty­wy zade­cy­do­wa­ły skar­gi jele­nio­gór­skich senio­rów na dłu­gie ter­mi­ny ocze­ki­wa­nia i utrud­nio­ny dostęp do leka­rzy spe­cja­li­stów. Przy­po­mnij­my, że w paź­dzier­ni­ku ubie­głe­go roku rów­nież z tej oka­zji kil­ku­set pacjen­tów, głów­nie miesz­kań­ców Jele­niej Góry, sko­rzy­sta­ło z wizyt i badań prze­pro­wa­dzo­nych w porad­niach Kar­ko­no­skie­go Cen­trum Medycz­ne­go. Dużym zain­te­re­so­wa­niem cie­szy­ły się zwłasz­cza bada­nia i kon­sul­ta­cje w porad­niach gine­ko­lo­gicz­nej, oto­la­ryn­go­lo­gicz­nej, prok­to­lo­gicz­nej oraz chi­rur­gicz­nej. W roku bie­żą­cym, z uwa­gi na duże potrze­by i ocze­ki­wa­nia pacjen­tów orga­ni­za­to­rzy II Kar­ko­no­skie­go Mie­sią­ca Pro­fi­lak­ty­ki Nowo­two­ro­wej posta­no­wi­li tego­rocz­ne Dni Senio­ra uczcić wydłu­ża­jąc ter­min przy­jęć przez leka­rzy spe­cja­li­stów, z któ­rych usług sko­rzy­sta­ła zbli­żo­na do ubie­gło­rocz­nej licz­ba pacjen­tów. Podob­nych akcji moż­na spo­dzie­wać się rów­nież w latach przyszłych.

Gra­ży­na Szablewska

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds