Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

KSON i KCM pod­su­mo­wa­li tydzień pro­fi­lak­ty­ki nowotworowej

Przy­po­mnij­my! Od 13–20 paź­dzier­ni­ka Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych we współ­pra­cy z Kar­ko­no­skim Cen­trum Medycz­nym z oka­zji Dnia Senio­ra zor­ga­ni­zo­wa­li “I Kar­ko­no­ski Tydzień Pro­fi­lak­ty­ki Nowo­two­ro­wej”. Akcja cie­szy­ła się dużą popu­lar­no­ścią, w sumie tydzień prze­cią­gnął się o kolej­ne 7 dni i w tym cza­sie do leka­rzy w KCM zgło­si­ło się ponad 400 pacjentów.

W nie­dzie­lę 21.10.2012 r. zor­ga­ni­zo­wa­no tak­że otwar­te dni KCM i KSON. Miesz­kań­cy Jele­niej Góry i powia­tu mogli poznać apa­ra­tu­rę i wypo­sa­że­nie gabi­ne­tów Kar­ko­no­skie­go Cen­trum Medycz­ne­go repre­zen­tu­ją­cych naj­wyż­szą tech­ni­kę świa­to­wą. Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych zapre­zen­to­wał spo­sób funk­cjo­no­wa­nia Cen­trum Infor­ma­cji i Wspar­cia Osób Nie­peł­no­spraw­nych, któ­re udzie­la ponad 1000 porad mie­sięcz­nie róż­nym potrze­bu­ją­cym, nie tyl­ko nie­peł­no­spraw­nym. Ten dobry przy­kład współ­pra­cy pla­ców­ki medycz­nej z orga­ni­za­cją poza­rzą­do­wą będzie kon­ty­nu­owa­ny w naj­bliż­szych mie­sią­cach, o czym miesz­kań­cy nasze­go regio­nu zosta­ną jak zwy­kle sku­tecz­nie poinformowani.