Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

KAR­KO­NO­SKI SEJ­MIK OSÓB NIE­PEŁ­NO­SPRAW­NYCH NA XIV MIĘ­DZY­NA­RO­DO­WYCH TAR­GACH TURY­STYCZ­NYCH TOUR­TEC 2012

Zakoń­czy­ły się XIV Mię­dzy­na­ro­do­we Tar­gi Tury­stycz­ne TOURTEC’2012 — zre­ali­zo­wa­ne pod hasłem “Kar­ko­no­sze i Łuży­ce Gór­ne — aktyw­nie przez czte­ry pory roku” ze środ­ków Unii Euro­pej­skiej — Euro­pej­skie­go Fun­du­szu Roz­wo­ju Regio­nal­ne­go. Były to rekor­do­we tar­gi pod każ­dym wzglę­dem — ilo­ści wystaw­ców, zain­te­re­so­wa­nia spo­łe­czeń­stwa… i róż­ni­cy tem­pe­ra­tu­ry pierw­sze­go i dru­gie­go dnia tar­gów! Przez dwa dni — 11 i 12 maja 2012, na Pla­cu Ratu­szo­wym w Jele­niej Górze moż­na było zapo­znać się z cało­rocz­ną, boga­tą i kolo­ro­wą ofer­tą tury­stycz­ną firm, miast, gmin i powia­tów, biur podró­ży, orga­ni­za­cji i przed­się­biorstw z Pol­ski, Bel­gii, Czech, Sło­wa­cji, Holan­dii i Nie­miec. Róż­no­rod­ne, z cie­ka­wym wystro­jem sto­iska 158 wystaw­ców repre­zen­tu­ją­cych ponad trzy­sta pod­mio­tów, w tym, m. in. z Aachen, Bam­ber­gu, Jablon­ca nad Nisou, Liber­ca, Zie­lo­nej Góry, Bia­łe­go­sto­ku, Kosza­li­na, Rewa­la, oraz z powia­tów part­ner­skich: gry­fic­kie­go i wolsz­tyń­skie­go cie­szy­ły się nie­słab­ną­cym zain­te­re­so­wa­niem miesz­kań­ców i licz­nych gości. Po raz pierw­szy tar­gom towa­rzy­szy­ła Ogól­no­pol­ska Gieł­da Wydaw­nictw i Cza­so­pism Tury­stycz­nych. Ogrom­ną popu­lar­no­ścią cie­szy­ły się prze­wod­ni­ki, fol­de­ry i mapy, a przed­sta­wi­cie­le Wydaw­nictw mie­li oka­zję do bez­po­śred­nich roz­mów z gesto­ra­mi turystyki.W ramach Tar­gów odby­ło się tak­że Ogól­no­pol­skie Semi­na­rium Kra­jo­znaw­cze “Mija­ją­ce kra­jo­bra­zy Zie­mi Jele­nio­gór­skiej 2012”. Pro­du­cen­ci wyro­bów regio­nal­nych zapre­zen­to­wa­li swo­je oraz pro­du­cen­tów wyro­bów regio­nal­nych. Atrak­cją były degu­sta­cje potraw i przy­sma­ków z domo­wej kuch­ni. Koło Gospo­dyń Wiej­skich z Mysła­ko­wic ser­wo­wa­ły pysz­ne sery, pie­ro­gi i cia­sta, a wystaw­cy z Powia­tu Bia­ło­stoc­kie­go — sma­ko­wi­te wędli­ny i baby ziemniaczane.Targom towa­rzy­szy­ły wystę­py kapel ludo­wych i fol­ko­wych, wystą­pi­ły zespo­ły folk­lo­ry­stycz­ne i tanecz­ne. Jak co roku przy­go­to­wa­no cie­szą­cą się ogrom­nym zain­te­re­so­wa­niem atrak­cję dla Wystaw­ców — loty szy­bow­co­we nad Kotli­ną Jeleniogórską.

Patro­nat nad Tar­ga­mi obję­li: Pol­ska Orga­ni­za­cja Tury­sty­ki, Mar­sza­łek Woje­wódz­twa Dol­no­ślą­skie­go, Pre­zy­dent Mia­sta Jele­niej Góry, Pre­ze­si Pol­skiej i Dol­no­ślą­skiej Orga­ni­za­cji Tury­stycz­nej oraz Dol­no­ślą­skiej Izby Tury­sty­ki,. Part­ne­rem Tar­gów, jak i całe­go Pro­jek­tu był Mar­ke­ting — Gesel­l­schaft Obe­rlau­sitz Nie­der­schle­isen mbH z Baut­zen. Oko­licz­no­ścio­wym dyplo­mem wyróż­nio­no Mia­sto Zie­lo­na Góra za Naj­efek­tow­niej­szą aran­ża­cję sto­iska pro­mo­cyj­ne­go oraz wyróż­nio­no sto­iska Hote­lu i Restau­ra­cji Relax z Kar­pa­cza oraz Gmi­ny i Mia­sta Lwó­wek Śląski.

W tar­gach po raz pią­ty brał udział Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych, któ­re­go sto­isko ozna­czo­ne nume­rem 70 usy­tu­owa­ne było nie­co z boku od are­ny głów­nych wyda­rzeń. Z jed­nej stro­ny była to nie­zła loka­li­za­cja, bo w cie­niu ratu­sza nie było tak upal­nie i bez hała­su mogli­śmy roz­ma­wiać z odwie­dza­ją­cy­mi nas gość­mi, z dru­giej stro­ny jed­nak mniej­sza ilość osób mogła do nas tra­fić. Wytrzy­ma­li­śmy w upal­ny pią­tek od godzi­ny 10.00–18.00, rów­nież w zim­ną sobo­tę wolon­ta­riu­sze chu­cha­jąc w zmar­z­nię­te dło­nie już od rana słu­ży­li radą, infor­ma­cją i jak zwy­kle otwar­tą życzliwością.

Na tar­gi przy­go­to­wa­li­śmy dosyć boga­tą ofer­tę. Zapre­zen­to­wa­li­śmy fil­my pod nazwą „Tury­sty­ka Dla Osób Nie­peł­no­spraw­nych, Star­szych i Rodzin z Dzieć­mi na Wóz­kach”. Poka­zy­wa­ły one histo­rię budo­wy i prze­bieg reali­za­cji pierw­szej w Pol­sce, a może i w Euro­pie wyso­ko­gór­skiej tra­sy tury­stycz­nej dla nie­peł­no­spraw­nych bie­gną­cej od sta­cji wycią­gu na Małej Kopie i pro­wa­dzą­cej do Domu Śla­skie­go na rów­ni pod Śnież­ką. Poka­za­li­śmy stan szla­ku z roku 2007, czy­li peł­ne gła­zów, trud­ne do przej­ścia ścież­ki i stan po przy­go­to­wa­niu tej dro­gi przez Kar­ko­no­ski Park Naro­do­wy w roku 2009. W sumie dzię­ki ludziom otwar­tych serc z Jerzym Poko­jem na cze­le i insty­tu­cji „otwar­tych port­fe­li” uda­ło się w mon­ta­żu finan­so­wym środ­ków Urzę­du Mar­szał­kow­skie­go, PFRON, Ban­ku Ochro­ny Śro­do­wi­ska oddać ponad dwu­ki­lo­me­tro­wą tra­sę przy­sto­so­wa­ną do potrzeb nie­peł­no­spraw­nych tury­stów.. Obec­nie w week­en­do­we dni tra­sę tę odwie­dza nawet 150 osób nie­peł­no­spraw­nych , o czym dowia­du­je­my się z miej­skiej kolei lino­wej w Kar­pa­czu, któ­ra dla nie­peł­no­spraw­nych sprze­da­je bile­ty ulgo­we w cenie 5 zł od oso­by w obie stro­ny. Tra­sę tę odwie­dza zde­cy­do­wa­nie wię­cej osób nie­peł­no­spraw­nych, któ­rzy mając lep­szą kon­dy­cję i moż­li­wo­ści docie­ra­ją na szczyt Kopy pie­szo a nie wycią­giem. Wybu­do­wa­nie tej dro­gi to był strzał w dzie­siąt­kę i być może począ­tek otwie­ra­nia gór dla wszyst­kich. Ten pierw­szy film w wer­sji peł­no­me­tra­żo­wej, któ­re­go emi­sja trwa­ła bli­sko godzi­nę, opo­wia­dał szcze­gó­ło­wo o reali­za­cji ambit­ne­go pro­jek­tu począw­szy od peirw­szych prób “zdo­by­wa­nia” gór przez oso­by nie­peł­no­spraw­ne, aż do ukoń­cze­nia tra­sy. Ponie­waż film budził spo­re zain­te­re­so­wa­nie wśród zwie­dza­ją­cych, ale nie wszy­scy mie­li poświę­cić odpo­wied­nio dużo cza­su, by obej­rzeć jego peł­ną wer­sję, przy­go­to­wa­ny został skrót będą­cy pięt­na­sto­mi­nu­to­wym repor­ta­żem, poka­zu­ją­cym naj­waż­niej­sze momen­ty budo­wy szla­ku. Kolej­nym pre­zen­to­wa­nym na tar­gach fil­mem był prze­wod­nik po “Śród­miej­skiej Tra­sie Tury­stycz­nej w Jele­niej Górze” roz­po­czy­na­ją­cej się przy Koście­le Pod­wyż­sze­nia Krzy­ża Świę­te­go, a koń­czą­cej na jele­nio­gór­skim Pla­cu Ratu­szo­wym. W obrę­bie wspo­mnia­nej tra­sy zna­la­zły się takie miej­skie zabyt­ki jak Kościół Gar­ni­zo­no­wy, Cer­kiew Pra­wo­sław­na pw. Św. Pio­tra i Paw­ła, Bra­ma Woja­now­ska wraz z Kościo­łem Św. Anny, naj­star­sza jele­nio­gór­ska świą­ty­nia, czy­li Bazy­li­ka Mniej­sza pw. Era­zma i Pan­kra­ce­go, pozo­sta­ło­ści murów obron­nych Jele­niej Góry oraz zabyt­ki Pla­cu Ratu­szo­we­go czy­li ratusz miej­ski, rene­san­so­we kamie­nicz­ki, a tak­że fon­tan­na z posta­cią Nep­tu­na. Współ­cze­sny­mi ele­men­ta­mi mia­sta pod­kre­ślo­ny­mi w fil­mie była gło­wa jele­nia wbu­do­wa­na w ścia­nę kom­plek­su zabu­do­wań ratu­sza oraz rze­Ą­ba jelon­ka usta­wio­na na uli­cy 1‑go Maja.

W cza­sie tar­gów poka­za­ne zosta­ły tak­że nie­któ­re fil­my Tade­usza Siw­ka, jele­nio­gór­skie­go fil­mow­ca i dzien­ni­ka­rza, któ­ry popro­wa­dził oglą­da­ją­cych w oko­li­ce Boro­we­go Jaru, Wzgó­rza Krzy­wo­uste­go z odre­mon­to­wa­ną wie­żą wido­ko­wą , a tak­że sta­rych i nie­co już zapo­mnia­nych tras spa­ce­ro­wych na Heli­ko­nie i Górze Sio­dło. Ostat­ni z oma­wia­nych obra­zów fil­mo­wych jest nie­ja­ko zapo­wie­dzią nowych ini­cja­tyw kra­jo­znaw­czych Sta­ro­stwa Powia­to­we­go i KSON pro­pa­gu­ją­cych krót­kie i łatwo dostęp­ne, a kra­jo­znaw­czo i histo­rycz­nie cie­ka­we miej­sca Zie­mi Jele­nio­gór­skiej. Odwie­dza­ją­cy nasze sto­isko mogli rów­nież otrzy­mać prze­wod­nik tury­stycz­ny pod nazwą „105 Tras Tury­stycz­nych dla Nie­peł­no­spraw­nych na Dol­nym Ślą­sku”. Prze­ka­za­li­śmy tak­że ponad 100 sztuk mate­ria­łów otrzy­ma­nych z KARR pn. „Atrak­cje Prze­my­słu i Tech­ni­ki Euro­re­gio­nu NYSA”, moż­na też było nabyć cie­ka­wy album o zabyt­kach Zie­mi Jeleniogórskiej.

Na tar­gach obec­ni byli dorad­cy i spe­cja­li­ści z cen­trum infor­ma­cji i wspar­cia osób nie­peł­no­spraw­nych z pla­ka­ta­mi, ulot­ka­mi i egzem­pla­rza­mi gaze­ty „Nie­peł­no­spraw­ni TU i TERAZ” trak­tu­ją­cych o pro­ble­mach nasze­go śro­do­wi­ska. Z kro­ni­kar­skie­go obo­wiąz­ku infor­mu­je­my, że przy naszym sta­no­wi­sku zatrzy­ma­ło się ponad 150 osób.

Orga­ni­za­to­rzy Tar­gów dzię­ku­ją Wystaw­com za wspa­nia­le przy­go­to­wa­ne sto­iska pro­mo­cyj­ne i zapra­sza­ją na kolej­ne XV Mię­dzy­na­ro­do­we Tar­gi Tury­stycz­nej TOUR­TEC, któ­re odbę­dą się 10 i 11 maja 2013 r.

STA­NI­SŁAW SCHUBERT