Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Wypo­wie­dzi uczest­ni­ków warsz­ta­tów „Otwo­rzyć Nowe Dro­gi” w Mirakowie

„Jestem prze­ko­na­na, że zdo­by­łam dużo wie­dzy, o któ­rej nie mia­łam żad­ne­go poję­cia. Będę mile wspo­mi­na­ła te chwi­le, a przede wszyst­kim Panią psy­cho­log, któ­ra świet­nie zor­ga­ni­zo­wa­ła warsz­ta­ty. Cie­szę się, że będę mogła dalej w nich uczest­ni­czyć i zdo­by­wać wie­dzę. Dzię­ku­ję za miło spę­dzo­ny czas i wspa­nia­łą gru­pę uczestników”

„Pani psy­cho­log wło­ży­ła kawał faj­nej pra­cy, któ­ry umoż­li­wił nam wypo­cząć, podzie­lić się swo­imi doświad­cze­nia jako rodzi­ców i opie­ku­nów. Udzie­li­ła nam wie­lu porad zwią­za­nych z tema­tem warsz­ta­tów. Zaję­cia indy­wi­du­al­ne były bar­dzo pomoc­ne i myślę, że dały mi dużo do myśle­nia i nakre­śla­nia nowych szla­ków w pra­cy opiekuna.”

„Wyjazd inte­gra­cyj­ny dał mi dużo pięk­nych chwil wypo­czyn­ku i miłe­go relak­su. Pozna­łam tu wie­lu faj­nych, mło­dych ludzi. Roz­mo­wy na szko­le­niu były bar­dzo pomoc­ne, nato­miast Pani psy­cho­log wyka­zy­wa­ła się ogrom­ną wie­dzą. Szko­le­nie było tema­tycz­nie bar­dzo wyczerpujące.”

„Sze­ścio­dnio­we warsz­ta­ty w Mira­ko­wie były dosko­na­łym spo­so­bem wymia­ny doświad­czeń w opie­ce n ad oso­ba­mi nie­peł­no­spraw­ny­mi. Zaję­cia psy­cho­lo­gicz­ne nauczy­ły mnie radze­nia sobie z trud­ny­mi tema­ta­mi taki­mi jak komu­ni­ka­cja czy seksuologia.”

„Cisza, zie­leń i wol­ny czas pozwo­li­ły na wyci­sze­nie, empa­tię, swo­bod­ną wymia­nę myśli na tema­ty życio­we i doty­czą­ce opie­ki nad oso­bą nie­peł­no­spraw­ną. Kon­sul­ta­cje psy­cho­lo­gicz­ne były nie­zwy­kle poży­tecz­ne i bar­dzo dobrze pro­wa­dzo­ne. Szko­le­nie speł­ni­ło moje ocze­ki­wa­nia i marze­nie o wypo­czyn­ku, kon­cen­tra­cji oraz zdo­by­ciu spo­ko­ju wewnętrz­ne­go. Miło było poznać wszyst­kich uczest­ni­ków szkolenia.”

„Warsz­ta­ty były bar­dzo dobrym pomy­słem. Dzię­ki pięk­ne­mu miej­scu, a przede wszyst­kim gru­pie ludzi, z któ­ry­mi się spo­tka­łem , wypo­czę­łam i bar­dzo dużo się dowie­dzia­łam. Wykła­dow­ca dosto­so­wał tema­ty­kę zajęć do naszych potrzeb. Był komu­ni­ka­tyw­ny i otwar­ty. Dobrym pomy­słem były roz­mo­wy indy­wi­du­al­ne . Pozna­łam mądrych i cie­ka­wych ludzi, z któ­ry­mi będę utrzy­my­wa­ła kon­takt. W kon­se­kwen­cji zyska mój syn, ponie­waż jestem prze­ko­na­na, że jesz­cze wie­le cie­ka­wych rze­czy wynik­nie z tych­że kontaktów.”

„Pani psy­cho­log spraw­dzi­ła się w pro­wa­dze­niu indy­wi­du­al­nych zajęć. Bar­dzo pomoc­na, ide­al­nie pomo­gła w przy­pad­ku moich pro­ble­mów. Oso­bi­ście bar­dzo odpoczęłam.”

„Istot­nym celem wyjaz­du było zdo­by­cie więk­szej wie­dzy o sku­tecz­nej opie­ce nad nie­peł­no­spraw­ną cór­ką. Bar­dzo waż­nym ele­men­tem szko­le­nia była moż­li­wość dwu­go­dzin­nej roz­mo­wy z psy­cho­lo­giem. Sądzę, że był to dla mnie jeden z naj­waż­niej­szych eta­pów rozu­mie­nia sie­bie i tego co aktu­al­nie dzie­je się w moim życiu. Plu­sem warsz­ta­tów było rów­nież poło­że­nia ośrod­ka, dobra kuch­nia oraz spo­tka­nie prze­mi­łych ludzi, od któ­rych uzy­ska­łem rów­nież wie­le istot­nych infor­ma­cji. Dzię­ku­je za moż­li­wość sko­rzy­sta­nia ze szko­le­nia. Będę inten­syw­nie anga­żo­wał się w udział w warsz­ta­tach sta­cjo­nar­nych, chcąc pogłę­bić zdo­by­tą wiedzę.”

„Warsz­ta­ty „Otwo­rzyć Nowe Dro­gi” odby­wa­ją­ce się w dn. 22 VI – 27 VI 2013r w Śnież­ni­cy na prze­łę­czy Gru­szo­wiec pro­wa­dzo­ne przez Panią Dag­ma­rę były bar­dzo inte­re­su­ją­ce. Pozwo­li­ły mi przyj­rzeć się nie­peł­no­spraw­no­ści w cał­kiem nowy spo­sób. Otwo­rzy­ły mi oczy na pro­ble­my innych i pomo­gły mi w roz­wią­zy­wa­niu spraw. Zro­zu­mia­łam, że pro­ble­my naj­pierw trze­ba zro­zu­mieć, a póź­niej pomóc sobie.”