Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Nowo­ści w Mało­pol­sce 05.2013

14 maja 2013 r. na kon­fe­ren­cji dot. pomo­cy oso­bom nie­sa­mo­dziel­nym sena­tor Mie­czy­sław Augu­styn z Plat­for­my Oby­wa­tel­skiej zapre­zen­to­wał pro­jekt usta­wy doty­czą­cy stwo­rze­nia kry­te­riów orze­ka­nia o nie­sa­mo­dziel­no­ści, wpro­wa­dze­nie bonów opie­kuń­czych, a tak­że urlo­pów w celu opie­ki nad oso­ba­mi nie­sa­mo­dziel­ny­mi. Ma on na celu zre­for­mo­wać sys­tem pomo­cy oso­bom nie­sa­mo­dziel­nym, aby wes­przeć rodzi­ny, na któ­rych spo­czy­wa głów­ny cię­żar opie­ki. Pro­jekt usta­wy prze­wi­dy­wał­by – zamiast dodat­ku pie­lę­gna­cyj­ne­go dla wszyst­kich osób po 75 roku życia wpro­wa­dze­nie wspar­cia dla tych osób, któ­re będą mia­ły orze­cze­nie o nie­sa­mo­dziel­no­ści. Orze­ka­ły­by o niej spe­cjal­ne zespo­ły i kwa­li­fi­ko­wa­ły według trzech stop­ni nie­sa­mo­dziel­no­ści (znacz­ny, umiar­ko­wa­ny, lek­ki). W zależ­no­ści od stop­nia nie­sa­mo­dziel­no­ści war­tość przy­zna­nych świad­czeń wyno­si­ła­by 650 zł, 850 zł lub 1000 zł mie­sięcz­nie. Orga­ni­za­to­rem i gwa­ran­tem opie­ki mia­ła­by być rodzi­na, jed­nak nie cho­dzi tyl­ko o spra­wo­wa­nie oso­bi­stej opie­ki, ale np. powie­rze­nie tego pro­fe­sjo­nal­ne­mu opie­ku­no­wi, któ­ry otrzy­mał­by czek opie­kuń­czy za wyko­na­ne usłu­gi. Środ­ki finan­so­we na ten cel reali­zo­wa­no by w posta­ci bonów. Człon­ko­wie rodzi­ny, któ­rzy sami zde­cy­du­ją się spra­wo­wać opie­kę, otrzy­ma­ją refun­da­cję okre­ślo­nych kosz­tów. Czło­nek rodzi­ny mógł­by tak­że sko­rzy­stać z rocz­ne­go bez­płat­ne­go urlo­pu w pra­cy w celu spra­wo­wa­nia opie­ki nad nie­sa­mo­dziel­nym człon­kiem rodzi­ny. Za ten okres miał­by opła­co­ne z budże­tu skład­ki na ubez­pie­cze­nie eme­ry­tal­ne. W pro­jek­cie prze­wi­dzia­no tak­że wpro­wa­dze­nie opie­ki zastęp­czej, aby umoż­li­wić opie­ku­nom z rodzi­ny np. wyjazd na urlop. Pod­czas kon­fe­ren­cji Sena­tor pod­kre­ślił, że wpro­wa­dze­nie usta­wy może wpły­nąć na powsta­nie ok. 200 tys. nowych miejsc pra­cy i pozwo­li wypro­wa­dzić z sza­rej stre­fy podob­ną licz­bę opie­ku­nów. W pro­jek­cie prze­wi­dzia­no ponad­to szko­le­nia i kur­sy dla człon­ków rodzin, aby mie­li oni odpo­wied­nie kwa­li­fi­ka­cje do opieki.

W ramach pro­jek­tu reali­zo­wa­ne­go przez Wydział Huma­ni­stycz­ny Aka­de­mii Gór­ni­czo-Hut­ni­czej „Od kom­plek­so­wej dia­gno­zy sytu­acji osób nie­peł­no­spraw­nych w Pol­sce do nowe­go mode­lu poli­ty­ki spo­łecz­nej wobec nie­peł­no­spraw­no­ści” finan­so­wa­ne­go ze środ­ków PFRON do 26 maja 2013 r. moż­na było nad­sy­łać zgło­sze­nia chę­ci udzia­łu w bez­płat­nych warsz­ta­tach dla kobiet z nie­peł­no­spraw­no­ścią słu­chu, ruchu i wzro­ku. Orga­ni­zo­wa­ne warsz­ta­ty mają na celu wymia­nę wza­jem­nych doświad­czeń uczest­ni­czek oraz wspar­cie ich w roz­wią­zy­wa­niu codzien­nych pro­ble­mów. Adre­sa­tem pro­jek­tu są kobie­ty, któ­re ukoń­czy­ły 18 lat i pocho­dzą z tere­nu Mało­pol­ski. Pię­cio­dnio­we warsz­ta­ty roz­pocz­ną się 26 czerw­ca 2013 r. w Ośrod­ku Spor­tu i Rekre­acji KOL­NA, dosto­so­wa­nym do potrzeb osób nie­peł­no­spraw­nych rucho­wo. Ponad­to treść warsz­ta­tów będzie dostęp­na w języ­ku migo­wym i w for­mie audiodeskrypcji.

W dniach od 24 – 31 maja 2013 r. w Kra­ko­wie zor­ga­ni­zo­wa­ny został XIV Tydzień Osób Nie­peł­no­spraw­nych „Kocham Kra­ków z Wza­jem­no­ścią” posze­rzo­ny o Mało­pol­skie Dni Osób Nie­peł­no­spraw­nych. Inau­gu­ra­cja odby­ła się 24 maja na Ryn­ku Głów­nym w Kra­ko­wie. Na pły­cie ryn­ku w namio­tach odby­wa­ły się kier­ma­sze prac arty­stycz­nych uczest­ni­ków Warsz­ta­tów Tera­pii Zaję­cio­wej z tere­nu całej Mało­pol­ski, ponad­to zor­ga­ni­zo­wa­ny został ple­ner malar­ski „Pod nie­bem Kra­ko­wa”, budo­wa wiel­kie­go papie­ro­we­go łabę­dzia meto­dą orgia­mi, zawo­dy wspi­nacz­ko­we na pro­fe­sjo­nal­nej ścian­ce, warsz­ta­ty bęb­niar­skie, oraz wie­le innych atrakcji.

Opra­co­wa­li: Anna Jawor­ska, Grze­gorz Pawłowski