Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

DOSTĘP­NOŚĆ EURO 2012 DLA OSÓB NIEPELNOSPRAWNYCH

Dosto­so­wa­nie sta­dio­nów na EURO 2012 pole­ga m.in. na łatwym dostę­pie do miejsc przy­go­to­wa­nych spe­cjal­nie dla osób na wóz­kach i audio­de­skryp­cji dla osób niewidomych.

Jak tłu­ma­czy Mar­tin Zwi­schen­ber­ger, austriac­ki komen­ta­tor spor­to­wy, któ­ry od Euro 2008 zaj­mu­je się audio­de­skryp­cją, komen­tarz audio­de­skryp­tyw­ny, to komen­tarz nie­ustan­ny. W cza­sie meczu pił­kar­skie­go komen­ta­tor musi wciąż mówić, aby każ­dy mógł wie­dzieć, jak mecz się toczy, gdzie jest pił­ka. Opi­sy­wa­ne tez są emo­cje towa­rzy­szą­ce temu wydarzeniu.

Pod­czas Euro 2008 w Austrii i Szwaj­ca­rii audio­de­skryp­cja była dostęp­na na wszyst­kich meczach. Orga­ni­za­to­rzy Euro 2012 zapew­nia­ją, że po impre­zie sprzęt do audio­de­skryp­cji zosta­nie w Pol­sce. Nadaj­ni­ki i odbior­ni­ki (sygnał docie­ra do osób nie­wi­do­mych dro­gą radio­wą) nie są zamon­to­wa­ne na sta­łe na kon­kret­nym sta­dio­nie. Będą w dys­po­zy­cji CAFE, orga­ni­za­cji finan­so­wa­nej przez UEFA i dzia­ła­ją­cej na rzecz kibi­ców z nie­peł­no­spraw­no­ścią, do wyko­rzy­sta­nia przez orga­ni­za­to­rów meczów w Pol­sce. Ponad­to oso­by, któ­re odby­ły szko­le­nie z zakre­su komen­ta­rza audio­de­skryp­tyw­ne­go pocho­dzą z całej Pol­ski, a zain­te­re­so­wa­nie wyko­rzy­sty­wa­niem sprzę­tu jest spore.

Trze­ba przy­znać, że udo­stęp­nie­nie takie­go komen­ta­rza na meczach Euro 2012 to skok jako­ścio­wy w naszym kra­ju. Nie jest to zupeł­na nowość. Pierw­sze w Pol­sce pró­by z audio­de­skryp­cją na sta­dio­nie podej­mo­wa­no w 2007 r. w Bia­łym­sto­ku na meczach miej­sco­wej Jagiel­lo­nii. Od nie­daw­na tego typu komen­tarz dostęp­ny jest pod­czas spo­tkań Wisły Kra­ków i Lecha Poznań. Wciąż są to jed­nak tyl­ko pró­by, nie sys­te­mo­we rozwiązania.

Jeśli cho­dzi dostęp­ność sta­dio­nów dla osób na wóz­kach, to sytu­acja ma się nie naj­le­piej. Zda­niem Paw­ła Paru­sa, pre­ze­sa Klu­bu Kibi­ców Nie­peł­no­spraw­nych Ślą­ska Wro­cław, bar­dzo dużo się zmie­ni­ło, na Euro powsta­ło tro­chę nowych obiek­tów. Z zasa­dy są lepiej dosto­so­wa­ne niż sta­re, na któ­rych oso­by na wóz­kach sto­ją zazwy­czaj na mura­wie. Jed­nak­że np. kom­fort aren jest niski: czę­sto trze­ba się wdra­pać po scho­dach na górę tyl­ko po to, by z dru­giej stro­ny zejść na dół. W Eks­tra­kla­sie takich obiek­tów jest na szczę­ście coraz mniej.

Dla kibi­ców EURO 2012, któ­rym nie uda­ło się zdo­być bile­tów, w wie­lu mia­stach w Pol­sce powsta­ną Stre­fy Kibi­ca. Będzie tam moż­na bez­płat­nie oglą­dać mecze na tele­bi­mach, sko­rzy­stać z ofer­ty gastro­no­micz­nej i wie­lu atrakcji.

Naj­więk­sza Stre­fa Kibi­ca powsta­nie pod Pała­cem Kul­tu­ry w War­sza­wie, nawet dla 100 tys. kibi­ców. Przed try­bu­na­mi sta­ną dwa pode­sty, każ­dy dla 20 osób na wóz­kach. Nie będzie osob­nej, eks­po­no­wa­nej plat­for­my (oso­by z nie­peł­no­spraw­no­ścią nie prze­pa­da­ją za takim wyróż­nia­niem w tłu­mie). Na pode­sty nie ma rezer­wa­cji. 10 proc. toa­let będzie dosto­so­wa­nych, część gastro­no­mii rów­nież. Dla osób nie­do­sły­szą­cych poja­wią się pętle induk­cyj­ne, nie jest nato­miast prze­wi­dzia­na audio­de­skryp­cja dla osób z dys­funk­cją wzro­ku. Mia­sto zor­ga­ni­zo­wać ma zbio­ro­wy trans­port, któ­ry kie­ro­wa­ny będzie do wej­ścia moż­li­wie naj­bli­żej try­bu­ny. Tam też będzie dosto­so­wa­ny punkt infor­ma­cyj­ny. Dostęp­ne mają być wszyst­kie wejścia.

Po 30 tys. osób zmie­ści się w Stre­fach Kibi­ca na Pla­cu Zebrań Ludo­wych w Gdań­sku, na Pla­cu Wol­no­ści w Pozna­niu i Ryn­ku we Wro­cła­wiu. W Gdań­sku Stre­fa będzie bez­płat­na oprócz dni z kon­cer­ta­mi. Prze­wi­dzia­ne są dwa wej­ścia bez barier i plat­for­ma. Plat­for­ma bli­sko sce­ny ma być też we Wro­cła­wiu. Wstęp bez­płat­ny z wyjąt­kiem dnia z kon­cer­tem. W Pozna­niu powsta­nie podest dla osób z nie­peł­no­spraw­no­ścią i ich opie­ku­nów. Ma być osob­ne wej­ście, na ubo­czu, by jak naj­ła­twiej dotrzeć do miejsc. W każ­dej ze stref dosto­so­wa­ne mają być toa­le­ty i część gastro­no­mii. Roz­wa­ża­ne jest zain­sta­lo­wa­nie pętli indukcyjnych.

Mniej­sze Stre­fy Kibi­ca będą m.in. w Bia­łym­sto­ku, Byd­gosz­czy, Czę­sto­cho­wie, Gnieź­nie, Kra­ko­wie, Mili­czu, Pile, Ryb­ni­ku, Wyszko­wie.). Przed­sta­wi­cie­la spół­ki obsłu­gu­ją­cej te stre­fy infor­mu­je jed­nak, że nie roz­wa­ża­no obec­no­ści w Stre­fach Kibi­ca osób z nie­peł­no­spraw­no­ścią, ale obie­ca­no pochy­lić się nad ta kwestią.

Źró­dło: www.niepełnosprawni.pl