Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

DO KOGO POWI­NIEN TRA­FIAĆ 1 PROC. PODATKU?

Duża nie­rów­ność pomię­dzy prze­ka­zy­wa­niem 1 proc. podat­ku na sub­kon­ta kon­kret­nej oso­by potrze­bu­ją­cej wspar­cia a ofia­ro­wa­niem go orga­ni­za­cjom pożyt­ku publicz­ne­go wzbu­dza wąt­pli­wo­ści Mini­ster­stwa Pra­cy i Poli­ty­ki Spo­łecz­nej, choć mecha­nizm jest zgod­ny z prawem.

Takie wąt­pli­wo­ści 16 stycz­nia wyra­ził Jaro­sław Duda, peł­no­moc­nik rzą­du ds. osób nie­peł­no­spraw­nych, pre­zen­tu­jąc senac­kiej Komi­sji Rodzi­ny i Poli­ty­ki Spo­łecz­nej spra­woz­da­nie z funk­cjo­no­wa­nia usta­wy o dzia­łal­no­ści pożyt­ku publicz­ne­go i o wolon­ta­ria­cie za lata 2010–2011.

  • W mecha­ni­zmie prze­ka­zy­wa­nia 1 proc. podat­ku cho­dzi­ło o to, by podat­ni­cy mogli prze­zna­czyć część pie­nię­dzy publicz­nych, a nie ich wła­snych, na dzia­łal­ność pożyt­ku publicz­ne­go, tym­cza­sem prze­ka­zu­ją je na rzecz kon­kret­nych osób, co zaprze­cza pier­wot­nej idei – mówił mini­ster Duda.

Ta asy­me­tria nie­po­koi tak­że Krzysz­to­fa Więc­kie­wi­cza, dyrek­to­ra Depar­ta­men­tu Pożyt­ku Publicz­ne­go MPiPS.

  • To ogrom­na róż­ni­ca — na 400 mln zebra­nych z tytu­łu 1 proc. środ­ków, ponad 100 mln prze­ka­za­no Fun­da­cji Dzie­ciom „Zdą­żyć z pomo­cą”, a pra­wo do zbie­ra­nia 1 proc. ma ok. 7,5 tys. orga­ni­za­cji pożyt­ku publicz­ne­go – przy­po­mi­nał dyrek­tor. Zazna­czył on, że do tej kwe­stii będzie trze­ba jesz­cze wrócić.

Mini­ster Duda uwa­ża, że nie­za­leż­nie od tego, iż środ­ki prze­ka­zy­wa­ne na sub­kon­ta są wyko­rzy­sty­wa­ne wła­ści­wie, nie­do­brze jest, gdy pie­nią­dze z 1 proc. są „zawłasz­cza­ne” przez kil­ka naj­więk­szych orga­ni­za­cji pożyt­ku publicznego.

  • Zwró­ci­łem się też do Rady Ety­ki Mediów z pyta­niem, czy wła­ści­we jest w ramach kam­pa­nii, pro­mu­ją­cych prze­ka­zy­wa­nie 1 proc., czę­sto orga­ni­zo­wa­nych przez fun­da­cje, dzia­ła­ją­ce przy wiel­kich kor­po­ra­cjach i kon­cer­nach medial­nych, epa­to­wa­nie obra­zem cho­rych dzie­ci, gra­jąc w ten spo­sób na emo­cjach odbior­ców – mówił Duda.

REM nie podzie­li­ła wąt­pli­wo­ści peł­no­moc­ni­ka, jed­nak w jego opi­nii jest to niesmaczne.

  • Nie wyklu­cza­my zmian w mecha­ni­zmie, umoż­li­wia­ją­cym prze­ka­zy­wa­nie 1 proc. podat­ku na rzecz OPP, wyma­ga to dys­ku­sji – mówił peł­no­moc­nik rzą­du ds. osób niepełnosprawnych.

Autor: Beata Rędziak www.niepelnosprawni.pl

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds