Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Pora­da nr 5

Witam, Pro­szę o pomoc. Mój tata umarł w kwiet­niu b.r., ponie­waż cała nasza rodzi­na pocho­dzi z (…) to tata został pocho­wa­ny w (…) na cmen­ta­rzu. Trzy lata temu tata ponow­nie oże­nił się, jego dru­ga żona pocho­dzi z (…), jed­nak­że po ślu­bie miesz­ka­li w (…), razem z ojcem taty, moim dziad­kiem. Pod­czas wypeł­nia­nia for­mal­no­ści zwią­za­nych z pochów­kiem usta­li­li­śmy (ja jako naj­star­sza cór­ka, taty sio­stra i dru­ga żona), że dys­po­nen­tem gro­bu będzie dru­ga żona.

Pomi­mo tego, że ta kobie­ta stwier­dzi­ła, że nie ma nic prze­ciw­ko temu, żeby tata został pocho­wa­ny w (…), a ona sama stwier­dzi­ła, ze grób będzie jed­no­oso­bo­wy, bo ona chce być pocho­wa­na w (…) to teraz 2 mie­sią­ce po śmier­ci taty wydzwa­nia do nas i stra­szy nas, że prze­nie­sie tatę na inny cmen­tarz, bo my nie mamy nic do powie­dze­nie. Pro­szę o infor­ma­cję, czy ona ma do tego pra­wo, sko­ro my peł­no­let­nie dzie­ci nasze­go taty nie wyra­ża­my na to zgo­dy. Ponad­to pro­szę o infor­ma­cję czy jest szan­sa, aby w wyni­ku pro­ce­su sądo­we­go zosta­ły jej zabra­ne pra­wa do gro­bu, tzn. abym ja lub też ktoś z moje­go rodzeń­stwa mógł prze­jąć pra­wa dys­po­nen­ta gro­bu taty. Bar­dzo pro­szę o odpowiedź.

 


 

Pra­wo do gro­bu nie jest toż­sa­me z pra­wem wła­sno­ści. Jed­nak oso­ba, ktró­ej przy­słu­gu­je pra­wo do gro­bu, może korzy­stać ze wszyst­kich wyni­ka­ją­cych z nie­go upraw­nień. Źró­dłem pra­wa do gro­bu jest umo­wa cywil­no — praw­na zawar­ta pomię­dzy zarzą­dem cmen­ta­rza a oso­bą upraw­nio­ną, tj, tą, któ­ra uiści­ła należ­ność. Pra­wo do gro­bu przy­słu­gu­je jego zało­ży­cie­lo­wi, tj, oso­bie, któ­ra uzy­ska­ła miej­sce pod grób i go urzą­dzi­ła, a tak­że oso­bom, któ­re ze zmar­ły­mi pocho­wa­ny­mi do tego gro­bu łączy­ły wię­zi mał­żeń­skie, pokre­wień­stwa lub powi­no­wac­twa. Ozna­cza to, że zało­ży­ciel gro­bu powi­nien uwzględ­niać przy pochów­kach pra­wa oso­bi­ste wyni­ka­ją­ce z powią­zań rodzin­nych ze zmar­łym. Opła­ce­nie gro­bu przez oso­bą, któ­ra nie jest jego zało­ży­cie­lem ani krew­ną, lub powi­no­wa­tą zmar­łych, nie zapew­nia pra­wa do dys­po­no­wa­nia gro­bem, a jedy­nie prze­dłu­ża ist­nie­nie gro­bu. Jeże­li pra­wa oso­bi­ste w rów­nym stop­niu przy­słu­gu­ją wię­cej niż jed­nej oso­bie, to decy­zje zwią­za­ne z dys­po­no­wa­niem gro­bem win­ne one podej­mo­wać wpól­nie. W razie spo­ru mię­dzy dys­po­nen­ta­mi moż­na wystą­pić do sądu o wyda­nie rozstrzygnięcia.

Zarząd­ca cmen­ta­rza, na pod­sta­wie doku­men­tów lub zło­żo­nych oświad­czeń może wpro­wa­dzić do bazy danych nazwi­sko i adres dys­po­nen­ta gro­bu, jed­nak taki wpis nie ogra­ni­cza ani nie pozba­wia pra­wa do gro­bu innych osób, któ­rym pra­wa te przy­słu­gu­ją, tj, w kolej­no­ści: mał­żo­nek, zstęp­ni (dzie­ci, wnu­ki), wstęp­ni (rodzi­ce, dziad­ko­wie), krew­ni w linii bocz­nej do IV stop­nia, powi­no­wa­ci w linii pro­stej do I stopnia.

Przed­sta­wio­ne wyja­śnie­nie doty­czy praw do dys­po­no­wa­nie gro­bem. Odręb­ny temat dotycz­ny eks­hu­ma­cji. Tryb postę­po­wa­nia jest nastę­pu­ją­cy: eks­hu­ma­cję wyko­nu­je się w okre­sie eks­hu­ma­cyj­nym, od 16.10 do 15.14 każ­de­go roku. Ter­min usta­la admi­ni­stra­cja cmen­ta­rza, na któ­rym ma być wyko­na­na eks­hu­ma­cja. Jed­nym z warun­ków jest zgo­da naj­bliż­szej rodzi­ny. Naj­bliż­sza rodzi­na to: współ­mał­żo­nek, dzie­ci, rodzi­ce, wnu­ki, tak­że oso­by w linii pobocz­nej — rodzeń­stwo, ich dzie­ci itd. Zatem bez Pań­stwa zgo­dy czyn­ność ta nie może być doko­na­na. Wszel­kie spo­ry roz­strzy­ga sąd.

Z powa­ża­niem
Anna Rzy­mek
Sto­wa­rzy­sze­nie Dobrej Nadziei
Kraków