Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

SPRAW­NY BIZ­NES Z DOL­NE­GO ŚLĄSKA

Dol­no­ślą­ska Agen­cja Roz­wo­ju Regio­nal­ne­go S.A. w part­ner­stwie z Fun­da­cją Eudaj­mo­nia reli­zu­je pro­jekt pt. SPRAW­NY BIZ­NES Z DOL­NE­GO ŚLĄ­SKA, skie­ro­wa­ny do osób nie­peł­no­spraw­nych z woje­wódz­twa dol­no­ślą­skie­go, któ­re CHCIA­ŁY­BY ZAŁO­ŻYĆ WŁA­SNĄ FIR­MĘ. Obec­nie trwa rekru­ta­cja do pro­jek­tu — TER­MIN SKŁA­DA­NIA DOKU­MEN­TÓW REKRU­TA­CYJ­NYCH UPŁY­WA 15 LISTO­PA­DA 2013R.! Wię­cej infor­ma­cji na temat pro­jek­tu i rekru­ta­cji na stro­nie internetowej:

http://www.sprawnybiznes.darr.pl/

W zwiaz­ku z powyz­szym zwra­cam się z wiel­ką pros­bą o roz­po­wszech­nie­nie infor­ma­cji o Pro­jek­cie wśród Pań­stwa pod­opiecz­nych, zaprzy­jaź­nio­nych osób, człon­ków, uczest­ni­ków oraz o umiesz­cze­nie na Pań­stwa stro­nie internetowej/tablicy infor­ma­cyj­nej załą­czo­nej infor­ma­cji na temat pro­jek­tu (arty­kuł na stro­ne, pla­kat do dru­ku) . Dzię­ki temu bedzie­my mie­li mozli­wosc dotar­cia do naj­wiek­szej licz­by osób nie­peł­no­spraw­nych — poten­cjal­nych uczestników/czek projeku.