Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Zapra­sza­my na wyjazd do Ope­ry wrocławskiej

Sto­wa­rzy­sze­nie Inwa­li­dów Wzro­ku i Towa­rzy­stwo Kar­ko­no­skie zapra­sza­ją na wyjazd do Ope­ry wro­cław­skiej. W Hali Stu­le­cia w dniu 9.11.2013 r. o godz. 19.00 tj. sobo­ta obej­rzy­my ope­rę pt. “Poła­wia­cze Pereł” — Geo­r­ge­sa Bizeta

Wyjazd z Jele­niej Góry o godz. 17.00. Cena bile­tu ulgo­we­go 50,00 zł za dobre miej­sca + plus prze­jazd w obie stro­ny 30,00 zł.

Zgło­sze­nia i infor­ma­cje w biu­rze KSON ul. Osie­dle Robot­ni­cze 47A,
58–500 Jele­nia Góra
tel. 75 75 242 54
lub bez­płat­na info­lo­nia 800 700 025

Zapi­sy z wpła­ta­mi przyj­mu­je­my do dnia 04.11.2013 r.

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds