Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Zapra­sza­my na wędrówkę

W dniach 23–24 wrze­śnia 2013 roku odbę­dzie się pn. III Rajd pie­szy osób nie­peł­no­spraw­nych “Kar­ko­no­sze góry otwar­te dla wszyst­kich”, dofi­nan­so­wa­ny ze środ­ków PFRON. Tra­sa: Kar­pacz i oko­li­ce. Zgło­sze­nia w KSON ul. Osie­dle Robot­ni­cze 47A do 18 wrze­śnia 2013r od godz.10–16-tej. Wyjazd do Kar­pa­cza w dniu 23.09.2013r o godz. 11.00. Zbiór­ka koło LIDLA ul. Grun­waldz­ka 4. Noc­leg — Ośro­dek Wypo­czyn­ku “Wodo­mie­rzan­ka”.