Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Roz­strzy­gnię­cie kon­kur­su na logo KTI

Komi­sja kon­kur­so­wa roz­strzy­gnę­ła kon­kurs na logo KTI

W kon­kur­sie wzię­ło udział 5 projektów.

Zgło­szo­ne pro­jek­ty ozna­czo­no nume­ra­mi od 1–5 i przy­stą­pio­no do wybo­ru pro­jek­tu loga.
W dro­dze gło­so­wa­nia naj­więk­szą ilość punk­tów 22 pkt uzy­skał pro­jekt Pana Lucja­na Koro­ny z Jele­niej Góry.

Ser­decz­nie gratulujemy!!!

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds