Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Jele­nie­gór­ska Pro­me­na­da Bobru

Od kwiet­nia br. aktyw­nie dzia­ła nowe sto­wa­rzy­sze­nie Jele­nio­gór­ska Pro­me­na­da Bobru. Powsta­ło ono z ini­cja­ty­wy Pana Euge­niu­sza Sosno­wi­cza i gru­py pasjo­na­tów, któ­rzy upa­tru­ją w prze­pły­wa­ją­cej przez mia­to rze­ce Bóbr siły napę­do­wej do roz­wo­ju tury­sty­ki. Pośród zało­ży­cie­li Sto­wa­rzy­sze­nia są byli żoł­nie­rze, urzęd­ni­cy, eko­lo­dzy, leka­rze, psy­cho­lo­dzy, urba­ni­ści, nauczy­cie­le. Sto­wa­rzy­sze­nie ma cha­rak­ter inte­gra­cyj­ny, jego zało­zy­cie­la­mi są senio­rzy i oso­by nie­peł­no­spraw­ne, ale Sto­wa­rzy­sze­nie otar­te jest na wszyst­kich, a w szcze­gól­nie mile widzi­ne są mło­dzi miesz­kań­cy mia­sta i regionu.

 

Ten ruch spo­łecz­ny ma na celu uatrak­cyj­nie­nie ofer­ty turys­stycz­nej mia­sta przez lep­sze wyko­rzy­sta­nie obsza­rów poło­żo­nych w pobli­zu Boru. Marzy się man – mówi Pam Euge­niusz, żeby od uli­cy Wiej­skiej przez Zabo­brze i oko­li­ce “Grzyb­ka”, aż do Per­ły Zacho­du utwo­rzyć przy udzia­le mia­ta bul­war, łączą­cy tra­sy spa­ce­ro­we po obu stro­nach rze­ki. W ten spo­sób wydłu­ży­li­by­śmy naj­star­szą, bo liczą­cą ponad 300 lat tra­sę spa­ce­ro­wą wio­dą­cą przez Boro­wy Jar do Per­ły Zacho­du. Pomysł zatem pole­ga na zor­ga­ni­zo­wa­niu pra­wie 7‑kilometrowej tra­sy po obu stro­nach rze­ki, z któ­rej mogli­by korzy­stać pie­si, rowe­rzy­ści i wóz­ko­wi­cze. To miej­sce na 5–6 godzin­ny spa­cer z kij­ka­mi nor­dic wal­king dla wie­lo­po­ko­le­nio­wych rodzin. Oczy­wi­ście muszą być wyko­na­ne miej­sca spo­czyn­ko­we, odtwo­rzo­ne wie­że wido­ko­we, umiesz­czo­ne tabli­ce infor­ma­cyj­ne i inne ele­men­ty infra­struk­tu­ry turystycznej.

 

W swo­ich zmie­rze­niach poszu­ku­je­my part­ne­rów w Urzę­dzie Mista, dyrek­cji Par­ku Kra­jo­bra­zo­we­go “Doli­na Bobru”, towa­rzy­stwach regio­nal­nych z Towa­rzy­stwem Kar­ko­no­skim włącz­nie. Sto­wa­rzy­sze­nie liczy 19 osób, ma swo­ją sie­dzi­bę w Kar­ko­no­skim Sej­mi­ku Osób Niepełnosprawnych,przy uli­cy Osie­dle Robot­ni­cze 47 a. Człon­ko­wie Zarzą­du są do dys­po­zy­cji zain­te­re­so­wa­nych w każ­dą śro­dęw godzi­nach od 15 do 16, moż­na rów­nież kon­tak­to­wać się tele­fo­nicz­nie z Panem Euge­niu­szem Sosno­wi­czem pod nume­rem 508 469 168 lub na bez­płat­ną info­li­nię do Kar­ko­no­skie­go Sej­mi­ku Osób Nie­peł­no­spraw­nych pod nume­rem 800 700 025