Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Zapro­sze­nie na seminarium

Sto­wa­rzy­sze­nie Nie­do­sły­szą­cych „Lira”, Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych i Sto­wa­rzy­sze­nie Inwa­li­dów Wzro­ku zapra­sza­ją na semi­na­rium pn. „Prak­tycz­ne aspek­ty raty­fi­ka­cji przez Pol­skę Kon­wen­cji Praw Osób Niepełnosprawnych”.

Semi­na­rium odbę­dzie się w dniu 16 paź­dzier­ni­ka (wto­rek) od godz. 11.00 w świe­tli­cy inte­gra­cyj­nej KSON ul. Osie­dle Robot­ni­cze 47a, 58–500 Jele­nia Góra.

 

W pro­gra­mie:

  • godz.11.00 — Zakres regu­la­cji praw­nej praw osób nie­peł­no­spraw­nych. Co nam daje raty­fi­ka­cja Kon­wen­cji. Refe­ru­je mgr Bar­tosz Nowak, prawnik.
  • godz. 11.30 – Pro­ble­ma­ty­ka edu­ka­cyj­no-wycho­waw­cza dzie­ci i mło­dzie­ży nie­peł­no­spraw­nej w świe­tle poli­ty­ki Mini­ster­stwa Edu­ka­cji Naro­do­wej. Refe­ru­je mgr Ewa Kazi­mier­czak-Woj­ta­sie­wicz, Forum Rodzi­ców przy MEN, czło­nek – kon­sul­tant Sej­mo­wej Komi­sji ds. Osób Niepełnosprawnych
  • godz. 12.00 – Pro­ble­my osób nie­peł­no­spraw­nych w Kotli­nie Jele­nio­gór­skiej w świe­tle prak­ty­ki Cen­trum Infor­ma­cji i Wspar­cia Osób Nie­peł­no­spraw­nych. Pre­zen­tu­je mgr Moni­ka Żak, koor­dy­na­tor pro­jek­tu CIWON.
  • godz. 12.20 – Nie­peł­no­spraw­ni na lokal­nym ryn­ku pra­cy. Refe­ru­je mgr Jani­na Frys, Agen­cja Pośred­nic­twa Pra­cy KSON
  • godz. 12.35 – Dyskusja
  • godz. 13.30 – Pro­po­zy­cje metod i narzę­dzi umoż­li­wia­ją­ce wyko­rzy­sta­nie Kon­wen­cji do roz­wią­zy­wa­nia pro­ble­mów osób nie­peł­no­spraw­nych Zie­mi Jele­nio­gór­skiej. Pre­zen­ta­cja wnio­sków koń­co­wych, dr Jerzy Pru­dzie­ni­ca, pre­zes Sto­wa­rzy­sze­nia Nie­do­sły­szą­cych „Lira”

Pro­si­my o oso­bi­sty udział w semi­na­rium wraz z przy­go­to­wa­niem mery­to­rycz­ne­go wystą­pie­nia w dys­ku­sji. Pro­si­my o potwier­dze­nie udzia­łu w semi­na­rium w ter­mi­nie do dnia 12 października.