Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Rusza Akcja “Masz Głos, Masz Wybór”

Akcja „Masz Głos, Masz Wybór” to ini­cja­ty­wa pod­ję­ta przed ośmiu laty przez Fun­da­cję im. Ste­fa­na Bato­re­go i Szko­łę Lide­rów, w któ­rej jele­nio­gór­skie orga­ni­za­cje poza­rzą­do­we zrze­szo­ne w Kar­ko­no­skiej Koali­cji Orga­ni­za­cji Poza­rzą­do­wych od począt­ku bio­rą udział. Pole­ga ona na akty­wi­za­cji ruchu oby­wa­tel­skie­go w roz­wo­ju demo­kra­cji lokal­nej, orga­ni­zo­wa­niu debat z poli­ty­ka­mi samo­rzą­do­wy­mi i par­la­men­ta­rzy­sta­mi w spra­wach doty­czą­cych pro­ble­mów mia­sta, gmi­ny, regio­nu. W cią­gu tych ośmiu lat prze­pro­wa­dzo­no ponad trzy­dzie­ści debat, a tak­że ankie­to­we bada­nia przy­czy­nia­ją­ce się do oce­ny stop­nia komu­ni­ka­cji spo­łecz­nej pomię­dzy wła­dzą, a miesz­kań­ca­mi. W 2012 roku do akcji przy­stą­pi­ły nowe orga­ni­za­cje. Mię­dzy inny­mi Mło­dzie­żo­wa Rada Mia­sta i Sto­wa­rzy­sze­nie All­ter­na­ty­wa, gru­pu­ją­ce głów­nie mło­dych ludzi, któ­rym jak się oka­zu­je rów­nież nie­ob­ce są spra­wy spo­łecz­no — gospo­dar­cze mia­sta i regionu.

Chcie­li­by­śmy poznać — mówi Pan Robert Obaz pre­zes Sto­wa­rzy­sze­nia Godu­szyn — odczu­cia miesz­kań­ców co do sze­ro­ko rozu­mia­ne­go dia­lo­gu spo­łecz­ne­go, oce­nę pra­cy samo­rzą­dow­ców, jak rów­nież poznać obec­ną wie­dzę na temat pra­cy samo­rzą­du, by póź­niej móc spraw­nie i sku­tecz­nie edu­ko­wać miesz­kań­ców. Chce­my tak­że zwe­ry­fi­ko­wać, czy zda­niem wybor­ców popra­wi­ła się komu­ni­ka­cja naszych samo­rzą­dow­ców z miesz­kań­ca­mi. W tym celu opra­co­wa­li­śmy ankie­tę, któ­ra w ilo­ści ponad 1000 egzem­pla­rzy zosta­nie roz­pro­wa­dzo­na pośród miesz­kań­ców. W listo­pa­dzie pozna­my jej wyni­ki. Przed nami rów­nież deba­ty, pierw­szą w dniu 11 paź­dzier­ni­ka zor­ga­ni­zu­je Mło­dzie­żo­wa Rada Mia­sta. Będzie to deba­ta z pre­zy­den­tem mia­sta Mar­ci­nem Zawi­łą po poło­wie kaden­cji jego pre­zy­den­cji. Ta otwar­ta deba­ta odbę­dzie się w liceum im. J. Śnia­dec­kie­go w Jele­niej Górze. Wezmą w niej udział m. in. repre­zen­tan­ci ostat­nich klas jele­nio­gór­skich lice­ów. Przy­go­to­wa­niem dru­giej deba­ty zaj­mie się Sto­wa­rzy­sze­nie „All­ter­na­ty­wa”. W dniu 3 Listo­pa­da br w klu­bie „Kwa­drat” w Jele­niej Górze spo­tka­ją się z wła­dza­mi mia­sta absol­wen­ci szkół i uczel­ni w Jele­niej Górze, któ­rzy wyje­cha­li „za chle­bem” do innych miast i kra­jów. Deba­cie przy­świe­cać będzie pyta­nie „czy war­to zostać w Jele­niej Górze, czy też z niej wyje­chać, a może powró­cić (nie­po­trzeb­ne skre­ślić)”. O deba­tach infor­mo­wać będzie­my miesz­kań­ców za pomo­cą mediów i pla­ka­tów. Pre­zen­tu­je­my ano­ni­mo­wą ankie­tę, któ­rą moż­na wypeł­nić rów­nież dro­ga tele­fo­nicz­ną dzwo­niąc na bez­płat­ną info­li­nię 800 700 025.