Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

„Zapro­si­li nas”

Ser­decz­nie zapra­sza­my Pań­stwa wraz z rodzi­na­mi zna­jo­my­mi i przy­ja­ciół­mi na Wędrów­ki po Kra­inie Ducha Gór w ramach Świę­ta Ducha Gór w dniach 15,16,23 wrze­śnia oraz 06,07 paź­dzier­ni­ka. Wędrów­ki będą uka­zy­wa­ły tajem­ni­ce przy­ro­dy, miejsc oraz ludzi regio­nu na pod­sta­wie gry edu­ka­cyj­nej Tajem­ni­ce Kra­iny Ducha Gór.

Udział w wędrów­kach jest bez­płat­ny, a na zakoń­cze­nie wędrów­ki każ­da oso­ba lub rodzi­na otrzy­ma egzem­plarz gry edu­ka­cyj­nej “Tajem­ni­ce Ducha Gór”. Wędrów­ki będą trwać ok. 5 godzi­ny, jedy­nie tra­sa na Śnież­kę trwa ok. 7 godzin. Każ­dy może zgło­sić udział w dowol­nej licz­bie wędró­wek, jeśli cza­so­wo będzie to możliwe.

Ser­decz­nie zachę­ca­my do sko­rzy­sta­nia z tak atrak­cyj­nej for­my spę­dze­nia cza­su wol­ne­go. Szcze­gó­ły znaj­du­ją się rów­nież na naszej stro­nie inter­ne­to­wej www.duchgor.org w zakład­ce LEADER/Święto Ducha Gór. Zgło­sze­nia przyj­mu­je Mał­go­rza­ta Zakrzew­ska, tel.: 75 644 21 65  oraz Beata Maku­ty­no­wicz 699 953 058.

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds