Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

„NIE­PEŁ­NO­SPRAW­NI NA JELE­NIO­GÓR­SKIM RYN­KU PRACY”

Od 2006 roku w Kar­ko­no­skim Sej­mi­ku Osób Nie­peł­no­spraw­nych funk­cjo­nu­je Agen­cja Pośred­nic­twa Pra­cy. Od począt­ku bie­żą­ce­go roku agen­cja reali­zu­je bez­po­śred­nie kon­tak­ty nie­peł­no­spraw­nych poszu­ku­ją­cych pra­cy z poten­cjal­ny­mi pra­co­daw­ca­mi. Pro­wa­dzi rów­nież bez­płat­ne doradz­two zawo­do­we, praw­ne i psy­cho­lo­gicz­ne, któ­rych efek­tem ma być bar­dziej mobil­na posta­wa przy poszu­ki­wa­niu pra­cy. Od mar­ca 2012 roku do agen­cji pośred­nic­twa pra­cy zgło­si­ło się 117 osób. Prak­tycz­nie rzecz bio­rąc nikt nie został bez ofer­ty pra­cy. Agen­cja współ­pra­cu­je bowiem z otwar­tym ryn­kiem pra­cy, a tak­że ryn­kiem pra­cy chro­nio­nej. W tym zakre­sie współ­pra­cu­je­my z fir­ma­mi: Pro­in­wal, Mul­ti­se­rvi­ce, Secu­ri­tas, Sys­tem Clar, Ante­ma. Naj­częst­szy­mi „klien­ta­mi” agen­cji pośred­nic­twa są oso­by nie­peł­no­spraw­ne w wie­ku 50+. Nie­peł­no­spraw­ni poszu­ku­ją naj­czę­ściej pra­cy przy pro­stych czyn­no­ściach pomoc­ni­czych. Oso­by w wie­ku przed­eme­ry­tal­nym chcąc doro­bić do ren­ty poszu­ku­ją pra­cy przy ochro­nie obiek­tów, sprzą­ta­niu i pra­cach biu­ro­wych. W naj­gor­szej sytu­acji są oso­by z wyż­szym i śred­nim wykształ­ce­niem, poszu­ku­ją­cy pra­cy, będą­cej kon­ty­nu­acją swo­ich bar­dziej ambit­nych pla­nów zawo­do­wych. Dla tej gru­py ofer­ty znaj­du­ją się bar­dzo rzad­ko. Poważ­ny pro­blem jest tak­że z nie­peł­no­spraw­ny­mi, któ­rym orze­czo­no lek­ki sto­pień nie­peł­no­spraw­no­ści. Dla nich ofert w prak­ty­ce nie ma, co wią­że się z kal­ku­lo­wa­niem przez pra­co­daw­ców opła­cal­no­ści takie­go zatrud­nie­nia w aspek­cie spo­dzie­wa­nych refundacji.

Na naszej stro­nie www.praca.kson.pl pre­zen­tu­je­my ponad 400 ofert pra­cy. Lista ofert jest dwa razy w tygo­dniu aktu­ali­zo­wa­na, a ilość osób z niej korzy­sta­ją­cych z dnia na dzień wzra­sta. W samym tyl­ko czerw­cu br. udzie­li­li­śmy 82 pora­dy z zakre­su pośred­nic­twa pracy.

Biu­ro Agen­cji Pośred­nic­twa Pra­cy dla osób nie­peł­no­spraw­nych mie­ści się przy ul. Osie­dle Robot­ni­cze 47a w Jele­niej Górze  i czyn­ne jest od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­nach od 10.00–16.00. Moż­na też do nas pisać na adres e‑mail: praca@kson.pl, lub dzwo­nić na bez­płat­ną info­li­nię 800 700 025. Zapraszamy!!