Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

„NIE­BO OTWAR­TE DLA WSZYSTKICH”

Aero­klub Jele­nio­gór­ski przy współ­pra­cy z Kar­ko­no­skim Sej­mi­kiem Osób Nie­peł­no­spraw­nych w Jele­niej Górze, wycho­dząc naprze­ciw sze­ro­ko rozu­mia­nej inte­gra­cji śro­do­wi­ska osób nie­peł­no­spraw­nych, podej­mu­je ini­cja­ty­wę pod robo­czą nazwą „Nie­bo otwar­te dla wszystkich”.

 

Mamy w naszym śro­do­wi­sku nie­peł­no­spraw­nych pilo­tów, któ­rzy mimo wypad­ków i nie­peł­no­spraw­no­ści dalej upra­wia­ją ten pasjo­nu­ją­cy sport. Na poka­zach lot­ni­czych Jele­nio­gór­skie­go Lot­ni­ska sta­ły­mi obser­wa­to­ra­mi są oso­by w róż­nym stop­niu nie­peł­no­spraw­no­ści, w tym bar­dzo dużo wózkowiczów.

 

Naszym pomy­słem jest obję­cie szko­le­niem lot­ni­czym gru­py osób nie­peł­no­spraw­nych rucho­wo, wywo­dzą­cych się z róż­nych śro­do­wisk, na począ­tek Zie­mi Jele­nio­gór­skiej. W pierw­szej fazie reali­za­cji przed­się­wzię­cia pla­nu­je­my prze­pro­wa­dzić loty zapo­znaw­cze z oko­ło 40–50 oso­bo­wą gru­pą nie­peł­no­spraw­nych. Poszu­ki­wać ich będzie­my mię­dzy inny­mi pośród nie­peł­no­spraw­nych spor­tow­ców i „kibi­ców” lot­nic­twa. Po wstęp­nej wery­fi­ka­cji prze­wi­du­je­my zakwa­li­fi­ko­wa­nie do szko­le­nia 10–15 oso­bo­wą gru­pę, któ­ra przej­dzie pod­sta­wo­we szko­le­nie szy­bow­co­we, a po speł­nie­niu odpo­wied­nich warun­ków, uzy­ska licen­cję pilo­ta szybowcowego.

 

Gdy do tego dodać, że do przed­się­wzię­cia pozy­ska­li­śmy życz­li­wość Pana Hen­ry­ka Mynar­skie­go wła­ści­cie­la histo­rycz­nych już Zakła­dów Szy­bow­co­wych w Jeżo­wie Sudec­kim, któ­ry pod­jął się przy­sto­so­wa­nia manu­al­ne­go osprzę­tu w pro­du­ko­wa­nym przez sie­bie szy­bow­cu, to może oka­zać się, że pasję wie­lu nie­peł­no­spraw­nych mogą stać się faktem.

 

Zain­te­re­so­wa­nych odsy­ła­my tak­że do arty­ku­łu redak­to­ra T. Siw­ka w gaze­cie Nie­peł­no­spraw­ni TU i TERAZ tak­że na niniej­szej stro­nie. Cho­ciaż od zaini­cjo­wa­nia tego pomy­słu minę­ło zale­d­wie pół­to­ra mie­sią­ca to zgło­si­ło się zale­d­wie 6 osób.

 

Pomysł się uda jeże­li będzie­my mie­li co naj­mniej 50 chęt­nych dla­te­go jesz­cze raz ape­lu­je­my do wszyst­kich chęt­nych, a szcze­gól­nie nie­peł­no­spraw­nych spor­tow­ców, któ­rzy zawsze mają w sobie „dyna­mit”, aby spró­bo­wa­li. Roz­gło­ście tę ini­cja­ty­wę tak­że pośród innych swo­ich przy­ja­ciół, kole­gów i znajomych.

 

Cze­ka­my na zgło­sze­nia w Aero­klu­bie Jele­nio­gór­skim i w Kar­ko­no­skim Sej­mi­ku Osób Niepełnosprawnych.