Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

WAKA­CJE ZA PASEM — Waż­ne dla nie­peł­no­spraw­nych pasa­że­rów samolotów

 

Pla­nu­jąc podróż samo­lo­tem przy­po­mi­na­my, że od 2008 roku obo­wią­zu­je dyrek­ty­wa Unii Euro­pej­skiej ure­gu­lo­wa­na w Pol­sce roz­po­rzą­dze­nia­mi doty­czą­cy­mi praw osób nie­peł­no­spraw­nych oraz osób o ogra­ni­czo­nej spraw­no­ści rucho­wej podró­żu­ją­cych dro­gą lot­ni­czą. Roz­po­rzą­dze­nia te w spo­sób szcze­gó­ło­wy nakła­da­ją obo­wiąz­ki m.in. na orga­ni­za­to­rów wycie­czek w spra­wie zor­ga­ni­zo­wa­nych podró­ży i wakacji.

 

Szcze­gó­ło­we prze­pi­sy waż­ne dla uczest­ni­ków i orga­ni­za­to­rów zoba­czy­cie kli­ka­jąc na link: www.msport.gov.pl

 

War­to wie­dzieć już na eta­pie pla­no­wa­nia podró­ży cze­go doty­czą te zmia­ny. Co nale­ży do orga­ni­za­to­ra i cze­go mogą ocze­ki­wać nie­peł­no­spraw­ni tury­ści. Jak uczy bowiem życie nie wszyst­kie biu­ra podró­ży i tour ope­ra­to­rzy pamię­ta­ją o nie­peł­no­spraw­nych klientach.

 

Pamię­taj­my tak­że, że obo­wią­zu­je zasa­da posia­da­nia pasz­por­tu przez każ­de dziec­ko, bo zasa­da wpi­sy­wa­nia mało­let­nich dzie­ci do pasz­por­tów rodzi­ców już nie jest respek­to­wa­na. Pamię­taj­cie Pań­stwo o tym pla­nu­jąc wyjazd zagraniczny!