Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Cen­trum Infor­ma­cji i Wspar­cia Osób Nie­peł­no­spraw­nych w roku 2013

Cen­trum Infor­ma­cji i Wspar­cia Osób Nie­peł­no­spraw­nych w roku 2013

Infor­mu­je­my wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych, że w roku 2013 kon­ty­nu­uje­my dzia­łal­ność Cen­trum Infor­ma­cji i Wspar­cia Osób Nie­peł­no­spraw­nych. Od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­nach 10.00 — 16.00 nasi dorad­cy i wolon­ta­riu­sze pozo­sta­ją do Pań­stwa dys­po­zy­cji pod nastę­pu­ją­cy­mi nume­ra­mi telefonów:

75 75 242 54; 75 75 231 83

adres e‑mail:

biuro@kson.pl; info@kson.pl; praca@kson.pl

Aktu­al­ny jest rów­nież tele­fon bez­płat­nej info­li­nii 800 700 025.