Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Kurs migo­we­go

Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych w Jele­niej Górze ogła­sza nabór na Kur­sy Języ­ka Migo­we­go w sub­re­gio­nie jele­nio­gór­skim. Kur­sy odby­wać się będą w Jele­niej Gorze, Kamien­nej Górze, Gry­fo­wie Ślą­skim, Luba­niu Ślą­skim, Zgo­rzel­cu, Bole­sław­cu, Boga­ty­ni oraz wszę­dzie tam, gdzie zbie­rze się gru­pa oko­ło 10 uczest­ni­ków. Infor­ma­cje moż­na uzy­skać w sie­dzi­bie KSON‑u przy uli­cy Gra­bow­skie­go 7 w Jele­niej Górze oraz pod nume­rem 0 692 416 823 u Pana Olgier­da Kosi­by. Szcze­gó­ło­wa OFER­TA rów­nież dostęp­na jest w sie­dzi­bie KSON‑u. Zgło­sze­nia moż­na skła­dać do 15 paź­dzier­ni­ka 2008. Ser­decz­nie Zapraszamy!”.