Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Biu­le­tyn “Nie­peł­no­spraw­ni TU i TERAZ”

Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych od wie­lu lat jest wydaw­cą sze­re­gu publi­ka­cji poświę­co­nych pro­ble­mom osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi, m. in. “Infor­ma­to­ra dla nie­peł­no­spraw­nych” (2003), “Kino bez barier” (2004), “Zespo­ły Aktyw­no­ści Spo­łecz­nej” (2004). Od 2005 roku wyda­wa­ny jest Biu­le­tyn “Nie­peł­no­spraw­ni TU i TERAZ”, któ­ry dzię­ki finan­so­wa­niu ze środ­ków Pań­stwo­we­go Fun­du­szu Reha­bi­li­ta­cji Osób Nie­peł­no­spraw­nych docie­ra do odbior­ców w całym kra­ju dostar­cza­jąc rze­tel­ne infor­ma­cje, facho­we pora­dy oraz pro­mu­jąc dobre roz­wią­za­nia w zakre­sie reha­bi­li­ta­cji spo­łecz­no-zawo­do­wej osób niepełnosprawnych.

Biu­le­tyn “Nie­peł­no­spraw­ni TU i TERAZ” w okre­sie od kwiet­nia 2021 roku do koń­ca mar­ca 2024 roku uka­że się w ramach 15 nume­rów wyda­wa­nych zarów­no w for­mie fizycz­nej, papie­ro­wej jak i w for­mie e‑biuletynu dostęp­ne­go online.

Adre­sa­ta­mi Biu­le­ty­nu są przede wszyst­kim oso­by z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi, ich rodzi­ny, opie­ku­no­we, sąsie­dzi i przy­ja­cie­le. Ponad­to biu­le­tyn skie­ro­wa­ny jest tak­że do osób star­szych, któ­re nawet jeśli nie posia­da­ją orze­cze­nia o nie­peł­no­spraw­no­ści to w więk­szo­ści dekla­ru­ją tzw. nie­peł­no­spraw­ność bio­lo­gicz­ną. Cza­so­pi­smo kol­por­to­wa­ne jest na tere­nie całe­go kra­ju w for­mie fizycz­nej jak rów­nież dostęp­ne jest onli­ne na stro­nie www.kson.pl/gazeta.

Pro­jekt pn. Biu­le­tyn “Nie­peł­no­spraw­ni TU i TERAZ” reali­zo­wa­ny jest od 01.04.2021 r. do 31.03.2024 r.

Pro­jekt jest współ­fi­nan­so­wa­ny ze środ­ków Pań­stwo­we­go Fun­du­szu Reha­bi­li­ta­cji Osób Niepełnosprawnych.

Klik­nij i pobierz pla­kat infor­mu­ją­cy o dofinansowaniu.

DOFI­NAN­SO­WA­NO ZE ŚRODKÓW

PAŃ­STWO­WE­GO FUN­DU­SZU REHA­BI­LI­TA­CJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Biu­le­tyn “Nie­peł­no­spraw­ni TU i TERAZ”

Kon­kurs 1/2020 “Poko­na­my bariery”

DOFI­NAN­SO­WA­NIE
475 823,04 ZŁ

CAŁ­KO­WI­TA WAR­TOŚĆ PROJEKTU:

589 480,04 ZŁ

DATA POD­PI­SA­NIA UMO­WY
14.06.2021