Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Stan­dar­dy Ochro­ny Dzie­ci — nowy obo­wią­zek Two­jej organizacji 

STAN­DAR­DY OCHRO­NY DZIE­CI — NOWY OBO­WIĄ­ZEK TWO­JEJ ORGANIZACJI

         [2]

Stan­dar­dy Ochro­ny Dzie­ci to nowy doku­ment, któ­ry musi zna­leźć się w
każ­dej orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wej, któ­ra kie­ru­je swo­je dzia­ła­nia do
nie­peł­no­let­nich. To kolej­ny obo­wią­zek, mają­cy na celu zwięk­sze­nie
bez­pie­czeń­stwa dzieci.

Od kie­dy nale­ży wpro­wa­dzić standardy?

Od poło­wy lute­go 2024 roku każ­dy, kto zaj­mu­je się pra­cą z dzieć­mi i
usłu­ga­mi na ich rzecz, a więc orga­ni­za­cje pro­wa­dzą­ce dzia­łal­ność
oświa­to­wą, opie­kuń­czą, wycho­waw­czą, reso­cja­li­za­cyj­ną, reli­gij­ną,
arty­stycz­ną, medycz­ną, rekre­acyj­ną, spor­to­wą lub zwią­za­ną z
roz­wi­ja­niem zain­te­re­so­wań przez dzie­ci, jak rów­nież pod­mio­ty
świad­czą­ce usłu­gi hote­lar­skie, tury­stycz­ne oraz pro­wa­dzą­ce inne
miej­sca zakwa­te­ro­wa­nia zbio­ro­we­go mają obo­wią­zek wpro­wa­dze­nia
stan­dar­dów ochro­ny dzieci.

Przy­ję­cie stan­dar­dów musi nastą­pić do 15 lute­go 2024 r., mają być
one wpro­wa­dzo­ne w cią­gu 6 mie­się­cy od daty wej­ścia w życie prze­pi­su,
a więc do 15 sierp­nia 2024 r.

        Dowiedz się wię­cej o stan­dar­dach Ochro­ny Dzie­ci [3]

Z oby­wa­tel­ski­mi pozdrowieniami,

Mał­go­rza­ta Nadolska

koor­dy­na­tor merytoryczny

OWES Insty­tu­tu Spraw Obywatelskich

Dosta­jesz tę wia­do­mość, ponie­waż wid­nie­jesz w bazie sub­skry­ben­tów
Insty­tu­tu Spraw Oby­wa­tel­skich z sie­dzi­bą przy ul. Pomor­skiej 40, 91–408
Łódź.

Możesz wypi­sać się [4] lub zmie­nić dane kon­tak­to­we [5] w dowol­nym
momen­cie.

Links:
——
[1] https://poczta.instytutsprawobywatelskich.pl/view.html?x=a62e&m=5V&mc=3&s=2m7&u=F&z=LFTBqtG&
[2] https://poczta.instytutsprawobywatelskich.pl/click.html?x=a62e&lc=FHu&mc=3&s=2m7&u=F&z=LHq5nNL&
[3] https://poczta.instytutsprawobywatelskich.pl/click.html?x=a62e&lc=FHn&mc=3&s=2m7&u=F&z=LHkiHLa&
[4] https://poczta.instytutsprawobywatelskich.pl/unsubscribe.html?x=a62e&m=5V&mc=3&s=2m7&u=F&z=LkZwk9n&pt=unsubscribe
[5] https://poczta.instytutsprawobywatelskich.pl/change_details.html?x=a62e&m=5V&s=2m7&u=F&z=LkzAn7e&pt=change_details