Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Lata­ją­cy Uni­wer­sy­tet wylą­do­wał w Zgorzelcu

We wrze­śniu Dol­no­ślą­ska Sieć Inku­ba­to­rów NGO, zor­ga­ni­zo­wa­ła szko­le­nie w ramach LUPA — Lata­ją­cy Uni­wer­sy­tet Poza­rzą­do­wej Aktyw­no­ści, dwu­dnio­wą daw­kę wie­dzy i wymia­ny doświad­czeń.

Inku­ba­tor NGO jest nie­for­mal­nym i dobro­wol­nym poro­zu­mie­niem o współ­pra­cy auto­no­micz­nych i rów­no­praw­nych orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych z tere­nu dol­no­ślą­skie­go, dzia­ła­ją­cych w sfe­rze roz­wo­ju spo­łe­czeń­stwa oby­wa­tel­skie­go. Obec­nie skła­da się z jede­na­stu orga­ni­za­cji założycielskich/Inkubatorów z Dol­ne­go Ślą­ska. W swo­ich dzia­ła­niach, mają one wspie­rać NGO czy­li orga­ni­za­cje poza­rzą­do­we, poma­ga­jąc im w codzien­nych bolącz­kach for­mal­no praw­nych, w pozy­ski­wa­niu środ­ków, uczą i chro­nią od złych prze­pi­sów. Poma­ga­ją w zakła­da­niu orga­ni­za­cji, księ­go­wo­ści, mar­ke­tin­gu a nawet likwi­da­cji orga­ni­za­cji. Powyż­sze zada­nia są przy­kła­do­we, nato­miast moż­na się do nich zwró­cić ze wszyst­ki­mi zagad­nie­nia­mi zwią­za­ny­mi z pro­wa­dze­niem orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wej.

Pod­czas pierw­sze­go dnia szko­le­nia, odby­ło się dzie­sięć warsz­ta­tów o tema­ty­ce:
- Czy Lider musi dzia­łać sam ?
- Małe gran­ty – co powin­ni­śmy wie­dzieć o regran­tin­gu?
- Jak dzia­łać bez dota­cji ?
- Wszyst­ko wolon­ta­ria­cie w NGO
- Dostęp­ność w dzia­ła­niach NGO
- Jak pozy­skać środ­ki na pro­jek­ty trans­gra­nicz­ne?
- Jak sku­tecz­nie współ­pra­co­wać z media­mi?
- RODO w NGO – nie taki dia­beł strasz­ny
- Likwi­da­cja orga­ni­za­cji
- Pozy­ska­nie środ­ków na dzia­ła­nia w lokal­nym śro­do­wi­sku.

Inku­ba­tor NGO jako sieć, któ­rej uda­ło się zago­ścić w powie­cie Zgo­rze­lec­kim kon­kret­nie w Zgo­rzel­cu, gdzie ma orga­ni­za­cję człon­kow­ską sie­ci – Interc­lub Femi­na, któ­rą pro­wa­dzi już dłu­gie lata Han­na Ilnic­ka, ma w pla­nie odwie­dzić każ­de mia­sto, gdzie znaj­du­je się Inku­ba­tor i chcą ten plan zre­ali­zo­wać w naj­bliż­szych 2–3 latach, orga­ni­zu­jąc wła­śnie takie dwu­dnio­we spo­tka­nia.

Dzień dru­gi to spo­tka­nie doty­czą­ce nawią­za­nia współ­pra­cy orga­ni­za­cji z biz­ne­sem i samo­rzą­dem, wymia­na doświad­czeń. Warsz­ta­ty popro­wa­dzi­li eks­per­ci z:
- Dol­no­ślą­ska Fede­ra­cja Orga­ni­za­cji Poza­rzą­do­wych – Wro­cław
- Fun­da­cja Dobrych Dzia­łań z Ząb­ko­wic Ślą­skich
- Fun­da­cja „Jagniąt­ków” z Jele­niej Góry
- Fun­da­cja Lokal­nych Ini­cja­tyw Spo­łecz­nych z Gło­go­wa
- Fun­da­cja „Mer­ku­ry” z Wał­brzy­cha
- Fun­da­cja Pomo­cy Szko­le im. E. Mach­nie­wi­cza z Góry
- Fun­da­cja Umbrel­la z Wro­cła­wia
- Interc­lub Femi­na ze Zgo­rzel­ca
- Sto­wa­rzy­sze­nie Inte­gra­cji Spo­łecz­nej Pro­pa­go z Brze­gu Dol­ne­go
- Sto­wa­rzy­sze­nie LGD Kra­ina Wzgórz Trzeb­nic­kich z Trzeb­ni­cy
- Sto­wa­rzy­sze­nie LGD Kra­ina Łęgów Odrzań­skich z Ście­nia­wy

Moż­na było posłu­chać czym orga­ni­za­cje się zaj­mu­ją, z czym się bory­ka­ją, jakie mają pro­ble­my i gdzie ewen­tu­al­nie moż­na by było zna­leźć jakieś pole do współ­pra­cy. Wszy­scy z zacie­ka­wie­niem wsłu­chi­wa­li się w wykła­dy repre­zen­tan­tów każ­dej orga­ni­za­cji, z któ­rych dowia­dy­wa­li się o ich dzia­łal­no­ści. Stow. LGD Kra­ina Łęgów Odrzań­skich opo­wie­dzia­ła mię­dzy inny­mi o swo­im inno­wa­cyj­nym pro­jek­cie, któ­ry reali­zu­je, a są to dźwię­ko­ław­ki. Są to ław­ki aku­stycz­ne, któ­re sta­wia się w miej­scach gdzie moż­na coś cie­ka­we­go usły­szeć. Orga­ni­za­cja posia­da mapę na Odrą, w któ­rych miej­scach chcie­li by takie ław­ki posta­wić. Jest to pomysł, by świa­do­mie słu­chać dźwię­ków natu­ry i w ten spo­sób odkry­wać przy­rod­ni­cze prze­strze­nie dzi­kie­go nad­odrza. Sto­wa­rzy­sze­nie z Bole­sław­ca Via Sude­ti­ca opo­wie­dzia­ło, jak przede wszyst­kim wspie­ra lokal­nych arty­stów dzia­ła­ją­cych na tere­nie Bole­sław­ca i oko­lic. Są to oso­by prze­waż­nie two­rzą­ce w gli­nie. Dzię­ki ini­cja­ty­wie wpie­ra­nia arty­stów pol­skich, powstał kalen­darz ścien­ny autor­stwa Mate­usza Gro­bel­ne­go, zawie­ra­ją­cy 13 prac arty­sty. Każ­dy kalen­darz był wła­sno­ręcz­nie pod­pi­sa­ny przez arty­stę.
Każ­da orga­ni­za­cja to roż­ne cele, lecz wspól­ne dzia­ła­nie ludzi.

Orga­ni­za­cje pro­mu­ją róż­no­rod­ność, co sprzy­ja powsta­wa­niu alter­na­tyw­nych poglą­dów na róż­ne spra­wy. Sto­ją na stra­ży dobra wspól­ne­go. Sprzy­ja­ją włą­cze­niu w życie spo­łecz­ne osób czy grup zagro­żo­nych mar­gi­na­li­za­cją np. bez­ro­bot­nych czy nie­peł­no­spraw­nych. Takie spo­tka­nia to skarb­ni­ca wie­dzy i doświad­czeń NGO-sów. Jeśli usły­szy­cie, że Lata­ją­cy Uni­wer­sy­tet Poza­rzą­do­wej Aktyw­no­ści lądu­je w waszej oko­li­cy, zapi­suj­cie się na takie wyda­rze­nie — bo war­to.

Autor­ka: Kata­rzy­na Anders