Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

New­slet­ter Mia­sta Jele­nia Góra, Infor­ma­tor Week­en­do­wy 18.08–20.08.2023

Zapra­sza­my do naj­now­sze­go new­slet­te­ra Mia­sta Jele­nia G

New­slet­ter Mia­sta
Jele­nia Góra

Naj­now­sze Wiadomości

Let­nia Kino Ple­ne­ro­we- Duma i uprzedzenie

Ekra­ni­za­cja powie­ści Jane Austen. Życie pię­ciu sióstr w
geo­r­giań­skiej Anglii odmie­nia się, gdy do sąsiedz­twa spro­wa­dza się
dwóch kawa­le­rów.

Reży­se­ria: Joe Wright

Sce­na­riusz: Debo­rah Moggach

[1]

Faj­fy Cieplickie

Spo­ty­ka­my się w ple­ne­rze, w prze­pięk­nym Par­ku Nor­we­skim, przy
kamien­nej sce­nie. Przy­no­si­my ze sobą dobry humor, pozy­tyw­ną ener­gię
i zama­wia­my bez­chmur­ne nie­bo. W ramach tego ple­ne­ro­we­go dzia­ła­nia,
oprócz typo­wo tanecz­ne­go wie­czo­ru uświet­nia­ne­go przez nie­za­wod­ne­go
DJ Power‑a; odbę­dzie się kurs Sal­sy i Bacha­ty, pro­wa­dzo­ny przez
Szko­łę Tań­ca Towa­rzy­skie­go Krzysz­to­fa Cieślaka

[2]

Grand Prix Pol­ski w Molkky

Zapra­sza­my na Grand Prix Pol­ski w Molk­ky i II Mistrzo­stwa Posl­ki
Junio­rów.

[3]

KALEN­DARZ IMPREZ I WYDARZEŃ

[4]

[5]

Urząd Mia­sta Jele­nia Góra nie pono­si odpo­wie­dzial­no­ści za zmia­ny w
reper­tu­arze lub ter­mi­nach imprez, któ­re wyni­ka­ją z przy­czyn
leżą­cych po stro­nie organizatorów.

[6]
[7]

Rezy­gna­cja z sub­skryp­cji link Rezygnuję

Jeśli podo­ba się Pań­stwu nasz nowy new­slet­ter to daj­cie nam znać
na kalendarz@jeleniagora.pl

[8]

[9]

[10]

Jerzy Łuż­niak

_Prezydent Mia­sta Jele­niej Góry_

ul. Plac Ratu­szo­wy 58 tel. 75 75 46 103
ema­il: sekretariat@jeleniagora.pl

[11]

Links:
——
[1] https://imprezy.jeleniagora.pl/events/view/2474/Letnia-Kino-Plenerowe-Duma-i-uprzedzenie
[2] https://imprezy.jeleniagora.pl/events/view/2418/Fajfy-Cieplickie
[3] https://imprezy.jeleniagora.pl/events/view/2541/Grand-Prix-Polski-w-Molkky
[4] https://imprezy.jeleniagora.pl/
[5] https://miasto.jeleniagora.pl/sites/default/files/2023%20informator%20weekendowy%2018–20.08.23.pdf
[6] https://www.facebook.com/MiastoJeleniaGora
[7] https://www.instagram.com/miasto_jelenia_gora/
[8] http://bip.jeleniagora.pl/artykuly/143/ogloszenia-prezydenta
[9] http://bip.jeleniagora.pl/zarzadzenia/19
[10] http://bip.jeleniagora.pl/artykuly/98/obwieszczenia-prezydenta
[11] https://www.facebook.com/JerzyLuzniak2018

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds