Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Atrak­cyj­ny tur­nus reha­bi­li­ta­cyj­ny w Łebie!

Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych zapra­sza do udzia­łu w tur­nu­sie reha­bi­li­ta­cyj­nym wszyst­kich zainteresowanych!!!

Ter­min tur­nu­su: 18.05 do 01.06.2013r.
Tur­nus zaczy­na się kola­cją koń­czy się śnia­da­niem.
Cena za tur­nus – 1092,00 zł/Os.

W ramach ww. tur­nu­su orga­ni­za­tor zapew­nia:
1) Wyży­wie­nie — 3 posił­ki dzien­nie: śnia­da­nie, obiad, kola­cja (ist­nie­je moż­li­wość sto­so­wa­nia diet: pod­sta­wo­wa, nisko­cho­le­ste­ro­lo­wa, cukrzy­co­wa, lekkostrawna).

2) Zakwa­te­ro­wa­nie w poko­jach 2 oso­bo­wych z łazien­ka­mi i tara­sem, któ­re usy­tu­owa­ne są w budyn­kach muro­wa­nych ocie­plo­nych i ogrze­wa­nych pie­ca­mi aku­mu­la­cyj­ny­mi. 4 poko­je dwu­oso­bo­we przy­sto­so­wa­ne na przyj­mo­wa­nie osób nie­peł­no­spraw­nych na wóz­kach. Na wypo­sa­że­niu każ­de­go poko­ju są meble, lodów­ka, tele­wi­zor, radio, w łazien­ce: wc, umy­wal­ka, natrysk z cie­płą i zim­ną wodą. Budyn­ki zlo­ka­li­zo­wa­ne są w lesie na obsza­rze 3,7 ha.

W cen­tral­nym miej­scu znaj­du­je się sto­łów­ka. Odle­głość do cen­trum mia­sta 2 km. Odle­głość do pla­ży tyl­ko 179 m. Na tere­nie Ośrod­ka znaj­du­je się: boisko do pił­ki pla­żo­wej, stół do teni­sa sto­ło­we­go, dozo­ro­wa­ny par­king samo­cho­do­wy, plac zabaw dla dzie­ci, sala reha­bi­li­ta­cyj­na, gabi­ne­ty zabiegowe.

3) Pro­gram rekre­acyj­ny.
W pro­gra­mie rekre­acyj­nym orga­ni­za­tor zapew­nia :
a) nieodpłatnie : 

 • 1 spo­tka­nie wraz z pie­cze­niem kiełbasek
 • uro­czy­sty wie­czo­rek taneczny,
 • wyciecz­ka jed­no­dnio­wa do Trój­mia­sta przy mini­mum 40 oso­bach poby­tu na turnusie.

4) Pro­gram reha­bi­li­ta­cyj­ny :
W cza­sie poby­tu orga­ni­za­tor zapew­nia cało­do­bo­wą opie­kę pie­lę­gniar­ską, 2 bada­nie lekar­skie wraz z usta­le­niem pro­gra­mu lecze­nia i reha­bi­li­ta­cji oraz kon­tro­lę jego prze­bie­gu. Uczest­ni­cy tur­nu­su otrzy­mu­ją przez 10 kolej­nych dni 2 zabie­gi dzien­nie sto­sow­nie do ordy­na­cji lekarskiej.

Ośro­dek jest upraw­nio­ny do przyj­mo­wa­nia osób z:

 • dys­funk­cja narzą­du ruchu, w tym oso­by poru­sza­ją­ce się na wóz­kach inwalidzkich,
 • dys­funk­cją narzą­du słuchu,
 • upo­śle­dze­niem umysłowym,
 • cho­ro­ba psychiczną
 • cho­ro­ba­mi neurologicznymi
 • cho­ro­ba­mi ukła­du pokarmowego
 • scho­rze­nia­mi endokrynologicznymi
 • scho­rze­nia­mi laryngologicznymi
 • scho­rze­nia­mi układ krążenia,
 • scho­rze­nia­mi ukła­du oddechowego
 • oso­by po laryngektomii

Zgło­sze­nia pro­si­my skła­dać w KSON przy ul Osie­dle Robot­ni­cze 47A od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­nach od 10:00 do 16:00 lub tele­fo­nicz­nie pod nume­rem 75 75 24 254 lub na bez­płat­ną info­li­nię 800 700 025 w ter­mi­nie do 26 kwiet­nia 2013 r. Za dodat­ko­wą odpłat­no­ścią zabez­pie­czy­my prze­wóz auto­ka­rem do ośrod­ka i z powro­tem (min 20 osób).

Ilość miejsc ograniczona!