Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Światełko” powstało w marcu 2009 roku, a początkowo działało jako grupa samopomocowa. Zawiązanie Stowarzyszenia miało na celu zrzeszenie i pomoc rodzicom opiekującym się dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną, a szczególnie z autyzmem i jego pochodnymi chorobami, a także chorobami o podobnych objawach (zespół Aspergera, całościowe zaburzenie rozwoju, zaburzenie zachowania, ADHD, itp.)

Działalność Stowarzyszenia Celami działania Stowarzyszenia są m.in.
 1. Udzielanie pomocy dzieciom, młodzieży z niepełnosprawnością oraz ich rodzinom i opiekunom;
 2. Organizowanie i prowadzenie różnych form lecznictwa, edukacji i rehabilitacji oraz opieki nad dziećmi i osobami z niepełnosprawnością;
 3. Udzielanie pomocy rodzicom i opiekunom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
 4. Kształtowanie osobowości młodych ludzi, w szczególności dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością;
 5. Popularyzowanie problemów związanych z autyzmem;
 6. Prowadzenie działalności edukacyjnej, opiekuńczej, wychowawczej;
 7. Inicjowanie i realizacja działań na rzecz osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem ich integracji w środowiskach lokalnych;
 8. Działania na rzecz zapobiegania marginalizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 9. Umacnianie partnerskiej współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną wszystkich szczebli;
 10. Rozwijanie twórczości i kreatywności dzieci i młodzieży, w szczególności niepełnosprawnej ruchowo i intelektualnie, a także dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania;
 11. Prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz najbardziej potrzebujących rodzin dzieci niepełnosprawnych i osób dorosłych;
 12. Rozwijanie idei wolontariatu.

 

Stowarzyszenie swoje cele realizuje poprzez:
 1. Organizowanie i prowadzenie grup terapeutycznych, warsztatów terapii zajęciowej;
 2. Organizowanie i realizowanie szkoleń i konferencji dla rodziców, specjalistów i grup zainteresowanych problemem niepełnosprawnych;
 3. Realizację programu edukacyjnego, rehabilitacyjnego, stymulacyjnego i terapeutycznego, odbywającego się w systemie terapeuta - dziecko i terapeuta – rodzic;
 4. Pełnienie stałych dyżurów członków Stowarzyszenia jako podstawowej formy pierwszego kontaktu z poszukującymi pomocy, udzielanie odpowiedzi na problemy zgłaszane drogą korespondencyjną przez rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych;
 5. Organizowanie spotkań z dziećmi i młodzieżą;
 6. Rozpowszechnianie poradników i biuletynów dotyczących stowarzyszenia;
 7. Zbieranie funduszy i pisanie wniosków o dofinansowanie;
 8. Współpracę z instytucjami, w tym publicznymi, które w swoich zadaniach mają działalność na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

 

Stowarzyszenie trzeci rok z rzędu realizuje projekt dofinansowany z budżetu państwa na realizację zadania publicznego. W roku 2010 Stowarzyszenie organizowało warsztaty bębniarskie, garncarskie oraz gimnastykę korekcyjną dla dzieci zrzeszonych w Stowarzyszeniu. W roku ubiegłym w ramach projektu dzieci miały zorganizowany Dzień Dziecka, wycieczkę krajoznawczą oraz spotkanie z Mikołajem. W roku obecnym Stowarzyszenie realizuje projekt, którego celem jest przybliżenie rodzicom sposobów pracy z dzieckiem trudnym – metoda 14 kroków postępowania z dzieckiem z zaburzeniami zachowania. Ponadto od 2010 roku cyklicznie staramy się organizować spotkanie opłatkowe oraz wycieczki.

 

Członkowie Stowarzyszenia w ramach współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej mają stały dostęp do poradnictwa logopedycznego i socjoterapeutycznego. Ponadto w rzeszy członków Stowarzyszenie posiada oligofrenopedagoga z językiem migowym oraz logopedę. W roku bieżącym mamy zamiar starać się o status Organizacji Pożytku Publicznego w celu możliwości pozyskiwania środków z 1 %. Ponadto pragniemy uruchomić cykliczne warsztaty informacyjno – treningowe dla rodziców borykających się z trudnościami w zachowaniu dzieci oraz diagnozą autyzmu. Corocznie w ramach przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia członkowie Stowarzyszenia własnoręcznie wykonują ozdoby choinkowe, kartki świąteczne, świeczki, itp., dochód z których przeznaczony jest na cele statutowe. W warsztatach plastyczno-technicznych uczestniczą zarówno rodzice, jak i dzieci zrzeszone w Stowarzyszeniu.
 
Klęski
 
Stowarzyszenie w swojej krótkiej działalności nie odniosło wielu porażek. Jedną jest brak środków na zorganizowanie obozu socjoterapeutycznego dla dzieci niepełnosprawnych i dzieci z zaburzeniami zachowania (spektrum autyzmu). Do porażek możemy również zaliczyć brak możliwości zorganizowania stałej i systematycznej terapii zajęciowej, mającej na celu przystosowanie do życia społecznego i nauczenia samodzielności.

Zarząd Stowarzyszenie składa się z 3 osób:
 1. Krystyna Sławińska – prezes
 2. Agnieszka Żywina – wiceprezes
 3. Agnieszka Zinkiewicz – skarbnik/sekretarz
Od 1 czerwca 2012 roku Stowarzyszenie w celu rozszerzenia terenu swojej działalności będzie prowadziło dyżury w siedzibie KSON w Jeleniej Górze. Dyżury w siedziby Stowarzyszenia przy ul. Osiedle Robotnicze 47 a (KSON) pełnić będą członkowie zarządu na początek od 1 czerwca w każdy czwartek w godz. 15.00-17.00.  Można kontaktować się także telefonicznie z numerem 75 75 242 54 lub 606 901 045. W szczególności czekamy na kontakt z tymi rodzicami z Jeleniej Góry, którym mimo prób nie udało się założyć podobnego Stowarzyszenia w ubiegłym roku. Jesteśmy otwarci na waszą aktywność i inicjatywy.

 

Krystyna Sławińsk