Jelenia Góra, 22.06.2012 r.

Społeczny Komitet Inicjatywy Obywatelskiej
ul. Osiedle Robotnicze 47A
58-500 Jelenia Góra

Pan Marcin Zawiła
Prezydent Miasta Jeleniej Góry

List otwarty.

Społeczny Komitet Inicjatywy Obywatelskiej przy wsparciu organizacji członkowskich KSON, Związków Zawodowych Solidarność i OPZZ, środowisk Kombatanckich, a także mieszkańców Miasta i Regionu, w związku z brakiem jakichkolwiek konstruktywnych działań w przedmiocie poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych korzystających z parkingów w strefie płatnego parkowania w Jeleniej Górze, zwraca się z prośbą o spowodowanie zdecydowanych działań w tej sprawie.


Przypominamy, że od 2011 roku trwają w przedmiotowej kwestii negocjacje z Zastępcą Prezydenta Panem Hubertem Papajem, w których wspierają nas radni Rady Miasta, a między innymi Pan Leszek Wrotniewski, Józef Sarzyński, Krzysztof Mróz, Zbigniew Ładziński i Wojciech Chadży. Komisja Prawa i Spraw Społecznych Rady Miasta pozytywnie zaopiniowała przedstawiony przez na obywatelski projekt zmian obowiązującej uchwały w tej sprawie.


Na skutek nasilających się skarg i braku oczekiwanej reakcji ze strony Ratusza w dniu 9.01.2012 r. przekazano przewodniczącemu Rady Miasta do Pańskiej wiadomości komplet list z ponad sześciuset podpisami osób domagających się nowych korzystniejszych uregulowań.


W dniu 6.04.2012 r. Zastępca Prezydenta Hubert Papaj zorganizował spotkanie zainteresowanych stron, na którym padły satysfakcjonujące nas propozycje. Zmierzały one do wprowadzenia od pierwszego czerwca nowych zasad parkowania w SPP polegających między innymi na:

  • wdrożeniu w życie weryfikacji wydanych kart parkingowych
  • zwiększeniu rotacji uprawnionych pojazdów do parkowania na „kopertach” według zasady, że pierwsze 3 godziny są wolne od opłat, a każda następna kosztować będzie 2 PLN.

 

W ten sposób przepustowość miejsc na „kopertach” będzie zwiększona między innymi poprzez zniechęcenie posiadaczy kart parkingowych zamieszkujących w pobliżu do „garażowania” swoich pojazdów na kopertach przez całą dobę. Podkreślamy, że na podstawie informacji z innych miast ilość osób uprawnionych i faktycznie korzystających z kopert nie przekracza 10% ilości wydanych kart!


Niestety przyjęte ustalenia złamano przez nową, nie konsultowaną z nami koncepcją nakładającą obowiązek wprowadzenia płatności w wysokości 1 PLN za pierwsze trzy godziny, pozostawiając bez zmian ustalenie zapłaty za każdą godzinę następną. Na taką sytuację nie możemy się zgodzić. Nie możemy się również zgodzić na skrócenie czasu parkowania na „kopercie” do dwóch godzin, bo pogarsza to dostęp do różnych dóbr miasta osobom niepełnosprawnym i nie znajduje przykładów w żadnej ze znanych nam miejscowości nie tylko Dolnego Śląska. W związku z powyższym oczekujemy pilnie na Pańską reakcję, a szczególnie odpowiedź na pytanie, czy wolą polityczną władz miasta jest rozwiązanie tego problemu w interesie niepełnosprawnych mieszkańców, kuracjuszy i turystów.

 

Panie Prezydencie,


Informujemy Pana także, że tryb postępowania w przypadku opłat pobieranych w SPP łącznie z tak zwaną opłatą dodatkową zakwestionowały Wojewódzkie Sądy Administracyjne kilku miast, a Sejm RP uchwalił w dniu 15.06.2012 r. ustawę wyrażającą zgodę na ratyfikację przez Prezydenta RP Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.

 

Pełnomocnicy Społecznego
Komitetu Inicjatywy Obywatelskiej


Stanisław Mielczarek
Stanisław Schubert

 

Do wiadomości:

  • Janusz Grodziński Przewodniczący Rady Miasta
  • Przewodniczący Klubów Radnych Rady Miasta
  • Media