zmiany w kodeksie pracy

22 lutego weszły w życie zmiany w Kodeksie Pracy. Mają one znaczenie dla pracowników, ale i pracodawców, istotnie modyfikują bowiem obowiązujące do tej pory szczegółowe zasady dotyczące zawierania i rozwiązywania umów o pracę na czas określony.

Główne zmiany wprowadzone ustawą obejmują m.in. następujące kwestie.

1. Umowa o pracę na czas określony: wprowadzenie ograniczeń co do czasu trwania oraz liczby zawieranych umów

Zgodnie z nową ustawą, pracodawca może zawierać z pracownikiem tylko trzy umowy o pracę na czas określony jednak na nie dłuższy czas niż 33 miesiące. Po tym okresie umowa przechodzi na umowę na czas nieokreślony. Wynika z tego, że wliczając okres próbny (3+33 miesiące) pracodawca musi po trzech latach zatrudnić pracownika na stałe. Ma to zapobiec sytuacjom, w których pracodawcy zatrudniają długoletnich, sprawdzonych pracowników na umowy krótkoterminowe.

2. Umowa o pracę na czas określony: zmiana zasad wypowiadania i okresów wypowiedzenia.

Aktualnie umowa o pracę na czas określony może być wypowiedziana jedynie wtedy, gdy zawarta jest na okres dłuższy niż 6 miesięcy.

Kodeks Pracy w obecnym brzmieniu przewiduje dwutygodniowy okres wypowiedzenia, bez względu na okres zatrudnienia. Zasada ta ulegnie znacznej zmianie po wejściu w życie noweli do Kodeksu Pracy. Po pierwsze, za wypowiedzeniem będzie można rozwiązać każdą umowę o pracę na czas określony, bez względu na czas, na jaki została zawarte i czy przewidują to jej postanowienia. Po drugie, okres wypowiedzenia umów o pracę na czas określony będzie taki sam jak dla umów o pracę na czas nieokreślony, tzn. będzie wynosił od 2 tygodni do 3 miesięcy i będzie uzależniony od okresu zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy. Na przykład, w przypadku zatrudnienia na okres krótszy niż 6 miesięcy, okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie.

3. Ograniczenie rodzajów umów o pracę

Zgodnie z ustawą nastąpiło również ograniczenie rodzajów umów o pracę do trzech:

• umowy o pracę na okres próbny
• umowy o pracę na czas określony
• umowy o pracę na czas nieokreślony.

Konieczność zastosowania okresów wypowiedzenia uzależnionych od stażu pracy u danego pracodawcy wydłuży procedurę wypowiadania tych umów. Czy skorzystają na tym pracodawcy, czy może pracownicy – czas pokaże.

Andrzej Koenig
niewidomy

Fot. Freepik.com