dotyczące usługi hotelowo-gastronomicznej wraz z wynajęciem sali szkoleniowej w ramach projektu „Praca? Jestem na TAK! aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami”współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach 24 konkursu ofert, zgodnie z umową nr ZZO/000123/01/D

Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych ( zwany dalej: Zamawiającym)  58-500 Jelenia Góra os. Robotnicze 47a, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej.

1. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA:

 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności kosztów w ramach art. 36 ustawy o  rehabilitacji  zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( zał. Nr 8 do Zasad wspierania realizacji zadań)

2. LOKALIZACJA WYKONANIA USŁUGI: obiekt położony na terenie: Karpacza, Szklarskiej Poręby, Świeradowa Zdrój - lub w bliskich okolicach

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest usługa hotelowo-gastronomiczna wraz z wynajęciem sali szkoleniowej dla 77 osób  zgodnie ze specyfikacją :

  • 6 noclegów dla 77 osób w terminie 13.05.2016-19.05.2016 r.w pokojach:  dwuosobowych [pokoje  z oddzielnymi łóżkami, z  pełnym węzłem sanitarnym (WC, kabina prysznicowa/wanna, umywalka)

W przypadku braku możliwości podzielenia uczestników pomiędzy pokoje dwuosobowe, np. z powodu nierównego podziału wg płci, wykonawca zapewni pokoje jednoosobowe

  • Wyżywieniedla 77 osób w terminie 13.05.2016-19.05.2016

- 1 dzień:  kolacja

 -2 dzień:  śniadanie(szwedzki stół) + obiad + jedna przerwa kawowa ciągła na bieżąco uzupełniana + kolacja ;

-3 dzień:  śniadanie (szwedzki stół) + obiad + jedna przerwa kawowa ciągła na bieżąco uzupełniana +kolacja;

- 4 dzień:  śniadanie + obiad + jedna przerwa kawowa ciągła na bieżąco uzupełniana + kolacja;

- 5 dzień:  śniadanie (szwedzki stół) + obiad + jedna przerwa kawowa ciągła na bieżąco uzupełniana + kolacja;

- 6 dzień:  śniadanie (szwedzki stół) + obiad + jedna przerwa kawowa ciągła na bieżąco uzupełniana +  kolacja;

- 7 dzień: śniadanie 

Specyfikacja posiłków:

Obiad składać się ma co najmniej z  dwóch dań i napoju. Posiłki będą takie same dla wszystkich uczestników przy zastrzeżeniu konieczności podania posiłków bezmięsnych (wegetariańskich, wegańskich), o których wykonawca zostanie poinformowany w dniu realizacji usługi.

Kolacja  składać się ma co najmniej  z dania ciepłego, zimnych przystawek, gorącego napoju i wody przy zastrzeżeniu konieczności podania posiłków bezmięsnych (wegetariańskich, wegańskich), o których wykonawca zostanie poinformowany w dniu realizacji usługi.

Przerwa kawowa ciągła na bieżąco uzupełniania ma składać się z co najmniej: gorącego napoju (kawa, herbata),  wody.

Wykonawca ponadto zapewni również wodę do picia w trakcie szkoleń (ok. 6 godzin dziennie)

Harmonogram godzinowy posiłków i przerw kawowych podporządkowany będzie pod wymagania zamawiającego.

  • wynajęcie 5 sal szkoleniowych ( w cenie) na  30 godzin w terminie 13.05-19.05.2016.

Wynajem sali szkoleniowej powinien być zgodny z poniższymi kryteriami :

- odpowiednie oświetlenie: dostęp światła dziennego oraz całodobowego oświetlenia umożliwiającego  swobodne i bezpieczne dla wzroku czytanie,

- każda sala powinna być odpowiednio wyposażona tzn.: posiadać min. 15 miejsc siedzących przy stołach (13 uczestników, 2 trenerów),

- sala powinna mieścić się w tym samym budynku, w którym uczestnicy oraz trener będą zakwaterowani,

-  łatwy dostęp do źródła prądu (gniazdka + przedłużacz),

- ekran lub przynajmniej jedna biała ściana (lub bardzo jasna) pionowa ściana, na której można wyświetlać obraz z rzutnika,

- flipchart,

- klimatyzacja,          

- zapewnienie ogrzewania pomieszczenia,

- odpowiednia odległość od źródeł hałasu,

- Sala musi spełniać wymogi BHP i p.poż. Oferent zapewni temperaturę wewnątrz pomieszczeń odpowiednią do panujących warunków atmosferycznych, nie niższą niż 21°C.

- zapewnione warunki dyskrecji (sala zamknięta, bez możliwości przechodzenia przez nią lub przebywania osób nie biorących udziału w szkoleniu).

  • wynajęcie 1 sali szkoleniowej (w cenie) na  12 godzin w terminie 13.05 ( 2 godziny), 15.05 ( 5 godzin)  19.05.2016 (2 godziny)

Wynajem sali szkoleniowej powinien być zgodny z poniższymi kryteriami :
- sala powinna być odpowiednio wyposażona tzn.: posiadać min. 77 miejsc siedzących
- sala powinna mieścić się w tym samym budynku, w którym uczestnicy oraz trener będą zakwaterowani,
-  łatwy dostęp do źródła prądu (gniazdka + przedłużacz),
- ekran lub przynajmniej jedna biała ściana (lub bardzo jasna) pionowa ściana, na której można wyświetlać obraz z rzutnika,
- flipchart,
- klimatyzacja, 
- zapewnienie ogrzewania pomieszczenia,
- odpowiednia odległość od źródeł hałasu,
- Sala musi spełniać wymogi BHP i p.poż. Oferent zapewni temperaturę wewnątrz pomieszczeń odpowiednią do panujących warunków atmosferycznych, nie niższą niż 21°C.
- zapewnione warunki dyskrecji (sala zamknięta, bez możliwości przechodzenia przez nią lub przebywania osób nie biorących udziału w szkoleniu).

Specyfikacja obiektu:

- standard co najmniej trzygwiazdkowy
-  obiekt musi być przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym pokoje dla co najmniej  4 osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
- zapewnienie bezpłatnych miejsc parkingowych dla uczestników i trenera,
- hotel z dobrym dostępem do komunikacji publicznej,

Kod CPV
55110000-4 – Hotelarskie usługi noclegowe ;
55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków ;
55120000-7 – Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji obejmujące najem sali konferencyjnej

5. TERMIN WYKONANIA USŁUGI:

Usługa hotelowo-gastronomiczna wraz z wynajęciem sali szkoleniowej będzie realizowana w terminie od 13.05.2016 do 19.05.2016 r.

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy którzy:

a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadanie takich uprawnień;

b) Dysponują potencjałem technicznym do wykonania zamówienia.

Niespełnienie chociażby jednego z wymienionych wyżej warunków skutkować będzie wykluczeniem potencjalnego Wykonawcy z postępowania (ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą).

7. WYŁĄCZENIE PODMIOTÓW POWIĄZANYCH Z ZAMAWIAJĄCYM Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Zamawiający informuje, że nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem  i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b) Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia opieki lub kurateli.

8. KRYTERIA WYBORU OFERTY:

Kryteria wyboru oferty stanowią:

- cena: 50% (max 100 pkt. ),

- warunki pobytu i lokalizacji: 50% (max 40 pkt.).

Sposób przyznawania punktacji

Ostateczną liczbę punktów stanowić będzie suma punktów za cenę plus punkty za warunki pobytu i lokalizacji tj.

PUNKTACJA  wg  wzoru:  K = ( A x 50%)+(B x 50%)

Gdzie:

A -  Cena oferty

B -  Warunki pobytu i lokalizacji

K -  Uzyskana liczba punktów

Oferent, który zaproponował najniższą cenę otrzymał 100 pkt za kryterium „A” natomiast pozostali oferenci odpowiednio mniej punktów wg wzoru:

A=( Am : Ac) x 100 pkt.

gdzie:

A- liczba punktów za kryterium cena

Am- najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert

Ac- cena oferty badanej

Podana cena musi obejmować cenę brutto. Cena musi być podana w złotych polskich.

B - Warunki pobytu i lokalizacji.

Maksymalna ilość punktów, jaką można uzyskać w tym kryterium jest równa 40 pkt.

Punktacja w tym kryterium została  przyznana według następującego porządku:

10 pkt. – trzygwiazdkowym,

20 pkt. - czterogwiazdkowym.,

30 pkt. - pięciogwiazdkowym

oraz dostępność komunikacji publicznej:

10 pkt. – duża dostępność,

5 pkt. – średnia,

0 pkt. – mała.

Nie dopuszcza się możliwości powierzenia przez Wykonawcę zamówienia podwykonawcom.

Po otrzymaniu Państwa oferty zastrzegamy sobie możliwość dokonania wizji lokalnej przed rozstrzygnięciem zapytania ofertowego oraz podpisaniem umowy.

W przypadku przekroczenia kwoty, jaką Zamawiający dysponuje na sfinansowanie zamówienia, dopuszcza się negocjacji oferowanej ceny. W przypadku, gdy pomimo negocjacji strony nie doprowadzą do zawarcia umowy, zamówienie może zostać powierzone (po uprzednich negocjacjach) Wykonawcy, który złożył kolejną pod względem punktowym ofertę.

9. PRZESŁANKI ODRZUCENIA OFERTY

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

  1. Jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego,
  2. Zostanie złożona po terminie składania ofert,
  3. Będzie zawierała rażąco niską cenę (przedmiotowa przesłanka zostanie spełniona, gdy cena oferty będzie niższa minimum o 20% od kwoty którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia),
  4. Będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

10. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający unieważni postępowanie, gdy: cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia lub w przypadku braku możliwości osiągnięcia kompromisu w negocjacjach lub postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

11.  DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCY    

Zamawiający oczekuje, że oferta będzie zawierała opis proponowanego przedmiotu zapytania oraz jego cenę brutto za nocleg, wyżywienie, wynajem sali. Oferta powinna zawierać zał nr 1, zał nr 2 i zał nr 3.

12. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU

Monika Żak, koordynatorka projektu, wyłącznie drogą mailową:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

13. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT 

Ofertę wraz z załącznikami należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bądź dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego. W odpowiedzi na ofertę należy podać cenę brutto za 1 usługę – całość (tj. cenę brutto za wyżywienie, cenę brutto za nocleg, cenę brutto za wynajem Sali). Oferty należy przesyłać w terminie do 01.04. 2016 roku do godz. 15.00. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert nie będą rozpatrywane. Oferty muszą posiadać ceny brutto uwzględniające wszystkie koszty Wykonawy-Oferenta.

Sposób płatności za wykonanie ww. usług – przelew na konto w ciągu 14 dni po przedłożeniu  faktury/rachunku.

                                                                                                                               

                                                  

14. Załączniki:  

- załącznik nr 1 Wzór: Formularz oferty

- załącznik nr 2 Wzór: Oświadczenie o braku powiązań

- załącznik nr 3 Wzór: Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu