Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
 1. ZAMAWIAJĄCYKarkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych ul. Osiedle Robotnicze 47A, 58-500 Jelenia Góra NIP: 611-24-47-442, REGON: 231127859, KRS: 0000100516
 2. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA: III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na składzie Biuletynu Niepełnosprawni TU i TERAZ w ramach projektu „Wydawanie Biuletynu Niepełnosprawni TU i TERAZ”, współfinansowanego ze środków PFRON.
 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
  - Skład komputerowy, redakcja techniczna i korekta techniczna publikacji w formacie A4 4 numerów po 44 strony + 2 wkładki (do 2/6 numerów) A5 po 16 stron, przy czym 40 stron stanowi wkład merytoryczny, 4 strony - reklamowe


- Obróbka i dobór materiału ilustracyjnego
- Możliwość korzystania z zasobów fotografii do czasopism
- Przygotowanie plików wyjściowych pdf o parametrach drukarskich
- Kontakt z drukarnią, w tym oddelegowanie jednej osoby do kontaktów z redakcją
- Posiadanie profesjonalnego oprogramowania do składu tekstowego

 1. W celu realizacji zamówienia Zamawiający, przekaże Wykonawcy materiały w postaci plików tekstowych i skanów oraz zdjęć cyfrowych wraz z makietą wstępną.
  4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5.Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
  1.Oferent wskazuje termin, w jakim jest w stanie wykonać zlecenie od momentu otrzymania plików do momentu dostarczenia do siedziby Zamawiającego.
  2.Termin realizacji pierwszego numeru Biuletynu to 21.06.2020 r.
 2. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ(CPV) 45.21.22.20
 3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy którzy: a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadanie takich uprawnień; b) Dysponują potencjałem technicznym do wykonania zamówienia.
  2. Niespełnienie chociażby jednego z wymienionych wyżej warunków skutkować będzie wykluczeniem potencjalnego Wykonawcy z postępowania (ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą).

VII. WYŁĄCZENIE PODMIOTÓW POWIĄZANYCH Z ZAMAWIAJĄCYM Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: Zamawiający informuje, że nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c)Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia opieki lub kurateli.

VIII.KRYTERIA OCENY OFERT I WYBORU WYKONAWCY
1. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru oferty spośród Wykonawców spełniających warunki określone w punkcie VI i VII w oparciu o następujące kryteria wyboru: Ceny – 60% Czasu realizacji zadania – 20% Dotychczasowego doświadczenia w realizacji zadań/zleceń o podobnym zakresie i charakterze (dokumentem potwierdzającym są protokoły zdawczo-odbiorcze i /lub – w przypadku umów długoterminowych referencje - podobnych prac, przy czym rozpatrywane będą tylko oferty posiadające minimum 5 protokołów zdawczo-odbiorczych prac (i/lub referencji) o podobnym zakresie i charakterze) – 20%
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów stanowiącą sumę podanych wyżej kryteriów.
4.Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji danych przedstawionych w ofercie.
5. W przypadku przekroczenia kwoty, jaką Zamawiający dysponuje na sfinansowanie zamówienia, dopuszcza się negocjację oferowanej ceny. W przypadku, gdy pomimo negocjacji strony nie doprowadzą do zawarcia umowy, zamówienie może zostać powierzone (po uprzednich negocjacjach) Wykonawcy, który złożył kolejną pod względem punktowym ofertę.
6. Oferty skrajne, rażąco odbiegające cenowo od ogólnie przyjętych stawek nie będą brane pod uwagę.

 1. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄTermin związania ofertą to 30 dni kalendarzowych od dnia upływu terminu składania ofert.
 2. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTURemigiusz Stefaniak, wyłącznie drogą mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
  1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej (skany oryginałów) na adres: koordynatorTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (w tytule maila proszę napisać: „skład Biuletynu oferta”), faksem na nr: 75 75 23 183, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: ul. Osiedle Robotnicze 47A, 58-500 Jelenia Góra do dnia 18.06.2020 r. do godz. 15.30, wraz z załączoną kserokopią (skan) wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej. W przypadku przesyłki pocztą liczy się data wpływu.
  2. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony do dnia 19.06.202- w siedzibie Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych oraz na stronie internetowej pod adresem http://www.kson.pl
  3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
  5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
  6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: http://www.kson.pl

XII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

XIII. UWAGI KOŃCOWE PROSZĘ O PRZEDSTAWIENIE FORMULARZA OFERTY ORAZ FORMULARZA CENOWEGO OSOBNO NA: SKŁAD 4O STRON Z WKŁADEM MERYTORYCZNYM ORAZ NA SKŁAD 4 STRON REKLAMOWYCH

 1. Nie dopuszcza się możliwości powierzenia przez Wykonawcę zamówienia podwykonawcom.
  2. Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu kodeksu cywilnego. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Do zapytania ofertowego dołączono:
- załącznik nr 1 Formularz oferty
- załącznik nr 2 Formularz cenowy (proszę załączyć do oferty)
- załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (proszę załączyć do oferty)
- załącznik nr 4 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych (proszę załączyć do oferty)

03.06.2020 r.

Stanisław Schubert,
prezes KSON

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do złożenia zamówienia.