Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

pullmanZamawiający: Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, 58-500 Jelenia Góra, Osiedle Robotnicze 47a

Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie nie podlega przepisom Prawa zamówień publicznych Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. tekst jednolity: Dz.U. 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm. Postępowanie prowadzone jest na zasadach określonych przez Zamawiającego.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest przewóz Uczestników na warsztaty edukacyjne w ramach projektu „Praca? Jestem na TAK! – aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami” współfinansowanego ze środków PFRON.


Trasa: Warszawa, parking koło Pałacu Kultury, Jelenia Góra - KSON, Zamek Kliczków - 59-724 Kliczków (około 40-48 osób) Termin realizacji usługi w okresie: 25 luty 2018r. (wyjazd ok. godz.05.00 Wa-wa, Jelenia Góra ok. godz. 14:00, Kliczków ok godz. 16:00) – 28 luty 2018r (powrót – wyjazd z Kliczkowa ok. godz.12.00).
2. Wykonawca zobowiązany będzie do:
a) zapewnienia transportu Uczestnikom pojazdami spełniającymi wymogi przewożenia osób, w tym transportu osób z niepełnosprawnością ruchową
b) zapewnienia ubezpieczenia pojazdu, który będzie przewozić Uczestników,
c) zapewnienia Uczestnikom przewidzianych prawem warunków bezpieczeństwa, higieny wygody oraz należytej obsługi,
d) w przypadku awarii pojazdu przewożącego Uczestników projektu lub innej nieprzewidzianej sytuacji uniemożliwiającej wykonanie przewozu, Wykonawca ma obowiązek bezzwłocznie zapewnić na własny koszt transport zastępczy. W przypadku niezapewnienia zastępczego transportu, o którym mowa wyżej Zamawiający zapewni transport na koszt Wykonawcy.
e) Wykonawca będzie dbał o zewnętrzną i wewnętrzną czystość środków transportu oraz zapewni pełną sprawność techniczną środków transportu przeznaczonych do przewożenia Uczestników
f) w trakcie pobytu zapewni uczestnikom (bezpłatnie) jedną dłuższą (do 100 km) lub dwie krótsze (do 100 km razem) wycieczki w regionie.
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie przewozu drogowego osób oraz innych czynności objętych przedmiotem zamówienia,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
d) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia zgodnie z wszelkimi obowiązującymi w momencie wykonywania usług przepisami prawa, dotyczącymi przedmiotu zamówienia.

II.KRYTERIUM WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
1.Zamawiający przy wyborze oferty kierować się będzie następującymi kryteriami: cena 100 %.
2.W przypadku przekroczenia budżetu projektu zastrzegamy możliwość negocjacji ceny. Jeśli wybrany Wykonawca nie dokona zmiany ceny, negocjacje rozpoczną się z kolejnym Wykonawcą, który uzyskał najwyższą liczbę punktów.

III.MIEJSCE, FORMA ORAZ TERMIN SKŁADANIA ORAZ ROZTRZYGNIĘCIA OFERT
1.Ofertę – skan oryginału, zgodnie z formularzem ofertowym (załącznik 1) i wyciąg z KRS lub innej właściwej ewidencji - należy: wysłać za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2.Termin składania oferty do 16.02.2018 do godziny 16:00
3.Oferta cenowa musi być podana w złotych polskich jako cena netto i cena brutto z naliczonym podatkiem VAT.
4.Termin wyboru Wykonawcy nastąpi do dnia 19.02.2018.

IV. FORMA PŁATNOŚCI Należność wynikającą z faktury Zamawiający zobowiązany jest przelać na konto bankowe Wykonawcy w terminie 7 dni roboczych od daty dostarczenia poprawnie wystawionej faktury

V. OSOBA DO KONTAKTU z wykonawcami ze strony Zamawiającego: Monika Żak, koordynatorka projektu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., wszelkich dodatkowych informacji udzielamy wyłącznie droga mailową.

VI. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA, ZMIANY W TREŚCI ZAPYTANIA
1.Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zamówienia w całości lub części bez podania jakichkolwiek przyczyn.
2.Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może dokonać zmiany treści zapytania ofertowego. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany informacja zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej Projektu oraz przekazana wszystkim wykonawcom, którym przekazano zapytanie ofertowe i będzie dla nich wiążąca.