Podpisanie porozumienia z UEx400Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze dba o każdego studenta. Stara się nie tylko o wysoki poziom kształcenia, przyjazną atmosferę, pozytywnie wpływającą na relacje ze studentami, ale także dogodne warunki nauki.

Szczególną uwagę poświęca się studentom z niepełnosprawnością. Od kilku lat podejmowane są rozmaite działania, mające na celu przystosowanie Wydziału do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wyrównanie ich szans edukacyjnych.

W październiku 2017 roku na Wydziale rozpoczęła funkcjonowanie Wydziałowa Komisja ds. Osób Niepełnosprawnych, której głównym zadaniem jest wspierane procesu edukacji osób z różnymi stopniami niepełnosprawności. Komisja składa się z pracowników naukowo - dydaktycznych i administracyjnych oraz pracowników obsługi technicznej. Działania Komisji dotyczą bieżącej pomocy studentom niepełnosprawnym we wszystkich wymiarach życia uniwersyteckiego. Członkowie komisji pomagają studentom niepełnosprawnym nie tylko w zakresie bieżących spraw studenckich, ale również w zakresie nawiązania kontaktów z instytucjami zewnętrznymi (takimi jak KSON, MOPS, PCPR czy PFRON).Podpisanie porozumienia z UE2x400

29 stycznia 2018 roku Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze zawarł porozumienie o współpracy z Karkonoskim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych w Jeleniej Górze. Przedmiotem wzajemnej współpracy jest wymiana doświadczeń i informacji oraz prowadzenie wspólnych przedsięwzięć na rzecz studentów niepełnosprawnych.