Zauważyłam, żeWięcej osób niepełnosprawnych może jeździć autobusami MZK
bezpłatnie od 1.01.2021r., doszły osoby niedosłyszące mające
stopień umiarkowany -cytuję

§ 3. Osoby uprawnione do przejazdów bezpłatnych na podstawie
uprawnień lokalnych.18.osoby niepełnosprawne - na podstawie jednego z
niżej wymienionych dokumentów:

    *

 biletu elektronicznego wydanego przez MZK sp. z o.o. zawierającego
zapisaną informację o przysługującym uprawnieniu do przejazdu
bezpłatnego,
    *

 ważnego orzeczenia lub wypisu z ważnego orzeczenia, stwierdzającego
jeden z niżej przedstawionych stanów faktycznych:

    *

 całkowitą niezdolność do pracy oraz do samodzielnej egzystencji,
    *

 niezdolność do samodzielnej egzystencji,
    *

 znaczny stopień niepełnosprawności,
    *

 I grupę inwalidztwa wydane przez ustawowo uprawnione organy
emerytalno-rentowe lub zespoły do spraw orzekania o
niepełnosprawności wraz z ważnym dowodem tożsamości,

    *

 ważnego orzeczenia lub wypisu z orzeczenia, stwierdzającego
umiarkowany stopień niepełnosprawności, wydanego z powodu choroby
narządu wzroku lub słuchu przez ustawowo uprawnione organy
emerytalno-rentowe lub zespoły do spraw orzekania o
niepełnosprawności wraz z ważnym dowodem tożsamości.

pozdrawiam Danuta Karczmarczyk