Zapraszamy do lektury...

Witam,

W załączeniu przesyłam ciekawe rozważania na tema współpracy z oświatą, może się przydać.

Pozdrawiam
Stanisław Schubert

Seminarium DODN pt. "ATRAKCYJNA NAUKA ZAWODU – WSPÓŁPRACA SZKOŁY i PRACODAWCÓW

Witam i przesyłam link do raportu zaprezentowanego na wczorajszym
(9.II.2021) seminarium pod hasłem; "ATRAKCYJNA NAUKA ZAWODU –
WSPÓŁPRACA SZKOŁY i PRACODAWCÓW", które odbyło się za
pośrednictwem platformy MS Teams. Temat na czasie, bo dużo się
obecnie mówi o konieczności rewolucji w edukacji, ale jakoś się
nie zanosi.

http://www.dwup.pl/asset/images/files/Badania_analizy_raporty/05_RAPORT_KO%C5%83COWY_v6.pdf


Program seminarium
14.00-14.10 _Otwarcie seminarium, _Mariola Berg, Kierownik Filii DODN
w Wałbrzychu

14.10-14.30 _Prawne aspekty współpracy szkoły i pracodawców,
_Małgorzata Reichel, nauczyciel konsultant Filii DODN w Wałbrzychu

14.30-14.55 _Współpraca szkolnictwa zawodowego z przedsiębiorcami w
województwie dolnośląskim - Raport, _Iwona Stach – Janyst,
Wicedyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy

14.55-15.20 _Szkoła zawodowa a potrzeby rynku pracy. Różne aspekty
współpracy szkoły z pracodawcami,_ Iwona Hnatiuk, Dyrektor Zespołu
Szkół Nr 5 w Wałbrzychu

15.20-15.45  _Współpraca szkół zawodowych z pracodawcami
zagranicznymi w ramach programu Erasmus+, _Kinga Motysia, Agnieszka
Włodarczyk, Przedstawicielki Biura Kształcenia Zawodowego Fundacji
Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie

15.45-16.10 _Dobre praktyki w obszarze współpracy szkoły i
pracodawcy, _dr Ewa Łabno-Falęcka, Dyrektor ds. Komunikacji i
Relacji Zewnętrznych, Mercedes-Benz Polska Sp. z o.o.

16.10-16.25 _Centrum szkoleniowe WSSE, _Anna Kaczmarczyk, Klaster
Edukacyjny INVEST in EDU Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

16.25-16.50 _Kształcenie dualne – organizacja kształcenia
pracowników młodocianych w kontekście współpracy z pracodawcami,
_Małgorzata Lucińska, Dyrektor Biura Cechu Rzemiosł Różnych i
Małej Przedsiębiorczości w Wałbrzychu

16.50-17.00 _Podsumowanie spotkania, _Małgorzata Reichel, nauczyciel
konsultant Filii DODN w Wałbrzychu

17.00-18.00 _Konsultacje _

Cele seminarium:
1. Upowszechnianie dobrych praktyk w obszarze współpracy szkół z
pracodawcami.
2. Promocja szkolnictwa branżowego.
3. Doskonalenie wiedzy z zakresu organizacji kształcenia
młodocianych pracowników.

--

Uwarunkowania szkolnictwa zawodowego
W związku z rozpoczętą we wrześniu 2017 r. reformą systemu
edukacji kształcenie zawodowe w Polsce znajduje się obecnie w fazie
zmian;  Zgodnie z ustawą,kształcenie zawodowe odbywa się w pięciu
typach szkół publicznych i niepublicznych:

-- pięcioletnim technikum,
-- trzyletniej branżowej szkole I stopnia,
-- trzyletniej szkole specjalnej przy sposabiającej do pracy,
-- dwuletniej branżowej szkole II stopnia,
-- szkole policealnej dla osób posiadających wykształcenie średnie
lub wykształcenie średnie branżowe.

Nowy system kształcenia zawodowego w Polsce szczególną uwagę
przywiązuje do angażowania w proces kształcenia zawodowego
przedstawicieli biznesu. Zapisy ustawy zobowiązują szkoły
prowadzące kształcenie zawodowe do współpracy z pracodawcami
właściwymi dla danej branży i zawodu, jak też do prowadzenia
wspólnych działań w zakresie kształcenia specjalistów na poziomie
zawodowym. m.in w ustawie o specjalnych strefach ekonomicznych (SSE)
pojawił się zapis zobowiązujący zarządzającego SSE do
współpracy ze szkołami ponadpodstawowymi w/z uwzględniania potrzeb
rynku pracy w procesie kształcenia, ale bez autentycznego
zainteresowania pracodawców niewiele da się zrobić.. Zagadnienie
kształcenia zawodowego stanowi istotną część dokumentów
strategicznych na poziomie ogólnopolskim, jak i wojewódzkim.

W Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 (KSRR) zwrócono uwagę
na kwestię niedopasowania struktury kształcenia do potrzeb rynku
pracy a w dokumencie służącym realizacji polityki rozwoju
województwa dolnośląskiego –StrategiiRozwoju Województwa
Dolnośląskiego 2030 (SRWD 2030) –są działania na rzecz
podniesienia jakości oraz atrakcyjności szkolnictwa zawodowego, ale
były też w poprzednich dokumentach i jakoś mało kto się tym
przejmuje. Dopiero brytyjczyk na spotkaniu w dniu 8.II.2021, zwraca
uwagę, że musimy coś
z tym zrobić !

Od kilku lat na terenie całej Polski obserwowany jest stopniowy
spadek liczby szkół prowadzących kształcenie zawodowe, a co za tym
idzie zmniejsza się liczba osób pobierających naukę na poziomie
szkolnictwa zawodowego. W 2018 r. (dane na koniec września 2018 r.)
odnotowano spadek liczby szkół o 8,8% w porównaniu do analogicznego
okresu w 2014 r. Systematyczne ograniczanie liczby szkół
prowadzących kształcenie zawodowe widoczne było również na
terenie Dolnego Śląska. W województwie dolnośląskim ponad 50 %
osób pobierających naukę w/r systemu kształcenia zawodowego
wybiera technika, uczniowie szkół branżowych I stopnia
stanowią16,2%. Jednocześnie chęć młodych ludzi do kształcenia w
szkołach zawodowych od dość dawna malało. Na terenie Dolnego
Śląska wskaźnik skolaryzacji netto w przypadku szkół branżowych
I stopnia w roku szkolnym 2017/2018 wyniósł 12,1%, podczas gdy w
roku szkolnym 2014/2015 był na poziomie 13,6% i należy zauważyć,
że zainteresowanie kształceniem w technikach na przestrzeni
ostatnich czterech lat wzrosło.

Według danych Systemu Informacji Oświatowej na dzień 30.08.2018 r.
na Dolnym Śląsku zarejestrowanych było  131 techników oraz 124
szkół branżowych I stopnia. Pięcioletnie technika w regionie
oferują kształcenie na 65 kierunkach i najczęściej w zawodach:

technik informatyk, ekonomista,technikhotelarstwa oraz technik
żywienia i usług gastronomicznych. Biorąc pod uwagę liczbę
uczniów, w województwie dolnośląskim najbardziej popularne jest
kształcenie w zawodzie technik informatyk oraztechniklogistyk.
Natomiast w ramach szkolnictwa zawodowego realizowanego w szkołach
branżowych I stopnia,młodzi ludzie w województwie dolnośląskim
mają do wyboru 47 kierunków kształcenia, najczęściej w zawodach:
kucharz, mechanik pojazdów samochodowych, sprzedawca, fryzjer.

Przeprowadzanie badania ilościowego z przedstawicielami szkół
pozwoliło na aktualizację wykazu kierunków kształcenia oferowanych
i faktycznie uruchomionych w badanych placówkach. Ogółem, w
badanych szkołach (N=164) możliwe jest uzyskanie wykształcenia w
119 różnych zawodach. Placówki szkół branżowych I stopnia
kształcą obecnie przede wszystkim kucharzy, mechaników pojazdów
samochodowych, fryzjerów, sprzedawców, elektryków, cukierników,
ślusarzy, operatorów obrabiarek skrawających, stolarzy, piekarzy i
blacharzy samochodowych.W przypadku średnich szkół technicznych
bardzo bogatą ofertę kształcenia odnotowano w przypadku techników
informatyków, techników hotelarstwa, techników ekonomistów,
techników żywienia i usług gastronomicznych oraz techników
organizacji reklamy.W/r projektu badawczego, poruszono problem
doradztwa zawodowego realizowanego w szkołach kształcenia zawodowego
w regionie. Przepisy prawa podkreślają obowiązek szkół w/z
prowadzenia zajęć z/z doradztwa zawodowego. Większość szkół
potwierdziło, że posiada własnego doradcę zatrudnionego na etacie,
w 18,9% szkół doradztwo realizuje nauczyciel/ pedagog posiadający
odpowiednie kwalifikacje.

Środowisko pracodawców w województwie dolnośląskim
Dane bazy REGON wskazują, że podmiotów gospodarczych na terenie
Dolnego Śląska przybywa. W ciągu ostatnich pięciu lat odnotowano
wzrost z 354 296 podmiotów w 2015 r. (I półrocze) do 383 753
podmiotów w pierwszym półroczu bieżącego roku. Co trzeci podmiot
(32,8%) w regionie, zarejestrowany jest na terenie subregionu
Wrocław. Natomiast 19,6% w subregionie wałbrzyskim. Głównym
obszarem działalności podmiotów gospodarczych w województwie
dolnośląskim jest handel oraz naprawa pojazdów samochodowych. W
strukturze przedsiębiorstw regionu mikroprzedsiębiorstwa w pierwszym
półroczu 2019 r. stanowiły 96,8% wszystkich podmiotów. Oferta
pracodawców ogranicza się do możliwości odbycia praktyk (61,6%
podmiotów oferowało taką możliwość), wyraźnie rzadziej
natomiast stażu (36,4%) oraz zajęć praktycznych (13,8%).Rocznie
badane przedsiębiorstwo deklaruje blisko 7 miejsc dla
praktykantów/stażystów. Największe deklarowane zainteresowanie
dotyczy osób, które mogą odbywać praktyki/ staże na stanowiskach/
w zawodach:sprzedawcy, mechanika pojazdów samochodowych, kucharza,
technika handlowca, operatora obrabiarek skrawających. Wyniki badania
pokazują, że 28,0 % przedsiębiorstw pozyskujących stażystów/
praktykantóww b.r. szkolnym zamierza oferować im dodatkowe
wynagrodzenie np. w formie realizacji założeń własnego programu
płatnych praktyk/staży. Taka możliwość oferowana jest uczniom
przede wszystkim przez mikroprzedsiębiorstwa. Wynika to z faktu, iż
w najmniejszych podmiotach praktykant/ stażysta stanowi zdecydowanie
większą wartość dodaną niżeli w dużych podmiotach. Mikro i
małe podmioty gospodarcze mają świadomość, iż udział
praktykantów/ stażystów w ogólnym zatrudnieniu może stanowić w
ich firmie nawet kilkanaście/ kilkadziesiąt procent kadry osobowej.
Stąd chcąc efektywnie konkurować o stażystę/ praktykanta z
większymi podmiotami, małe podmioty częściej oferują uczniom i
absolwentom dodatkowe wynagrodzenie. Lokalne przedsiębiorstwa
pozyskują praktykantów i stażystów przede wszystkim we
współpracy ze szkołami zawodowymi (61,0% pracodawców pozyskuje w
ten sposób praktykantów . /stażystów) oraz przyjęcia osób,
które samodzielnie zgłaszają się do firm (57,4%)

Współpraca szkół zawodowych ze środowiskiem pracodawców,
Istotnym punktem badania była identyfikacja form współpracy szkół
zawodowych i pracodawców.Informacje pozyskane od dolnośląskich
szkół zawodowych identyfikują działania, które podejmowane są
wspólnie z pracodawcami. Najczęściej współpraca skupiona jest na
siedmiu obszarach, jak:

1. wizyty studyjne/wycieczki do pracodawców (85,7% badanych szkół
współpracuje w tym zakresie z biznesem);
2. kierowanie uczniów na praktyki zawodowe u pracodawców (77,3%);
3. organizowanie spotkań z przedsiębiorcami, w tym branżowych
spotkań zawodowych (68,2%);
4. kierowanie uczniów na staże u pracodawców (65,6%);
5. konsultowanie kierunków kształcenia (57,1%);
6. kierowanie uczniów na zajęcia praktyczne u pracodawców (56,5%);
7. prowadzenie zajęć lekcyjnych przez specjalistów z
przedsiębiorstw (53,2%).

Znacznie rzadziej współpraca szkół zawodowych na Dolnym Śląsku z
pracodawcami w latach 2017-2018 przyjmowała wymiar finansowy, jak:

– korzystanie z doposażenia ufundowanego przez
przedsiębiorców(32,5%),
-- stypendia finansowane przez pracodawców(25,3%).

Współpraca szkół ze środowiskiem biznesowym ukierunkowana jest na
podnoszenie kwalifikacji i umiejętności uczniów i młodzież
bezpośrednio korzysta  z takiej kooperacji. Działania dla kadry
pedagogicznej były rzadsze. 33,8% szkół w latach 2017-2018
delegowało swoją kadrę pedagogiczną na szkolenia/ konsultacje
realizowane u pracodawców. Staże dla nauczycieli, bezpośrednio w
zakładach pracy zidentyfikowano w 23,4% badanych podmiotów, ale
wyniki badania pozwalają postawić optymistyczną prognozę –a obie
wyżej wymienione formy współpracy powinny być zdecydowanie
bardziej powszechne w perspektywie lat 2019-2021. Konsultacje i
szkolenia dla nauczycieli planowane są w 43,1% (wzrost o ponad 9
punktów procentowych), z kolei staże w 40,0% placówek (wzrost o
blisko 17 punktów procentowych). Analiza pozwoliła też na
identyfikację zależności pomiędzy subregionem, w którym
zlokalizowana jest szkoła, a zakresem współpracy z biznesem i tu
widać, że najsilniej związane z biznesem są szkoły zawodowe z
subregionu jeleniogórskiego (40,5% szkół z szerokim zakresem
współpracy)

Pozdrawiam,
Leszek Pieczyński