prezesmaleWywiad z Robertem Kwiatkowskim, Prezesem Zarządu Państwowego Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

– Jak ocenia Pan kondycję i strukturę PFRON? Czy planuje Pan jakieś zmiany? (jakie)
Robert Kwiatkowski: Po 25 latach funkcjonowania Funduszu należy przyjrzeć się wszystkim jego działaniom. Bardzo często zdarza się, że przy różnych procesach zachodzących w organizacji, gubi ona swoją misję. Chciałbym skupić się na efektywności działań i zaproponować zmiany. To ogromne wyzwanie zarządcze. Na początek przeprowadziliśmy rzetelną analizę stanu PFRON. Prezentowałem jej wyniki na konferencji prasowej Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 21 czerwca. Na tej samej konferencji Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych ogłosił szerokie konsultacje społeczne ustawy o rehabilitacji. Fundusz uczestniczy w tych wszystkich działaniach.

PFRON powinien pełnić służebną rolę wobec Osób Niepełnosprawnych. Zadanie Funduszu jakim jest gospodarowanie środkami na aktywizację zawodową i rehabilitację społeczną, powinno być realizowane w sposób jak najbardziej dopasowany do indywidualnych potrzeb Osób z niepełnosprawnościami. Oznacza to rozbudowę pionu analitycznego, większą aktywność informacyjno-promocyjną, oraz rozwój współpracy z organizacjami pozarządowymi. Planuję również przekształcenie Oddziałów PFRON w regionalne centra informacji i wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych.

– W tym roku zwiększono o 40 milionów złotych środki przeznaczane na rehabilitację Osób Niepełnosprawnych. Czy to jednorazowa sytuacja czy może pewna tendencja?
– Środki zwiększono w dwóch pozycjach: po pierwsze, na realizację zadań przez samorządy – z 880 mln do przeszło 920 mln złotych. A po drugie: w kwietniu wzrosła pula środków na wsparcie projektów organizacji pozarządowych do 210 milionów złotych. Dla porównania, w 2015 roku organizacje uzyskały dofinansowanie w wysokości 178 milionów złotych. W tej chwili współpraca z organizacjami pozarządowymi przekłada się na ogromną liczbę wartościowych działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych. W zeszłym roku zrealizowano 786 różnych projektów.
Będziemy starać się, aby w kolejnych latach znacząco wzrosła kwota środków na wsparcie rehabilitacji zawodowej Osób Niepełnosprawnych. Dużo będzie zależało jednak od możliwości finansowych Funduszu. –

Organizacje pozarządowe zgłaszają szereg uwag dotyczących procedur oceniania wniosków. W jednym roku dany projekt otrzymuje wysoką liczbę punktów, w kolejnym roku ten sam projekt jest już nisko oceniany. Z czego wynikają te dysproporcje? Czy będą podejmowane działania zmierzające do ujednolicenia systemu oceniania?
– Przeprowadzenie analizy systemu oceniania i maksymalne jego uproszczenie jest obowiązkowe. Dysproporcje, o których mowa wynikają z faktu, że przyjęliśmy zasadę oceny każdego wniosku przez dwóch ekspertów. Wnioski każdorazowo losowane są pomiędzy ekspertami. Taki system zapewnia niezależność oceny i zabezpiecza przed uznaniowością, ale ma też wady, nad którymi pracujemy. Uruchomiliśmy szerokie konsultacje społeczne – informację na ten temat można znaleźć na naszej witrynie internetowej www.pfron.org.pl.

– Czy przewiduje Pan zwiększenie środków na aktywizację zawodową ON?
– Blisko 3 miliardy złotych rocznie przekazywane jest na dofinansowanie ćwierć miliona wynagrodzeń Osób Niepełnosprawnych. Ważne jest jednak zwrócenie uwagi pracodawców na fakt, że firma otwarta na Osoby Niepełnosprawne to firma lepiej funkcjonująca. Planujemy też realizację dużej kampanii społecznej związanej z zatrudnianiem Osób Niepełnosprawnych. Chcemy wejść w premiowanie zatrudnienia na otwartym rynku pracy i stworzyć system wartościowych miejsc pracy dla Osób z niepełnosprawnościami. Nie jest dobrze, że rynek pracy oferuje Osobom Niepełnosprawnym głównie prace dla osób o niskich kwalifikacjach. Chcemy to zmienić.

– Jak ocenia Pan realizację programu Aktywny Samorząd? Otrzymujemy liczne sygnały od Czytelników, że z różnych powodów nie mogą skorzystać z tych środków.
– „Aktywny Samorząd” zawiera rozbudowany i kierowany do wielu grup odbiorców, katalog form pomocy. Program skonstruowany jest na zasadzie zindywidualizowanego wsparcia, uzależnionego od rodzaju i stopnia niepełnosprawności. Może to budzić wątpliwości, ale daje gwarancję, że pomoc kierowana jest efektywnie. Na przykład po wprowadzeniu oceny eksperckiej do modułu obejmującego dofinansowanie do protez, wiemy, że nowoczesne protezy trafiają do osób naprawdę potrzebujących.

– Co chciałby Pan przekazać Czytelnikom „Niepełnosprawni Tu i Teraz”?
– Publikacje adresowane do Osób Niepełnosprawnych są bardzo ważnym elementem aktywizacji. Pisma te poruszają problemy istotne dla całego środowiska i przyczyniają się do integracji Osób z niepełnosprawnościami. Czytelnikom życzę, aby Tu i Teraz, był miejscem wymiany informacji, jak również idei.

RED