Jednym z nurtujących problemów z zakresu niepełnosprawności jest rażące poczucie niesprawiedliwości i nierównego traktowania rodziców dzieci sprawujących opiekę  nad dzieckiem niepełnosprawnym.

Zgodnie z art.17 ustawy oświadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. (Dz.U. Nr 228, poz. 2255), świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:1) matce albo ojcu,2) innym osobom, na których, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59, z późn. zm.42)), ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, 3) opiekunowi faktycznemu dziecka.

- jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Oznacza to by otrzymać świadczenie w wysokości 520 zł, rodzic nie może podjąć jakiekolwiek pracy , mimo że jego dziecko przebywa kilka godzin dziennie w szkole lub ośrodku rehabilitacyjno-wychowawczym.

Dzień rodziców dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do placówek edukacyjnych wygląda bardzo podobnie . Rano pobudka, śniadanie, rehabilitacja, pomoc w podstawowych czynnościach, odprowadzenie dziecka do ośrodka, powrót do domu, znowu wyjście po dziecko do ośrodka, pomoc w podstawowych czynnościach życiowych, rehabilitacja, posiłki.

Niestety w okresie gdy dziecko przebywa w ośrodku, rodzic nie może podjąć jakiegokolwiek zatrudnienia np. w niepełnym wymiarze czasu pracy lub na podstawie umów cywilno-prawnych. Rodzic żyje w ciągłej spirali opieki nad dzieckiem, nie rozwija się zawodowo, nie odpoczywa psychicznie od ciężaru choroby dziecka, wraca do domu  po odprowadzeniu dziecka do ośrodka i żyje ciągłej niemocy. Po ukończeniu 18 roku życia dziecka, wiek rodzica nie pozwala na znalezienie odpowiedniego zatrudnienia ( w nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych , otrzymanie świadczenia pielęgnacyjnego nad osobą pełnoletnią niepełnosprawną uzależnione będzie od kryterium dochodowego). Rozpocznie się kolejny dramat  finansowy oraz psychologiczny.

Sprawowanie stałej opieki ( z niewielkimi przerwami gdy dziecko jest pod opieką placówki) nie pozwala na podjęcie zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, natomiast zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy przyniesie niewielkie dochody, które nie zrekompensują rezygnacji ze świadczenia pielęgnacyjnego tytułem podjęcia  pracy.

Poprawnym rozwiązaniem powyższego problemu , byłoby wprowadzenie zmian legislacyjnych , zezwalających na zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu lub na podstawie umowy cywilno-prawnej , czy też własnej działalności gospodarczej, pod warunkiem przebywania dziecka w ośrodku edukacyjnym w czasie dnia.

Podobne rozwiązanie wprowadzono już  w Kodeksie Pracy . Art. 1867 KP  brzmi następująco : § 1. Pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć pracodawcy pisemny wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy w okresie, w którym mógłby korzystać z takiego urlopu. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika.

Tak więc w stosunku do dzieci i ich opiekunów , Kodeks Pracy przewidział możliwości sprawowania opieki , jak również podjęcia pracy, warto pracować również nad podobnymi zmianami w stosunku do opiekunów dzieci niepełnosprawnych.

Sylwia Grzebień, prawnik

Centrum Informacji i Wsparcia Osób Niepełnosprawnych