W imieniu prezesa Oddziału

 Eugeniusza JACKA zapraszam na
kolejny rajd turystyczny i proszę o rozpropagowanie. Proszę zwrócić
uwagę na adres zgłaszania uczestnictwa. Jan Michalski -  wice prezes
Oddziału.