staroscW numerze 86 z sierpnia 2016r. w artykule pt "Winny system" Roberta Zapory poruszyliśmy sprawę bardzo niskich stawek za godzinę pracy usług opiekuńczych. W odpowiedzi otrzymaliśmy pismo z Ministerstwa, z którego jasno wynika, że przy ocenie ofert urząd nie musi się wcale kierować kryterium najniższej ceny, a wręcz jest to niewskazane.

Zapraszamy do lektury wszystkich zainteresowanych.

Panie Redaktorze, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym.

Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez gminę (art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej). Zadanie to jest finansowane z budżetu państwa.

Usługi opiekuńcze mogą być świadczone samodzielnie przez gminę lub przez podmioty niepubliczne działające na zlecenie gminy, wyłonione w drodze konkursu, na podstawie przepisu art. 25 ustawy o pomocy społecznej.

Gminy mogą zlecać realizację tego zadania, udzielając dotacji na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zleconego zadania organizacjom pozarządowym, o których mowa w przepisie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239) oraz podmiotom wymienionym w przepisie art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej. Do zlecania zadań stosuje się przepisy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Gminy mogą także dokonywać zakupu usług opiekuńczych na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) u podmiotów świadczących usługi na zasadzie prowadzenia działalności gospodarczej. Gminy samodzielnie decydują o wyborze oferenta, kierując się określonymi przez siebie przy wyborze kryteriami. Może to być np. jakość świadczonych usług, potencjał kadrowy, doświadczenie zawodowe, koszt. W opinii Ministerstwa koszt nie powinien być czynnikiem podstawowym i decydującym o wyborze oferenta. Gminy, które decydują się na zlecenie realizacji usług opiekuńczych podmiotom niepublicznym lub dokonują zakupu usług powinny z dużą starannością dokonywać wyboru oferenta, a po wyborze korzystać z przysługującego im prawa kontroli realizacji zadania. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości mogą nawet odstąpić od umowy.

Opiekunki w ośrodkach pomocy społecznej są zatrudnione najczęściej na umowę o pracę. Mogą być też inne formy zatrudnienia (np. zlecenie). Zależy to od potrzeb ośrodka pomocy społecznej i jego możliwości.

Opiekunki zatrudnione w ośrodkach pomocy społecznej są pracownikami samorządowymi.

Pracownicy ośrodków pomocy społecznej, podobnie jak inni pracownicy tych jednostek, są wynagradzani zgodnie z regulaminem wynagradzania ustalonym na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1786).

W przypadku realizacji usług opiekuńczych przez podmioty niepubliczne na zlecenie gminy lub w ramach zakupu usług, zasady wynagradzania, w tym opiekunek określają regulaminy wynagradzania, przygotowane przez te podmioty na podstawie Kodeksu pracy lub umowy cywilno-prawne.

Z danych zawartych w sprawozdaniu MPiPS-03 za okres I półrocza 2016 r. wynika, że:
● średni koszt 1 godziny usługi opiekuńczej na poziomie województwa wynosi 13,34 zł,
● średni koszt 1 godziny specjalistycznej usługi opiekuńczej na poziomie województwa wynosi 15,54 zł.

W celu zabezpieczenia minimum płacowego ustalany jest minimalny poziom wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy na warunkach wynikających z przepisów _ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę _(Dz. U. z 2015 r., poz. 2008 z późn. zm.). Określona na warunkach ustawy kwota minimalnego wynagrodzenia wyznacza dolną granicę wysokości wynagrodzenia przysługującego każdemu pracownikowi zatrudnionemu w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy niezależnie od posiadanych kwalifikacji, zaszeregowania osobistego, składników wynagrodzenia, systemu i rozkładu czasu pracy stosowanych u danego pracodawcy, jak również szczególnych właściwości i warunków pracy. Od dnia 1 stycznia 2016 r. wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosi 1 850 zł, natomiast od 1 stycznia 2017 r. wynosić będzie – 2 000 zł. Określona ustawowo wysokość minimalnego wynagrodzenia ma formę zarówno stawki miesięcznej jak i godzinowej. W zależności od nominalnego czasu pracy w danym miesiącu, stawka godzinowa wyliczona według kwoty 1 850 zł wynosi w 2016 r. średnio 11,01 zł (12,17 zł przy 152 godzinach pracy, oraz 10,51 zł przy 176 godzinach pracy).

Należy jednocześnie podkreślić, że na tle obowiązującej ustawy nie ma przeszkód prawnych, aby stosownie do potrzeb i możliwości finansowych oraz zasad prowadzonej zakładowej polityki płac, pracodawca ustalił wynagrodzenia pracownikom na poziomie znacznie przekraczającym minimalne wynagrodzenie, biorąc pod uwagę art. 78 Kodeksu pracy. Zgodnie z przywołanym przepisem wynagrodzenie za pracę powinno być tak ustalone, aby odpowiadało w szczególności rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu, a także uwzględniało ilość i jakość świadczonej pracy (§ 1).

Powyższa regulacja ma zastosowanie do pracowników, tj. osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy. Odrębną kwestia jest wynagradzanie osób zatrudnionych na podstawie umów prawa cywilnego. W celu przeciwdziałania nadużywaniu umów cywilnoprawnych oraz ochrony osób otrzymujących wynagrodzenie na najniższym poziomie, _ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę_ _oraz niektórych innych ustaw _(Dz. U. poz. 1265) wprowadziła od dnia 1 stycznia 2017 r. gwarancję minimalnej wysokości wynagrodzenia również dla określonych umów cywilnoprawnych; obowiązkiem stosowania minimalnej stawki godzinowej zostały objęte umowy zlecenia (art. 734 Kodeksu cywilnego) oraz umowy o świadczenie usług do których stosuje się przepisy o zleceniu (art. 750 Kodeksu cywilnego), wykonywane przez przyjmującego zlecenie lub świadczącego usługi na rzecz przedsiębiorcy albo na rzecz innej jednostki organizacyjnej, w ramach prowadzonej przez te podmioty działalności. Wysokość tej stawki w 2017 r. wynosi 13 zł za każdą godzinę wykonanego zlecenia lub świadczonych usług; w latach kolejnych stawka będzie waloryzowana w stopniu odpowiadającym wzrostowi minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników.

Przepisy dotyczące minimalnej stawki godzinowej mają zastosowanie we wszystkich sektorach i do wszelkiego rodzaju prac, z wyjątkiem umów objętych zakresem wyłączeń określonym w art. 8d ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. W świetle ww. przepisu, minimalna stawka godzinowa nie będzie miała zastosowania, jeżeli o miejscu i czasie wykonania zlecenia lub świadczenia usług decyduje przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi i przysługuje mu wyłącznie wynagrodzenie prowizyjne.

Ponadto, spod obowiązku stosowania minimalnej stawki godzinowej wyłączone zostały określone umowy dotyczące usług, które polegają na osobistym sprawowaniu w sposób ciągły całodobowej opieki nad osobami lub grupą osób, w tym m.in. umowy dotyczące usług:
§ opiekuńczych i bytowych realizowanych poprzez prowadzenie rodzinnego domu pomocy na podstawie art. 52 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930);
§ opieki domowej nad osobą niepełnosprawną, przewlekle chorą lub w podeszłym wieku, gdy w związku z ich wykonywaniem osoba świadcząca usługi zamieszkuje wspólnie z podopiecznym w jego mieszkaniu lub domu, a ze względu na charakter sprawowanej opieki usługi są świadczone jednej osobie lub wspólnie zamieszkującej rodzinie nieprzerwanie przez okres dłuższy niż jedna doba, z wyjątkiem przypadku świadczenia usług we wszelkich placówkach świadczących całodobowe usługi dla osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych lub w podeszłym wieku.

Przez dobę należy rozumieć 24 kolejne godziny poczynając od godziny, w której następuje rozpoczęcie świadczenia usług. Wymienione usługi polegają na sprawowaniu w sposób ciągły całodobowej opieki nad osobami lub grupą osób, przy czym opieka ta jest uzasadniona ze względu na ich szczególne potrzeby w życiu codziennym. Obowiązki osób świadczących usługi odnoszą się do pełnienia opieki przez całą dobę, co nie jest jednoznaczne z ciągłą aktywnością w tym czasie.

Z POWAŻANIEM,

BIURO PROMOCJI I MEDIÓW
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
+48 22 661 11 13 / +48 22 661 11 22
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,