3Ax400Na terenie miasta Jelenia Góra i powiatu jeleniogórskiego zamieszkuje prawie 35 tysięcy osób starszych w wieku 60+. Zróżnicowany jest poziom oczekiwań i potrzeb oraz dostępu do usług kulturalnych, handlowych, bankowych, komunikacyjnych, transportowych, medycznych, a także do imprez masowych, wydarzeń sportowych dla mieszkańców karkonoskich wsi, miasteczek i miast.

Powszechnie znany jest utrudniony dostęp tych społeczności do usług specjalistycznych gabinetów lekarskich i rehabilitacyjnych. Z drugiej strony należy zauważyć i docenić fakt, iż seniorzy Kotliny Jeleniogórskiej wykazują niespożytą energię i aktywność współorganizując lokalne wydarzenia i imprezy okolicznościowe. Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotnicza Straż Pożarna czy organizacje grupujące seniorów mają ogromny dorobek i zaznaczają się pozytywnie w świadomości mieszkańców.

5Ax400W ogólnej dyskusji na temat poprawy jakości życia seniorów pojawiły się pierwsze jaskółki. Niezwykłą aktywnością wyróżnia się na tym polu w powiecie jeleniogórskim środowisko gminy Mysłakowice, gdzie powstała Rada Seniorów. Przedstawiciele tej Rady uczestniczyli w tegorocznym Ogólnopolskim Kongresie Rad Seniorów w Krakowie. Mysłakowiczanie przystąpili do działania profesjonalnie. Opracowali ANKIETĘ dla seniorów 60+, przeprowadzili badania ankietowe i uruchomili działalność Klubu Seniora+. Podobne inicjatywy podejmowane są w gminie Podgórzyn, w Szklarskiej Porębie, Jeleniej Górze i innych gminach Kotliny Jeleniogórskiej. Działania te o charakterze lokalnym nie uwzględniają jednak zarówno wszystkich potrzeb osób starszych, potrzeb sąsiedzkich miejscowości czy Kotliny Jeleniogórskiej jako specyficznego obszaru geograficznego.

Społeczeństwo się starzeje, o czym świadczą prognozy demograficzne i z tego powodu coraz częściej w dokumentach Rządu RP pojawiają się strategiczne programy senioralne.

Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce wskazują na wiele podmiotów niezbędnych do realizacji zadań programowych. Poza jednostkami administracji publicznej wszystkich szczebli i instytucjami są to organizacje pozarządowe. Dobra ich współpraca stanowić będzie o skuteczności i efektywności w realizacji głównego celu polityki senioralnej, czyli poprawy sytuacji życiowej osób starszych dla godnego starzenia się w dobrym zdrowiu.

W dniu 21 marca 2018 roku z inicjatywy Karkonoskiej Akademii Aktywnych Seniorów w Jeleniej Górze odbyło się w KSON spotkanie konsultacyjne 15 przedstawicieli ruchów senioralnych z miasta i powiatu Jelenia Góra. W spotkaniu uczestniczył również Wiceprzewodniczący Rady Miasta i Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jelenia Góra.

2Ax400Inicjatywa zorganizowania spotkania zrodziła się z wielu względów. Najważniejszym z nich jest próba nawiązania kontaktu niezbędnego do podjęcia programowej współpracy z partnerami w sprawie wypracowania wieloletniego planu działania na rzecz osób starszych w regionie Karkonoszy. Miasto Jelenia Góra nie ma programu wieloletniej polityki senioralnej. Rada Seniorów nie działa. Niektóre gminy powiatu jeleniogórskiego wykazują gotowość do merytorycznej debaty na temat długofalowego projektu polityki senioralnej w naszym regionie. Trwają społeczne konsultacje nad Strategią Rozwoju Dolnego Śląska do roku 2030. I to jest dobry czas na podejmowanie dobrych inicjatyw.

W czasie 2-godzinnej dyskusji zwracano uwagę na potrzebę traktowania Kotliny Jeleniogórskiej jako jednego organizmu mimo podziału administracyjnego. Przytaczano liczne przykłady dobrych praktyk innych regionów Polski. I tak w wielu regionach z bezpłatnych przewozów komunikacji miejskiej mogą korzystać seniorzy od 65-tego roku życia. W Jeleniej Górze ta zasada obowiązuje dopiero 75-latków. A przecież sprawny dojazd do instytucji kultury, na wydarzenia sportowe, do przychodni lekarskich, i tp. stanowi istotny element poprawy jakości życia seniorów.

4Ax400Zakwestionowano stosowany przez Urząd Miasta Jelenia Góra podział mieszkańców miasta i gmin powiatu – członków organizacji senioralnych z siedzibą w Jeleniej Górze – wykluczając ich z możliwości korzystania z Karty Seniora a także z możliwości uczestniczenia w imprezach organizowanych w ramach projektów konkursowych dofinansowywanych przez Urząd Miasta w Jeleniej Górze. A przecież można ten problem rozwiązać poprzez zawarcie odpowiedniego porozumienia pomiędzy gminami.

Uczestnicy spotkania wyrazili wolę dalszego wspólnego działania na rzecz wypracowania polityki senioralnej w Kotlinie Jeleniogórskiej jako propozycji do konsultacji z przedstawicielami władzy samorządowej Miasta Jelenia Góra i Powiatu Jeleniogórskiego. Grupa inicjatywna podjęła jednogłośnie decyzję w sprawie kontynuacji prac nad opracowaniem katalogu potrzeb i działań zmierzających do poprawy jakości życia seniorów w Kotlinie Jeleniogórskiej. Obecni na spotkaniu przedstawiciele Rad zadeklarowali wsparcie tej inicjatywy przez wprowadzenie problematyki senioralnej pod obrady Rady Miasta i Rady Powiatu. Pierwszym działaniem zespołowym będzie opracowanie i przeprowadzenie ankiety, która ma dać odpowiedź na rzeczywiste lokalne potrzeby seniorów nie zawsze przecież wymagające wielkich inwestycji i nakładów finansowych.