Informacje wstępne:

 • Dofinansowanie kosztów przejazdu następuje na podstawie oświadczenia wraz z załącznikami złożonego przez zainteresowanych Uczestników.
 • Koszty zwracane są tylko Uczestnikom projektu, którzy zamieszkują poza miastem Jelenia Górą i którzy są zainteresowani tą formą wsparcia. W ramach projektu przewiduje się refundację kosztów dla 6. osób. W przypadku większej ilości chętnych decyduje data złożenia poprawnie wypełnionego wniosku ( zał. nr 1).
 • Uczestnikom Projektu przysługuje zwrot kosztów dojazdu na warsztaty od miejsca zamieszkania do miejsca odbywania zajęć. Kwota zwrotu obejmuje koszty dojazdu na miejsce zamieszkania i z powrotem w okresie uczestnictwa w projekcie.
 • Refundacji podlegają koszty:
 • udokumentowanego biletami jednorazowymi przejazdu publicznymi środkami transportu ( autobus PKS, komunikacja prywatna, pociąg II klasa)
 • przejazdu własnym środkiem transportu (równowartość przejazdu środkami komunikacji publicznej)
 • Uczestnicy, którzy dostarczą oświadczenia (do biura projektu) o zwrot kosztów poniesionych w celu dojazdu na warsztaty wypełnione błędnie lub bez wymaganych załączników lub przedstawią wymagane dokumenty, ale nie będą figurować na listach obecności danego dnia zajęć zgodnie z datami przedstawionymi na dokumentach nie otrzymają zwrotu poniesionych kosztów.
 • Zwrot kosztów dojazdu na zajęcia odbywa się wyłącznie przelewem bankowym na podane przez Uczestnika projektu konto bankowe w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku. Organizator projektu zastrzega sobie możliwość wstrzymania wypłat, o ile nie posiada środków finansowych na koncie bankowym Projektu (w takim przypadku zwrot kosztów zostanie niezwłocznie przelany w momencie otrzymania środków finansowych od MPiPS.
 • Uczestnik powinien dostarczyć miesięczne zestawienie kosztów dojazdu do Biura Projektu: os. Robotnicze 47 a Jelenia Góra. w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca.

Rozdział I

Rozliczanie dojazdu uczestników szkolenia publicznymi środkami transportu:

 • Zwrot kosztów przejazdów następuje na podstawie faktycznie poniesionych wydatków na przejazd od miejsca zamieszkania do miejsca warsztatów (Jelenia Góra, os. Robotnicze 47a) i z powrotem, łącznie za wszystkie przejazdy za osobę. Wymagane dokumenty w przypadku przejazdu publicznymi środkami transportu (łącznie):
 • Wniosek - oświadczenie osoby ubiegającej się o zwrot kosztów przejazdu publicznymi środkami transportu (załącznik nr 1)
 • Oryginalne jednorazowe bilety PKS, PKP lub innego przewoĽnika, zawierające cenę, trasę przejazdu, na odwrocie podpisane imieniem i nazwiskiem Uczestnika
 • Wysokość refundacji ustala się mnożąc koszt przejazdu Uczestnika szkolenia (na trasie: miejsce zamieszkania – KSON – miejsce zamieszkania) przez liczbę dni obecności na szkoleniu (zgodnie z listą obecności)

Rozdział II

Rozliczanie przejazdu uczestników szkolenia własnym środkiem transportu:

 • Wymagane dokumenty w przypadku przejazdu własnym środkiem transportu:
 • Wniosek - oświadczenie osoby ubiegającej się o zwrot kosztów przejazdu samochodem prywatnym (załącznik nr 2)
 • kserokopia prawa jazdy Uczestnika warsztatów potwierdzona za zgodność z oryginałem
 • kserokopia dowodu rejestracyjnego auta potwierdzona za zgodność z oryginałem
 • zaświadczenie o wysokości ceny biletu jednorazowego na określonej trasie przejazdu potwierdzone przez przewoĽnika (załącznik nr 3)
 • umowa użyczenia w przypadku, gdy właścicielem auta jest inna osoba. Jeżeli z jednego pojazdu korzysta kilka osób, zwrot kosztów przysługuje tylko i wyłącznie jednej osobie – właścicielowi-Uczestnikowi projektu, któremu udzielana jest refundacja.

Rozdział III

Osoba odpowiedzialna za rozliczenia z ramienia Organizatora

 • Za rozliczenia kosztów dojazdów z ramienia Organizatora odpowiedzialna jest: Monika Żak – koordynator projektu mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 800700025