„SENIOR NA CZASIE – kształtowanie kompetencji z zakresu umiejętnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami u osób 60+. II edycja ”

§1 Postanowienia ogólne:

1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie pt. „SENIOR NA CZASIE – kształtowanie kompetencji z zakresu umiejętnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami u osób 60+” – II edycja, realizowanym przez Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Osiedle Robotnicze 47a, w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013.

2. Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

3. Udział w projekcie jest płatny. Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 100 zł (sto złotych) – jednorazowo w terminie do 24 lipca 2013 r. lub w dwóch ratach w terminach I rata do 24 lipca 2013 r., II rata do 15 sierpnia 2013 r.

4. Projekt realizowany jest w terminie od 01 lipiec 2013 r. do 31 grudzień 2013 r.

5. Projekt przewiduje realizację następujących form wsparcia:

 • - Warsztaty integrująco-motywujące (wyjazdowe 40 godz., stacjonarne 25 godzin)
 • - Warsztaty kształtowania kompetencji z zakresu posługiwania się nowoczesnymi technologiami (128 godzin)
 • - Warsztaty twórczego pisania (16 godzin)
 • - Wyjścia edukacyjne (co najmniej 1 wyjście/m-c)
 • - Wycieczkę edukacyjno-integracyjną

6. Regulamin określa:

 • - warunki uczestnictwa w projekcie,
 • - zasady rekrutacji,
 • - zasady organizacyjne,
 • - zasady uczestnictwa w projekcie,
 • - zasady monitoringu uczestników warsztatów,
 • - zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie.

7. Ogólny nadzór nad realizacją projektu oraz rozstrzyganie spraw nieuregulowanych w regulaminie należy do kompetencji koordynatora projektu.

§2 Warunki uczestnictwa w projekcie:

1. Projekt skierowany jest do osób spełniających łącznie warunki:

 • a) na dzień deklaracji przystąpienia do udziału w projekcie mają ukończone 60 lat,
 • b) zamieszkują teren miasta Jelenia Góra (70% uczestników) i małych miejscowości powiatu jeleniogórskiego i/lub powiatów ościennych (30% uczestników),
 • c) z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności z zakresu prawidłowego posługiwania się nowoczesnymi technologiami i kreatywnego wykorzystania ich w różnych dziedzinach życia.

2. W pierwszej kolejności kwalifikowane będą osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji tj. osoby niepełnosprawne, osoby o niskim statucie materialnym oraz osoby zamieszkałe na obszarach wiejskich Zastosowana zostanie Waga Punktowa:

 • - Osoba niepełnosprawna – dodatkowe 2 punkty,
 • - Zgłoszenie chęci udziału w poprzedniej edycji projektu – 1 punkt,
 • - Zła sytuacja materialno-bytowa – dodatkowe 2 punkty,
 • - Brak umiejętności obsługi komputera – dodatkowe 2 punkty,
 • - Osoba zamieszkała na terenach wiejskich – dodatkowe 4 punkty,
 • - Motywacja do udziału w projekcie – dodatkowe 4 punkty,
 • - Działalność w stowarzyszeniach, organizacja pozarządowych – dodatkowo 2 punkty.

3. Wykaz dokumentów niezbędnych do uczestnictwa w projekcie:

 • a) dowód osobisty lub inny dokument poświadczający tożsamość, zameldowanie i wiek uczestnika do wglądu przez członka Komisji Rekrutacyjnej,
 • b) własnoręcznie podpisanie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych w celu realizacji niniejszego zadania oraz do celów związanych z działalnością statutową KSON,
 • c) w przypadku spełnienia wymogów w pkt. 2 §2 dokumentację potwierdzającą znajdowanie się w szczególnej sytuacji (np. orzeczenie o niepełnosprawności, zaświadczenie z MOPS, PUP potwierdzające złą sytuację materialną).

§3 Zasady rekrutacji:

 • 1. Postępowanie rekrutacyjne jest obligatoryjne dla osób deklarujących udział w projekcie.
 • 2. Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z polityką równych szans.
 • 3. Rekrutację prowadzić będzie Komisja Rekrutacyjna złożona z koordynatora projektu, psychologa, instruktora zajęć kompetencyjnych, uczestnika poprzedniej edycji oraz członka Zarządu Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych.
 • 4. Działania rekrutacyjne obejmują następujące etapy:
  • - wypełnienie przez kandydata Ankiety Rekrutacyjnej dostępnej w siedzibie Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych, ul. Osiedle Robotnicze 47A, 58-500 Jelenia Góra
  • - złożenie dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów uczestnictwa w projekcie: kserokopii dowodu osobistego lub innego dokumentu poświadczającego tożsamość oraz oryginału dokumentu do wglądu,
  • - weryfikacja kryteriów formalnych,
 • 5. Proces rekrutacji będzie trwał do 1 lipca 2013 r. i do 22 lipca 2013 r.
 • 6. Koordynator projektu ma prawo do wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji Uczestników w przypadku, gdy liczba zgłoszonych osób przekroczy 100.
 • 7. Kwalifikacji uczestników dokonuje Komisja Rekrutacyjna w dwóch etapach.
  • - I etap – analiza złożonych ankiet pod względem formalnym oraz wstępna segmentacja Beneficjentów przy uwzględnieniu kryteriów określonych w §2 ust. 1.
  • - II etap – przeprowadzenie przez psychologa wywiadów pogłębionych z wybranymi osobami, które będą miały na celu zbadanie rzeczywistych chęci do udziału w projekcie oraz poziomu motywacji.
 • Członek Komisji Rekrutacyjnej powiadomi telefonicznie lub listownie osoby zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie.
 • 8. Komisja Rekrutacyjna utworzy listę rezerwową uczestników szkoleń, na której znajdą się osoby niezakwalifikowane do udziału w szkoleniach z uwagi na brak miejsc.
 • 9. Osoby z list rezerwowych zostaną włączone do uczestnictwa w projekcie w przypadku rezygnacji lub niedopełnienia warunków przez osoby wcześniej zakwalifikowane. Włączenie do uczestnictwa możliwe jest w przypadku, jeżeli odbyło się nie więcej niż 20% zajęć przewidzianych w ramach danego tematu.
 • 10. Decyzję o włączeniu do uczestnictwa w projekcie kandydatów z listy rezerwowej podejmuje koordynator projektu.

§4 Zasady organizacyjne:

 • 1. Warsztaty stacjonarne będą odbywały się w siedzibie KSON.
 • 2. Warsztaty wyjazdowe odbędą się w placówkach wybranych przez KSON.
 • 3. Każdy uczestnik otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych.

§5 Zasady uczestnictwa w projekcie:

 • 1. Uczestnik zobowiązany jest do regularnego uczestnictwa w zajęciach, potwierdzonych każdorazowo osobistym podpisem na liście obecności. Uczestnik musi wziąć udział kolejno we wszystkich formach wsparcia wymienionych w pkt. 5 §1. Tym samym nie ma możliwości wyboru udziału tylko w wybranej formie wsparcia
 • 2. Nieusprawiedliwiona nieobecność na więcej niż 20% zajęć powoduje skreślenie z listy uczestników.
 • 3. Organizator dopuszcza usprawiedliwione nieobecności spowodowane chorobą lub ważnymi sytuacjami losowymi. Podstawą usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach mogą być: kserokopia karty leczenia szpitalnego i/lub zwolnienia lekarskiego (ZUS ZLA), pisemne wyjaśnienie nieobecności z przyczyn okolicznościowych lub innego stosownego dokumentu potwierdzającego wystąpienie określonych okoliczności.
 • 4. Jeżeli skreślenie uczestnika nastąpi w przypadku, o którym mowa w ust. 2, jest on zobowiązany do wniesienia opłaty stanowiącej wartość świadczeń otrzymanych przez niego w ramach projektu (usługi szkoleniowe, koszt wyżywienia, koszt materiałów szkoleniowych) w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o skreśleniu z listy uczestników. W decyzji wskazuje się przypadającą do wypłaty kwotę wyliczoną proporcjonalnie z 3734,00 zł. w stosunku do liczby godzin szkoleniowych, z których uczestnik skorzystał.

§6 Zasady monitoringu uczestników szkoleń:

 • 1. Uczestnik projektu zobowiązuje się do podpisania listy obecności oraz wypełniania ankiet monitorujących prowadzonych w ramach projektu.
 • 2. Uczestnik projektu ma prawo wpływać na profilowanie tematyki zajęć realizowanych w projekcie poprzez przekazywanie ustnie lub pisemnie informacji o proponowanych zmianach koordynatorowi projektu bądź wykładowcy prowadzącemu zajęcia.
 • 3. Uczestnik projektu akceptuje zasady ewaluacji projektu, co poświadcza osobiście podpisem na oświadczeniu o zgodzie na udostępnianie i przetwarzanie danych osobowych.
 • 4. Uczestnik zobowiązuje się do wypełnienia ankiet do ewaluacji projektu przed rozpoczęciem udziału w projekcie, po jego zakończeniu.

§7 Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie:

 • 1. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie przed rozpoczęciem wymienionych w pkt. 5 §1 form wsparcia uczestnik projektu zobowiązuje się dostarczyć informacje o tym fakcie osobiście, telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej bo siedziby KSON w najwcześniejszym możliwym terminie.
 • 2. Jeżeli rezygnacja z uczestnictwa w projekcie w czasie trwania szkoleń nastąpi z przyczyn losowych i koordynator projektu uzna za takie przyczyny usprawiedliwienie złożone i udokumentowane, uczestnik zostaje skreślony z listy uczestników bez obowiązku zwrotu kosztów projektu.

§8 Postanowienia końcowe:

 • 1. Regulamin został opracowany i wprowadzony jako obowiązujący przez koordynatora projektu
 • 2. Regulamin obowiązuje przez okres realizacji projektu.
 • 3. Organizator zastrzega sobie zmianę Regulaminu w każdym czasie w zakresie realizacji projektu.
 • 4. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej projektu.